IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Binge

Noen kommer med et innspill i et møte som ikke hører hjemme i agendaen, hva gjør du? Bingen er det enkle grepet som holder gruppen fokusert, samtidig som du sikrer at gode innspill ikke bare forsvinner.""
-

Hold møtet på sporet

En vanlig problemstilling i møter er ideer og refleksjoner som kommer opp underveis, men som ligger utenom agendaen. Dersom du forfølger disse der og da, vil dere i praksis omprioritere innholdet i møtet. Dette kan unntaksvis være greit dersom det er full enighet om det.

Normalsituasjonen er imidlertid at det bare skjer, med det resultat at møtets opprinnelige ønskede resultat enten ikke oppnås eller at møtet går langt over planlagt tid. Dersom ideene eller refleksjonene bare oversees vil du på den andre siden risikere å gå glipp av en verdifull mulighet, og/eller den som brakte temaet på bane vil kunne føle seg overkjørt.

Det er her bingen kommer inn. Når noe kommer opp under møtet, som er utenfor agendaen, noteres det i bingen, med navn på personen som brakte det opp. Dette kan gjelde punkter som ikke angår møtet eller som tas opp på et annet tidspunkt enn det som er satt opp på agendaen. Ved å ha en plass å fange opp slike emner, vil du sikre at de ikke forsvinner men kan behandles senere. De som kommer med slike ideer og refleksjoner (ev. utenomsnakk), vil samtidig føle seg respektert og kan fortsatt delta aktivt i det aktuelle emnet.

Bingen er et svært enkelt med effektivt verktøy for å holde møtet på sporet, samtidig som nye ideer og muligheter får sin fortjente plass.