Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Egenkapitalandel (bokført)

Finansielt nøkkeltall som sier noe om soliditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 30 %
Middels: 15-30 %
Dårlig: < 15 %

Fakta

Lovens krav til forsvarlig egenkapital (asl §§ 3-4 og 3-5) fokuserer på reell egenkapital. Denne kan ikke leses direkte ut av balansen, men krever vurderinger basert på mer detaljert informasjon om driftsprognoser, eiendelene og gjelden i selskapet. 
Det vanligste er å beregne egenkapitalandelen direkte ut fra den bokførte egenkapitalen og se denne i sammenheng med totalkapitalen.
Det vurderes i utgangspunktet positivt å ha en høy egenkapitalandel, da dette vil gjøre bedriften i stand til å takle perioder med tap. Her stiller også loven et minimumskrav om forsvarlig egenkapital, for å ivareta interessene til selskapets kreditorer. Ut over dette vil det også være positivt for bedriften å ha finansielle muskler og en beredskap for å kunne gjøre ønskede strategiske investeringer.

På den annen side, vil en svært høy egenkapitalandel kunne gi en for lav avkastning på egenkapitalen i forhold til eiernes interesser. Det kan også tyde på at bedriften binder opp unødig mye kapital for eierne.   

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte