SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Dybdesjekk av budsjettet ved oppkjøp

Budsjetter er generelt for optimistiske, spesielt i vanskelige tider. Er forutsetningene for budsjettet realistisk? Hvor er de kritiske områdene?
I slike situasjoner presenteres svært få budsjetter med underskudd, det være seg på:

  • Driften
  • Likviditeten
  • Kapitalen
Målsettingen med budsjettanalysen er å teste realismen i budsjettforutsetningene for en virksomhet. I eksempelet nedenunder har vi tatt utgangspunkt i en verifisering av budsjettall i en oppkjøpssituasjon.

Last ned sjekklisten på Wordformat, og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon:

Fakta

Due diligence
"Reasonable steps taken by a person in order to avoid committing an offence, especially in buying or selling something."
New Oxford Dictionary of English
Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av en due diligence rapport eller tilsvarende. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til en mer formell rapport. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt.

Eksempel: Vurdering av IT-bedriften AS

Firma:   IT-bedriften AS
Sted: Oslo
Dato: 24.2.20xx
Utført av: Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS:
Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS
 
Input: Budsjett for 20xx, vedtatt i SM 05/20ww, samt supplerende informasjon overlevert av ledelsen i IT-bedriften.
Resultat-
koder:
 OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse.

SjekkpunktOKIRKommentar
Bruttoavansen/ dekningsgraden. Hvor stor er denne i forhold til tidligere regnskapsår? Det bør foretas en forklaring ved eventuelle avvikX  
De faste kostnadene i forhold til omsetningen: Sammenlign med historiske regnskapsår og dokumenter vesentlige avvikX NB! Merk husleie! Avviker vesentlig fra markedsrente, og kontrakten utløper i 20yy. Ikke hensyntatt eventuelle endringer.
Spesifikasjon av bakgrunnen og forutsetningene for budsjettert omsetningsøkningX NB! Merk at det ikke er knyttet forventet omsetning til produkt som har aktiverte rettigheter i balansen.
Hvilke forutsetninger ligger bak budsjetteringen av renter, avskrivninger og tap på fordringer? Sammenlign disse med balansebudsjetteringerX NB! Det er ikke tatt hensyn til tap på fordringer i den størrelsesorden som dagens nivå av utestående fordringer kan tyde på er reelt.
Sammenlign vedlikehold, produktutviklingskostnader og markedsføringskostnader med historiske tall. Forklar betydelige endringerX Markedskostnader og utviklingskostnader er budsjettert på 20ww-nivå. Merk imidlertid at dette ligger vesentlig under tidligere (og antatt nødvendig?) nivå.
Test om nødvendige reinvesteringer er dokumentert med investeringsbudsjetter.X Det forefinnes ingen tilfredsstillende investeringsplan for å flytte hovedproduktene over på ny basisteknologi.
Test om det kan dokumenteres hvorledes investeringene skal finansieresX  
Beregn investeringenes innvirkning på kapitalstrukturenX  
Test om det ligger dokumentasjon for hvordan andelen av egenkapital investeringene skal skaffesX  
Test presiseringen av forutsetningen for estimert binding i omløpsmidler (det vil si fordringer og varelager)X Det er ikke hensyntatt noen ekstraordinær "sanering" av gamle fordringer.
Test om det presiseres hvordan nødvendig kapitaltilførsel for å betale leverandører ved forfall er lagt opp. Man kan ikke regne med at man kan fortsette å betale senere enn forfallX  
Test om det kan dokumenteres en eventuell risiko for reduksjon av kredittbetingelsene hos leverandøreneX  
Er det tatt tilstrekkelig hensyn til eventuelle endrede rammevilkår?X Det er grunn til å tro at virksomheten må redefinere sin tolkning av momsplikten for vesentlige deler av tjenestespekteret. Dette er ikke hensyntatt, verken i prising, forventet omsetningsvolum likviditetsbudsjett eller annet.

Evaluering
Budsjettet bærer generelt preg av videreføring av historiske tall og optimistiske salgstall, uten å ha tatt inn over seg vesentlige faktorer som nyinvesteringsbehov eller reelle markedsføringsbehov. Det ligger også betydelige risikoelement i endring av momspraksis og utløp av husleieavtalen som ikke er hensyntatt. Det bør i tillegg vurderes en mulig ekstraordinær avskrivning av aktiverte produktrettigheter, da disse ikke lengre synes å ha reell verdi.

Generelt vurderes budsjettet å gi et for optimistisk bilde av bedriftens reelle inntjeningsevne den nærmeste perioden. Avvikene anses som så vesentlige at det ikke anbefales å benytte budsjettet i sin nåværende form som underlag for en verdivurdering.

For analyser og ytterligere detaljer vises til due diligence rapporten.

Oppfølging
Det anbefales å utarbeide et nytt revidert budsjett.

 

SignaturFunksjon

Rådgiver
Konsulentene AS

Statsaut. revisor
Revisjonsselskapet AS
 
Økonomiansvarlig
Firmainvest AS