Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
R&D
... Les mer
RAM
Random Access Memory. Datamaskinens arbeidshukommelse målt i byte.
rammeavtale
Avtale som fastsetter visse hovedtrekk men ikke inneholder alle detaljer for spesifikke bestillinger. Eks: Logistikkbegrep for leveringsplan mellom selger og kjøper for spesifisering av kjøpers behov av varer pr tidsenhet, gjerne i 1-2 år fremover.... Les mer
rammeavtale på bestemt tid
Detaljfortegnelse for angivelse av varepris med respektive kvalitet for avtalens produkter. Kjøperens avropsbehov spesifiseres i separate leveringsplaner som distribueres til leverandøren med jevne mellomrom, samt ved større forbruksendringer. Planene... Les mer
ransaking
Undersøkelse som foretas av politiet av en persons bolig, andre lokaler eller av personen selv, for å sikre bevis eller finne bevis. Det kreves i utgangspunktet avgjørelse av retten eller påtalemyndigheten, men i visse tilfeller kan politiet på eget... Les mer
rapport om fusjon
Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Rapporten skal redegjøre for begrunnelsen for forslaget om fusjonen, og fusjonens rettslige... Les mer
rasjonalisme
Syn som går ut på at forstanden (forstandsinnsikt) er kilden til all erkjennelse. Motsatt av empirisme.
rasjonell beslutning
Beslutning om å velge en formålsrasjonell handlemåte i en problemsituasjon
rasjonell diskusjon
Samtale som føres i samsvar med prinsipper for saklighet (s.d.) med sikte på å finne ut om visse utsagn er holdbare
rasjonell forklaring av en handling
Forklaring som henviser til aktørens "rasjonale" (rasjonelle grunner) for handlingen
re-intermediation
Redesigne verdikjeden 
reaktiv
Å handle som reaksjon på oppståtte problemer, behov eller endringer.
realdefinisjon
Angivelse av noes vesen
reallønn
Nominell lønn minus prisstigning.
reallønnsvekst
Lønnsveksten etter at prisstigningen er trukket fra.
realvitenskap
Forskning som angår faktiske forhold av en eller annen art
redegjørelse for fusjon
Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Redegjørelsene for fusjonen skal gi en mer detaljert beskrivelse av prinsippene bak verdsettelsen av... Les mer
reductio ad absurdum-bevis
Bevis for at et utsagn må være sant, ved å vise at negasjonen (s.d.) av det medfører en selvmotsigelse
reell egenkapital
Begrep benyttet bl.a. i forbindelse med vurdering av forsvarlig egenkapital. I den forbindelse beskrives i NOU (Norges offentlige utredninger) 1996 s.102:¿Med egenkapital forstås her selskapets virkelige egenkapital, ikke den balanseførte. Dette... Les mer
reelt varelager
Reell verdi av varelageret uten fradrag for reserver.
referanse
1) Henvisning. Det at et uttrykk betegner eller står for noe, for eksempel at uttrykket "den evige stad" betegner byen Roma, eller at "Morgenstjernen" står for planeten Venus. 2) Person som en viser til for opplysninger (om en søker, et firmas stilling... Les mer
referanseprosesser
Virksomhetsprosesser som har vist seg å ha en særlig høy kvalitet. Prosessene er ofte bransjespesifikke.
referent i møte
Referenten har ansvaret for å sikre kvalitet på dokumentasjonen. Referenten skal, i likhet med tilretteleggeren, ha fokus på prosessen og være nøytral til møtets innhold. Ved bruk av flippovermetoden, skriver referenten deltagernes ord på flippark. Hvis
registrar
Bedrift som har rettigheter og anledning i Norge til å registrere .NO domenenavn. En registrar er godkjent av Norid.
regnskap
En oppstilling over inntekter og kostnader, eiendeler og finansiering for en virksomhet for en gitt periode.
regnskapsanalyse
Systematisk bearbeiding og analyse av regnskapsdata for å belyse en virksomhets økonomiske utvikling og stilling. Forhold som gjerne vurderes er rentabilitet (avkastning på investert kapital), finansiering (anvedelse og anskaffelse av kapital i... Les mer
regnskapsestimat
Anslag av størrelser som har betydning for periodisering og vurdering.
regnskapsføring
Det å oppdatere beløp på en konto i et regnskap. Regnskapsføring kan underinndeles i resultatføring og balanseføring. Resultatføring kan videre underdeles i inntektsføring og kostnadsføring.
Regnskapsloven
(RL) Lov av 17.juli 1998. Et regnskap skal gi et økonomisk bilde av den økonomiske situasjonen i en virksomhet. For å sikre felles regler for utarbeidelse av et regnskap, har vi Regnskapsloven. Bestemmelser om hvem som har regnskapsplikt er gitt av... Les mer
regnskapsplikt
Plikt til å utarbeide og offentliggjøre årsregnskap og årsberetning, jf. Regnskapsloven § 1-2.
regnskapsprinsipp
Brukes både som referanse til de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapslovens kapittel 4 og ved en konkret beskrivelse av prinsippene som legges til grunn ved spesifikke regnskapsmålinger.
regnskapssystem
System som bearbeider opplysninger som inngår i og muliggjør produksjon av årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, jf. Bokføringsloven § 6.
regnskapsår
Den perioden man avgir årsregnskap for. En tolv-månedersperiode som i Norge normalt følger kalenderåret. Noen bedrifter har imidlertid det man kaller avvikende regnskapsår, hvilket betyr av man ikke følger kalenderåret. Dette er hovedsakelig knyttet til... Les mer
reklamasjon
Kjøperens beskjed om feil eller brist hos det leverte produkt, forsinkelser eller andre mangler ved en levering.
rekvisisjon
Beskjed til innkjøp eller lager om å skaffe eller levere
relasjon
Forhold
relativ pris
Prisforholdet, prisen på ett gode i forhold til prisen på andre goder.
relative metoder
Verdivurderingsmetoder der man ved hjelp av forholdstall skjeler til andre bedrifter "det er naturlig å sammenligne seg med. Det mest brukte forholdstallet er P/E-tallet (Price/Earning - pris delt på ordinært resultat etter skatt). Avkastningsverdien
relative metoder
Verdivurderingsmetoder der man ved hjelp av forholdstall skjeler til andre bedrifter "det er naturlig å sammenligne seg med. Det mest brukte forholdstallet er P/E-tallet (Price/Earning - pris delt på ordinært resultat etter skatt). Avkastningsverdien... Les mer
rent deduktivt system
Deduktivt system (s.d.) som ikke betraktes som en teori om noe faktisk emneområde, men bare som et system som viser hva som kan avledes fra systemets basis (deduksjonsregler og eventuelle aksiomer og definisjoner)
rentabilitet
Avkastning på investert kapital - et lønnsomhetsmål for resultat i forhold til kapital.
rentebærende gjeld
Gjeld som, i motsetning til rentefri gjeld (offentlige avgifter, leverandørgjeld innen kredittbetingelsene m.v.), det betales rente på (for eksempel kassekredittgjeld, pantelån m.v.)
rentedekningsgrad
Dette nøkkeltallet viser bedriftens overskudd i forhold til renteforpliktelsene (gjeldsrenter) og er et uttrykk for evnen til å påta seg økte renteforpliktelser med dagens lønnsomhetsnivå. 
renteinntekt
Inntekt ved utlån av penger.
rentekostnad
Kostnad ved lån av penger.
rentemargin
Formel 1: Avkastning rentebærende eiendeler - Kostnader rentebærende gjeld. Formel 2: Gjennomsnittsrente utlån - Gjennomsnittsrente innskudd
rentenetto
Formel: Netto renteinntekter/Gjennomsnittlig forvaltningskapital
renteregulering
Endring av lånerente en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i tegningsinnbydelsen.
Renteregulering
Endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i tegningsinnbydelsen.
renterisiko
Risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg.
renters rente
Rente som løper på ubetalt rente. Slik som for eksempel ved betalingsutsettelse.
rentetermin
Dato for rentebetaling.
Rentetermin
Dato for rentebetaling.
representativt utvalg
Et begrenset utvalg av medlemmer av en viss mengde (universet, populasjonen), dannet slik at trekk ved utvalget motsvarer kjente trekk ved universet
reservefond
Tidligere lovbestemt fond for aksjeselskaper, betinget bruk. Inngår nå i begrepet "opptjent egenkapital".
reserver
Uttrykk brukt både innen tradisjonelt finansregnskap og som forskjeller i forhold til dagsverdier. Reserver er merverdier som ligger i eiendelene, for eksempel kan et forretningsbygg være bokført til 3 mill. mens markedsverdien er 7mill. Reserven utgjør... Les mer
reserveringsgrad
Forsikringsnøkkeltall. Formel for skadereserveprosent: Erstatningsavsetninger for egen regning x 100 / Forfalt premie for egen regning. Formel for Incurred but not Reported (IBNR) reserveprosent: (IBNR - avsetning) x 100 /Forfalt premie for egen regning.
Resesjon
Et fall i et lands bruttonasjonalprodukt, det vil si negativ økonomisk vekst, i to eller flere påfølgende kvartaler.
reskontro
Spesifikasjon av en konto i en hovedbok. Særlig brukt i forbindelse med spesifikasjon av kundefordringer og leverandørgjeld. Se også: kundereskontro, leverandørreskontro.
resonnement
Et sett av utsagn satt opp som premisser (grunner) og konklusjon.
ressursallokering
 
ressurser i økonomisk forstand
Innsatsfaktorer som brukes i produksjon av varer og tjenester.
restorative justice
Restorative justice kan beskrives som et sett av prinsipper, en tenkemåte som springer ut av ulike praksiser der utgangspunktet er at et lovbrudd forstås som en konflikt. Noen få, sentrale prinsipper. En hovedtanke er at et lovbrudd skal sanksjoneres på... Les mer
restordre
Dette er de ordrer eller delordrer som ikke kan leveres til den avtalte tid. En restordresituasjon kan måles i servicegrad (se definisjon).
restordrerutine
De spesielle administrative rutiner som kreves for å behandle oppstått lagermanko
restruktureringskostnader
Når et selskap kjøper et annet påløper stort sett restruktureringskostnader i en eller annen grad. Det kan for eksempel være knyttet til nedbemanning, opprydding/avvikling av avtaler, samkjøre selskapsnavn og transaksjonskostnader.
resultat
Inntekter minus kostnader.
resultat per aksje
Formel: (Årsresultat - utbytte på preferanseaksjer)/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Det er snakk om reelle preferanseaksjer som ikke kan/skal konverteres til ordinære aksjer og som kan innløses til pari kurs ved opphør av selskapet.
resultat pr grunnfondsbevis
Formel: (Utbytte + Endring i grunnfondsbeviseiernes egenkapital)/Gjennomsnittlig antall grunnfondsbevis
resultatbudsjett
Oppstilling av bedriftens forventede inntekter og kostnader. Tallene stammer fra salgsbudsjettet og kostnadsbudsjettene, som på mange måter er "underbudsjetter" for resultatbudsjettet.
resultatdekning pr grunnfondsbevis
Formel: (Resultat for regnskapsåret - Minoritetsinteresser)/Gjennomsnittlig antall utestående grunnfondsbevis
resultatgrad
Finansielt nøkkeltall som viser hvor stor del av hver salgskrone som er igjen til både å gi avkastning til egenkapitalen og godtgjørelse til fremmedkapitalen. Også betegnet som lønnsomhetsmargin. 
resultatindikator
Målbar indikator som forteller om resultatene
resultatmål
Prestasjon som er påvirket av flere prosessmål og som skal rapporteres til neste nivå i organisasjonen for å bidra til at organisasjonen til enhver tid når sine mål.
resultatoppstilling
Et resultatregnskap kan stilles opp på ulike måter for ulike formål, som ekstern og intern rapportering og for ulike analyseformal. Oppsettet for resultatregnskapet i årsregnskapet er regulert i regnskapsloven § 6-1 og § 6-3 og skal deles inn i tre... Les mer
resultatregnskap
Den del av et regnskap som sammenstiller inntekter og kostnader for en gitt periode. Viser verdiskapningen i bedriften, og bare poster som påvirker egenkapitalen inngår i resultatregnskapet.
rettens administrator
Betegnelse på den som leder rettsmøtene. Dommeren som er rettens formann i den enkelte sak.
rettet emisjon
kapitalforhøyelse hvor ny kapital hentes inn ved rette tilbud om aksjekjøp til en definert gruppe investorer eller til enkeltinvestorer.
rettighetstap
I strafferetten tap av visse rettigheter, f.eks. tap av offentlig stilling, rett til å inneha en stilling eller utvøve virksomhet. Kan gis som hovedstraff eller tilleggsstraff.
rettsbetjent
Person som er ansatt i domstolen og som bistår i den praktiske avviklingen av saker.
rettsbok
Den protokoll som føres under rettens forhandlinger.
rettsforlik
Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan på bestemte vilkår bare angripes ved anke.
rettsgebyr
En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Grunngebyret (1 R) reguleres årlig.
rettskraftig
Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler. Rettskraft  betegner en rettsavgjørelses endelig (bindende) virkning for de rettskrav saken gjelder.
rettsmekling
Rettsmekling (eller -megling). Etter at en sak er reist for domstolen, kan dommeren foreslå at hun eller han mekler mellom partene. Dommeren skifter i så fall rolle. Alternativt kan ekstern mekler benyttes. Meklingen foregår stort sett etter de samme... Les mer
rettsmidler
Et rettslig verktøy som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse inn for en høyere domstol. Ordinære rettsmidler er anke, kjæremål og fornyet behandling. Ekstraordinære rettsmidler er gjenopptagelse og oppfriskning.
rettsmøte
Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll. For eksempel muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling
rettsvern
En notering av panterett eller andre rettigheter som gjør at andre må ta hensyn til det. Det kan skje ved innføring i offentlige registre eller beskjed til den som besitter gjenstanden rettigheten knytter seg til.
rettsvitne
Rettsvitne. Person som tilkalles for å overvære en rettssak som pådømmes eller behandles av bare en dommer.
rettvisende bilde
Overordnet kvalitetskrav til regnskapet, jf. Regnskapsloven § 3-2. I unntaktstilfeller kan bestemmelser i årsregnskapet settes til side dersom regnskapet ikke gir et rettvisende (pålitelig) bilde.
reversering
Tilbakeføring av tidligere foretatt nedskrivning.
reversibel kostnad
En "fast" kostnad som minker like mye ved en produksjonsnedgang som den øker ved en produksjonsoppgang (reversibel = som kan vendes om). F.eks. at man kan redusere bruk av deltidshjelp eller at man kan si opp leie av kapasitet på produksjonsutstyr.... Les mer
revidert nasjonalbudsjett
(RNB) I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og... Les mer
revisjon
Bekreftelse av økonomisk informasjon slik den kommer frem i et årsregnskap. Bekreftes ved revisjonsberetning. Normalberetning avgis når det ikke er presiseringer eller forbehold.
revisjonsberetning
Skal avgis av revisor til generalforsamlingen. Bekrefter at revisjon er utført, gir uttalelse om hvorvidt regnskapet er gjort opp i samsvar med lovreglene, gjør merknader, hvis det foreligger forhold som kan føre til ansvar for medlem av styre og... Les mer
Revisor
 ... Les mer
RFID
Radio Frequency Identification. RFID er et generisk begrep for teknologi som benytter radiobølger for automatisk identifisering alle objekter som varer, mennesker osv.
rich media
Betegnelse på kreativ bruk av teknologi i nettannonser. Teknologier som blir brukt er flash, java, html og dhtml.
Rikslønnsnemnda
Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. For eksempel fordi de ser at de ikke kommer til noen løsning selv etter mekling. Resultatet blir da overlatt til en tredje part for avgjørelse.... Les mer
Riksmeklingsmannen
Institusjonens oppgave er å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Hovedformålet er altså å hjelpe partene i arbeidslivet til å unngå konflikt og dermed trygge arbeidsfreden.... Les mer
rimelig tolkning av en setning
En rimelig tolkning av en setning T er en setning som vil bety det samme som T i mange sammenhenger
risiko
Et potensielt tap. Uttrykk for fare for tap av viktige verdier som følge av en uønsket hendelse. Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av en uønsket hendelse.
risikoanalyse
En systematisk analyse av aspekter ved en aktivitets eller virksomhets risiko
risikoaverson
Det å mislike risiko. I forretningssammenheng kan man si risikoaversjon innebærer at man i valget mellom to aksjer med samme avkastning vil velge den med lavest risiko.
risikobilde
En nyansert fremstilling av risiko med hensikt å gi brukere og beslutningstakere et mest mulig komplett bilde av alle risikoforhold som er av betydning for den aktuelle virksomheten/aktiviteten.
risikoeksponering
Dersom du har flere identifiserte risikofaktorer, kan det være en utfordring å ta stilling til hvilke av disse som br prioriteres å gjøre noe med. Å beregne en risikoeksponering er en enkel måte å sammenligne og rangere de ulike risikofaktorene på.... Les mer
risikofri rente
Rente med full sikkerhet for full betaling av det nominelle beløp.
risikoindikator
En målbar eller observerbar størrelse som vurderes å kunne si noe om risikoutviklingen
risikokategori
For å identifisere risikoelementer, er det hensiktmessig å addressere ulike risikokategorier. Dette kan være på overordnet nivå eller på detaljert nivå. En virksomhet kan for eksempel vurdere finansiell risiko, personrelatert sikkerhet (HMS),... Les mer
risikonivå
En kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens som angir en viss grad av risiko. Det kan deles inn i flere nivå, for eksempel: meget lav, lav, middels, høy, meget høy.
risikorespons
Egnet respons for å bringe risikoeksponeringen i samsvar med virksomhetens risikoappetitt, det vil si innenfor grensen for risikotoleranse. Responstyper kan være: Unngå, redusere, dele og akseptere. Suppleres med tiltak for beredskap og utnyttelse av... Les mer
risikostyring
Prosessen å definere og analysere risiko for en virksomhet, samt å beslutte egnet respons for å håndtere denne slik at virksomheten når sine mål.
risikovurdering
Vurdere sannsynlighet og konsekvens for risikofaktorer som er identifisert. Denne vurderingen gir grunnlaget for å velge riktig respons i forhold til den identifiserte risikoen.
RISK
Regulering av inngangsverdi med endring i skattlagt kapital.
rivaliserende
Egenskap ved et gode slik at én persons nytte av godet reduserer andres nytte.
RL
Forkortelse for "Regnskapsloven".
RNB
Revidert nasjonalbudsjett
ROA
Return on operating assets.
ROCE
Return on capital employed.
ROE
Return on equity.
ROI
Return on investment
ROIC
Return on invested capital
ROM
Read only memory
RSS
RSS, eller «levende bokmerker», er en XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som brukes for å videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig. Betegnes gjerne "feed". Du kan lese overskrifter og ingresser uten... Les mer
ruter
Nettverkskomponent som ut fra forskjellige alternativer leder nettverkstrafikken den beste veien.
råbalanse
Summen av alle registreringer (transaksjoner) på en konto inklusive inngående balanse. Se også: saldobalanse.
Rådgiver
 ... Les mer
rådighet
Disposisjonsrett over overførte midler. Arveavgift beregnes med utgangspunkt i verdiene på rådighetstidspunktet, det vil si det tidspunkt mottaker i henhold til arveavgiftsloven får rådighet over midlene. Rådighet over arv anses for å gå over ved... Les mer
rådighetsdel
Den del av felleseiet som hver av ektefellene eier når ekteskapet inngås eller senere erverver.
råvarer
Ubearbeidet vare som brukes som produksjonsfaktor.