SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Dybdesjekk av resultatpostene i regnskapet

Du som analytiker ønsker å finne godt nok datagrunnlag til dine finansielle analyser. Da vil du måtte stille en del tilleggspørsmål vedrørende vurderinger og spesifikasjoner i resultatpostene i det offisielle regnskapet.
Nedenfor følger en sjekkliste med vesentlige spørsmål som bør stilles, fordelt på de viktigste resultatpostene.

Last ned sjekklisten og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.

Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men kan utformes som en del av en due diligence rapport eller tilsvarende. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til en mer formell rapport. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt:

Eksempel: IT-bedriften AS

Firma: IT-bedriften AS
Sted: Oslo
Dato: 24.2.20xx
Utført av: Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS:
Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS
 
Input: Revidert årsregnskap for 20ww, samt supplerende informasjon overlevert av ledelsen i IT-bedriften.
Resultat-
koder:
 OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse.

A: Driftsinntekter

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye av driftsinntektene er salgsinntekter, og hva består de andre driftsinntektene av?X  
Hvordan fordeler driftsinntektene seg på hovedproduktgruppene?X NB! Merk at nesten all inntekten er knyttet til ett (modent?) hovedprodukt.
Hvor mye utgjør reduksjoner i form av rabatter og bonuser på salgsinntekten?X  
Hva utgjør avgitte kontantrabatter?X  
Inneholder driftsinntektene noen former for periodefremmede poster eller gevinster ved salg av driftsmidler?X  
Inneholder driftsinntektene poster som ikke vil inntreffe i fremtiden?X  
Hvor stor er eksportandelen?   
Har det vært endringer i produktmiksen eller markedsmiksen?  Merk endringene knyttet til fusjonen i 20uu (gradvis overgang fra to til en produktfamilie).
Hvilke prinsipper for regnskapsføring av kursgevinster eller -tap, samt avgitte kontantrabatter er brukt?   

B: Vareforbruk

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvordan er vareforbruket spesifisert på hovedproduktgruppene?X  
Hvorledes er kursgevinster/ -tap samt mottatt kontantrabatter ført inn i regnskapet?X  
Hvor store er de mottatte rabatter og årsbonus? Vil disse endres i fremtiden?X  
Hvor mye utgjør kjøp av halvfabrikata og bruken av underleverandører? Hvilke produkter og tjenester omfattes av underleveranser?X  
Hvorledes er varelageret vurdert? Er det bokførte vareforbruket på noen måte påvirket av reserveoppløsninger eller oppbygging?X Produktet er programvare og tjenester - uten varelager.

C: Lønnskostnader

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvordan fordeles lønninger på administrasjonslønn og direktelønn (produksjonslønn i industribedrifter)?X  
Hvor store er de årlige utbetalingene innenfor pensjonsutbetalinger eller premier til pensjonsordninger? Dekkes premiene fra premiefond eller avkastning på premiefond?X  
Hvor stor andel av utbetalte lønnskostnader refererer seg til investeringer som har blitt aktivert?X  
Representerer dagens lønnsnivå et normalt nivå, også for fremtiden, eller er kunstig høy eller lavt?X  
 X Merk at det er akkumulert store mengder avspasering til gode hos nøkkelpersonell. Denne vil enten gi redusert kapasitet eller måtte betales ut en gang i framtiden.

D: Andre kostnader

Denne posten skjuler normalt en del enkeltposter som er viktige for analytikeren å få en oversikt over, både med hensyn til størrelsen på postene og utviklingen:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor store er husleiekostnadene og hvor stort er leiearealet fordelt på kontor, lager, produksjonslokale og eventuelt forretningslokale?X Merk endringer i husleie siste 3 år.
Hvor stor er husleien for uutnyttede lokaler?X  
Hvor mye utgjør fremleiekostnadene, og hvor lang restleietid er det i leasingavtalen, samt hvilke typer eiendeler er leaset?X  
Hva utgjør årlige salgs- og markedsføringskostnader? Representerer årets kostnad et normalnivå, eller er den unormalt høy eller lav?X NB! Merk at markedsføringskostnadene har hatt en betydelig nedadgående kurve de siste 13-14 månedene.
Hva utgjør reparasjons- og vedlikeholdskostnadene? Er det foretatt unormalt mye eller lite reparasjoner og vedlikehold?X  
Har selskapet garanti- og servicekostnader? Avviker årets belastning fra et normalnivå? Er noe av disse kostnadene dekket av garantiavsetningen i balansen? Hvor stor er denne delen?X  
Hvor store er selskapets energikostnader og transportkostnader?X  
Har det vært utført FoU-arbeid? Hvor mye har dette kostet, og er de utgiftsført og aktivert?X Programvareutviklingen er fortløpende dekket over driften.

E: Ordinære avskrivninger

Som analytiker er det vesentlig å forsikre seg hvorvidt selskapets bedriftsøkonomiske avskrivninger dekker inn det reelle kapitalslitet (regnskapsloven §§ 7,12 - 7,13) Imidlertid viser det seg at denne noteoppstillingen ofte mangler enkelte helt vesentlige informasjoner. Derfor er det viktig å spørre etter hvilke avskrivningssatser som er benyttet fordelt på disse driftsmiddelsgruppene:

SjekkpunktOKIRKommentar
ProduksjonsmaskinerX  
Kontormaskiner/datautstyrX  
InventarX  
InnredningerX  
Vare- og lastebilerX  
PersonbilerX  
BygningerX  
Tekniske installasjoner i bygningerX  
Aktiverte patenter og rettigheterX Merk at programvare som i realiteten er nedlagt som selvstendig produkt fortsatt står i balansen med resterende avskrivninger over de neste 3 årene.
Aktiverte markedsundersøkelserX  
FoUX  
Aktivert goodwillX  

Eventuelle endringer i avskrivningssatsene som er foretatt i forhold til forrige regnskapsår er viktig å være oppmerksom på!

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye utgjør endringene i kr og prosent?X  
Er nedskrivninger ført som ordinær post under avskrivninger? Hva utgjør disse?X  

F: Tap på fordringer

Det er viktig å få kunnskap om hvorvidt bedriften har utført forsvarlige nedvurderinger av fordringsmassen. Det er ikke rent sjelden at det avgis regnskap i virksomheter med årlige resultater som undervurderer tap på fordringer. Spesifikasjonskravene for tap på fordringer og delkredereavsetning er ikke gode nok i henhold til ny regnskapslov, og man bør derfor stille seg følgende spørsmål:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye av årets konstaterte tap på fordringer er gjennom konkurs, akkord eller ekstern bekreftelse på at fordringen er endelig tapt?X  
Hvor store er tapsavsetningene på ikke realiserte, men spesifiserte debitorer, og hvor stor er den generelle reservasjonen for ytterligere uspesifiserte tap i fordringsmassen? Sammenlign dette med forrige årsoppgjør.X NB! Mange gamle poster. Verdt å vurdere om tapsavsetningen er for små i forhold til den reelle risikoen.
Hvor mye er inngått på tidligere avskrevne fordringer?X  
Hvor mye er tap på kundefordringer og hvor mye er tap på lånefordringer?X  

G: Finansinntekter og finanskostnader

I utgangspunktet må det være et minimumskrav at aksjeloven og regnskapslovens oppstillingsplan er fulgt. På grunnlag av den, skal det kunne fremgå hvor store finansielle poster som er overføringer mellom selskaper som er deler av samme konsern. Allikevel må det også stilles følgende spørsmål:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye av finansinntektene og finanskostnadene utgjøres av valutavinning eller valutatap?X  
Hvor mye av finansinntektene og finanskostnadene utgjøres av resultatandel fra andel i ANS/DA/KS som føres etter nettometoden?X Ingen andeler i ANS, DA eller KS.
Hvordan er faktoringkostnadene ført, og hvor mye utgjør disse?X  
Hvordan er leasingkostnadene behandlet?X  

H: Ekstraordinære inntekter og kostnader

Når det gjelder de ekstraordinære inntekter og kostnader, bør analytikeren stille følgende spørsmål:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor store er gevinst og tap ved salg av anleggsmidler spesifisert på eiendelstype? (God regnskapsskikk om spesifikasjon av dette følges ikke alltid like nøye)X  
Foreta en spesifikasjon og beskrivelse av alle periodefremmede poster og ekstraordinære kostnader etter sin art.X  

I: Skattekostnad

I henhold til regnskapslovens § 7-23, skal grunnlaget for beregning av utsatt skatt fremgå. Dersom det ikke foreligger erfaring på hvordan dette presenteres i praksis, må følgende spørsmål stilles:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye av skattekostnadene utgjør endringer i utsatt skatt eller utsatt skattefordel, og hvor mye utgjør årets betalbare skatt på formue og inntekt?X  
Spesifiser samtlige enkeltposter der det har oppstått positive eller negative midlertidige forskjeller.X  

Generelt bør du som analytiker være oppmerksom på at når selskapets forhold tilsier det, skal det foretaes en ytterligere inndeling av poster, som er tilpasset arten av selskapets virksomhet. Nye tilsvarende regler finner du i regnskapslovens § 6-3.

Diverse

Til slutt bør det også forespørres om følgende:

SjekkpunktOKIRKommentar
Har det vært kostnadsførte utbetalinger til aksjonærer eller andre personer etc. som ikke har noen direkte funksjon i selskapet de siste tre årene?X  
Har det blitt foretatt eventuelle personlige uttak og tjenester som er blitt belastet selskapet, eller ytelser gitt selskapet, som det ikke er blitt tatt full betaling for i løpet av de siste tre årene?X  
Har det forekommet kostnader som er belastet i historiske regnskaper og som ikke vil påløpe i fremtiden?X  

Evaluering
På basis av foreliggende informasjon anbefales det en korreksjon av regnskapet, hovedsakelig innen følgende områder:

  • økte tapsavsetninger på fordringer
  • ekstraordinær nedskrivning av aktivert programvare (reelt verdiløs i dagens marked)
  • avsetninger for unormalt stor mengde akkumulert avspasering til gode
  • husleie, vurdert i forhold til reelle markedspriser
I forhold til vurdering av budsjett bør spesielt følgende noteres:

  • Nedgangen i markedskostnadene siste 13-14 måneder tyder på midlertidige tiltak som ikke reflekterer det reelle behovet framover.
  • Den inntektsmessige avhengigheten av et (modent) produkt tyder på at det framtidige investeringsbehovet kan være undervurdert.
For analyser og ytterligere detaljer vises til due diligence rapporten.

Oppfølging
Avklar husleieforhold
Avklar investeringsbehovet i produktporteføljen

SignaturFunksjon 

Økonomiansvarlig
Firmainvest AS


 

Rådgiver
Konsulentene AS


 

Statsaut. revisor
Revisjonsselskapet AS