IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Balanseoppstilling for analyse

Loven stiller helt spesifikke krav for oppstilling av balansen for offentlig rapportering. Ved analyse av regnskapene, kan du ha bruk for en annen oppdeling og opplysninger ut over det som kreves av det offentlige.
Det skilles mellom en ekstern analyse og en intern analyse. Den eksterne analysen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, mens du i en intern analyse baserer deg på all tilgjengelig informasjon knyttet til selskapets balanse.

Eksempel på interne opplysninger er:

  • periodetall ut over det som rapporteres offentlig
  • mer detaljert oppdeling av enkeltposter av spesiell interesse
  • tilleggsopplysninger som tilgjengelig kassekreditt, mer/mindreverdier (deriblant takster) mv.
I en oppstilling for analyse vil det også være aktuelt å 

  • se tall over flere år (perioder)
  • sammenligne tall med mål
  • sammenligne tall med ulike normer, som for eksempel bransjetall
La meg vise deg et eksempel på en balanseoppstilling som viser utviklingen fra et år til et annet. Etter eksempelet kommenterer jeg noen av de viktige postene og sammenhengene.

Tips

Av praktiske årsaker er det her vist tall for to år. Bruk gjerne flere, for eksempel 3-5 år, i en virkelig analyse. Da er det lettere å se utviklingstrekk som er mer enn tilfeldige variasjoner fra et år til et annet.
 
Bruk gjerne en kombinasjon av historiske tall (regnskap) og planer (budsjett/prognose).
 
Vi har her fokusert på år. Du kan imidlertid også gjøre analyser på perioder som avviker fra dette (for eksempel kvartal) dersom du har tilgjengelige balansetall.
EIENDELERÅr 0 År -1 
 BeløpAndelBeløpAndel
     
 Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler    
Utsatt skattefordel840,3 %840,3 %
Goodwill og andre immaterielle eiendeler1500,5 %1810,6 %
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0,0 %-0,0 %
Maskiner, driftsløsøre, inventar etc.1 5005,0 %1 4615,0 %
Andre langsiktige fordringer/anl.midler260,1 %10,0 %
Finansielle anleggsmidler-
________
0,0 %
________
-
________
0,0 %
________
Sum anleggsmidler1 760
________
5,9 %
________
1 727
________
5,9 %
________
     
 Omløpsmidler     
Varer12 50042,0 %12 44542,3 %
     
Fordringer    
Kundefordringer14 00047,0 %14 07247,8 %
Andre fordringer2000,7 %10,0 %
Investeringer (aksjer o.l.)3001,0 %2911,0 %
Bankinnskudd, kontanter o.l.1 0003,4 %8953,0 %
  
________
 
________
 
________
 
________
Sum omløpsmidler28 000
________
94,1 %
________
27 704
________
94,1 %
________
  
________
 
________
 
________
 
________
Sum eiendeler29 760
________
100 %
________
29 431
________
100 %
________

EGENKAPITAL OG GJELDÅr 0 År -1 
 BeløpAndelBeløpAndel
     
 Egenkapital     
Innskutt egenkapital2 2507,6 %2 2507,6 %
Opptjent egenkapital3 750
________
12,6 %
________
3 683
________
12,5 %
________
Sum egenkapital6 000
________
20,2 %
________
5 933
________
20,2 %
________
     
 Gjeld     
Avsetning for forpliktelser    
Utsatt skatt-0,0 %-0,0 %
Andre forpliktelser-0,0 %-0,0 %
     
Langsiktig gjeld    
Rentebærende langsiktig gjeld6 00020,2 %5 91220,1 %
Diverse ikke rentebærende langsiktig gjeld-0,0 %-0,0 %
Ansvarlig lån-0,0 %-0,0 %
Sum langsiktig gjeld6 00020,2 %5 91220,1 %
     
Kortsiktig gjeld    
Gjeld til kredittinstitusjoner (trukket kassekreditt)1 0003,4 %1 2754,3 %
Leverandørgjeld9 00030,2 %10 42935,4 %
Betalbar skatt1 2604,2 %2660,9 %
Skyldige offentlige avgifter2 5008,4 %2 8359,6 %
Utbytte3 773 100 
Kortsiktig konserngjeld1000,3 %  
Annen kortsiktig gjeld127
________
0,4 %
________
2 681
________
9,1 %
________
Sum kortsiktig gjeld17 760
________
9,2 %
________
17 586
________
18,7 %
________
  
________
 
________
 
________
 
________
Sum gjeld23 760
________
79,8 %
________
23 498
________
79,8 %
________
  
________
 
________
 
________
 
________
Sum egenkapital og gjeld28 760
________
100 %
________
29 431
________
100 %
________

 År 0 År -1 
TilleggsopplysningerBeløpAndelBeløpAndel
Limit kassekreditt450015,1 %450015,3 %
Pantstillelser-0,0 %4 51515,3 %
Garantier-0,0 %-0,0 %
Pensjonsforpliktelser-0,0 %-0,0 %

Kommentarer til oppstillingen

Mer- og mindreverdier

Denne oppstillingen er i utgangspunktet basert på de bokførte tallene fra balansen. Ved en systematisk gjennomgang av de ulike balansepostene, kan du imidlertid også identifisere mer- og mindreverdier for flere av postene, med andre ord hva de egentlig er verdt. Dette krever gjerne tilgang på intern informasjon, men kan til en viss grad også estimeres for noen poster på bakgrunn av noteopplysninger, årsrapporter eller lignende. Ved å korrigere for slik mer- /mindreverdier, vil du så få et annet sett med balansetall.

I en analyse er det viktig å være bevisst på om du analyser på bakgrunn av bokførte tall, eller på basis av en reell vurdering av de faktiske verdiene i balansen. 

Goodwill

Fakta

Goodwill= Merverdi mellom kjøpesum og selskapets egenkapital. Kan bare aktiveres ved kjøp, egen opparbeidet goodwill vises ikke i regnskapet.
Goodwill er en balansepost som det ofte knytter seg ekstra interesse til. Dette er fordi denne kan representere en verdi som i betydelig grad avviker fra den bokførte verdien.
En goodwillpost kan for eksempel representere et oppkjøp av et selskap hvor den reelle verdien av dette selskapet har sunket betydelig fra kjøpstidspunktet. Da vil i så fall egenkapitalen ha vesentlig mindre substans enn det som framgår av balansen.

I eksempelet er det en goodwillpost på 181 tusen i år -1 som har sunket til 150 tusen i år 0. Informasjon om hva som befinner seg bak denne goodwillposten vil kunne være viktig for vurderingen av de øvrige tallene, ikke minst egenkapitalen. 

Egenkapital

Egenkapitalen er den kapitalen som eierne har investert i driften pluss den delen av overskuddet som er holdt tilbake i selskapet. I eksempelet ser vi at egenkapitalen er på 6 million i år 0 og utgjør ca 20 % av totalkapitalen i balansen. Ut i fra en enkel tommelfingerregel på at egenkapitalen bør være på 20-25% ser dette i utgangspunktet greit ut. Denne vurderingen må imidlertid også gjøres i forhold til ulike behov i ulike bransjer og ulike strategiske målsetninger for den enkelte bedrift. 

Omløpsmidler vs. kortsiktig gjeld (arbeidskapital)

Omløpsmidler er likvide midler eller eiendeler som du innen kort tid forventer å omsette i penger, som for eksempel varer og kundefordringer.

I eksempelet ser du at de total omløpsmidlene utgjør 28 millioner Dersom du setter av ca 18 millioner av disse til å betjene den kortsiktige gjelden, har du 10 millioner igjen til det som betegnes arbeidskapital.

Hvor vidt dette er godt eller ikke, må du inn på en nærmere analyse for å ta stilling til. Du kan imidlertid ved et først blikk konstatere at deler av omløpsmidlene er dekket opp med langsiktig finansiering, noe som er et positivt (og nødvendig) utgangspunkt. 

Tilleggsopplysninger

I selve balanseoppstillingen er det en del informasjon som ikke framgår, men som bør inkluderes i en analyse. I oppstillingen over er limit kassekreditt, pantstillelser, garantier og pensjonsforpliktelser tatt inn som tilleggsopplysninger.

Limit kassekreditt forteller hvor mye du kan trekke fra kontoen i banken og er en viktig opplysning for å vurdere den reelle likviditetsreserven til en bedrift. Hvor mye du allerede har trukket, framkommer som en gjeldspost i balansen (under kortsiktig gjeld). I eksempelet er det trukket 1 million, og det er da en ubenyttet kassekreditt på 3,5 millioner Dersom du ser dette i sammenheng med at bedriften har 1 millioner tilgjengelig gjennom bankinnskudd, kontanter og lignende (se under omløpsmidler), har altså bedriften total en likviditetsreserve på 4,5 millioner. NB! Det at likviditetsreserven og limit kassekreditt i eksempelet begge er på 4,5 millioner er tilfeldig og må ikke forveksles.

Pantstillelser framkommer ikke av balansen, men er viktig da det har med risikovurderingen å gjøre, samt muligheten for å skaffe ytterligere fremmedfinansiering. I eksempelet har bedriften hatt pantstillelser for ca 4,5 millioner i år -1, men som er frigitt i år 0. Dette tyder på at finansieringssituasjonen har bedret seg i denne perioden.

Pensjonsforpliktelser er en viktig opplysning for å vurdere egenkapitalen. Med store pensjonsforpliktelser er i realiteten mye av egenkapitalen allerede bundet opp, og må derfor vurderes i lys av dette. Pensjonsforpliktelser er en ordinær balansepost, men den er ikke obligatorisk for små selskap og bør derfor tas inn som tilleggsopplysning i forbindelse med en analyse.

Garantier vil kunne framkomme i balansen under "avsetning for forpliktelser". Imidlertid kan det også være garantier som ikke balanseføres, men som likefullt bør tas hensyn i en analyse.

Støtte