SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Forberede finansiell due diligenceanalyse

Hvilken informasjon trenger du for å gjøre en finansiell analyse ved en due diligence? Hvilke dokumenter trenger du å hente inn?
Nedenunder følger en moment- og sjekkliste som kan benyttes ved innhenting av dokumenter til en finansiell analyse av oppdragsgivers kjøpsobjekt. Sjekklisten kan benyttes slik den er, eller som et utgangspunkt for å tilpasses det aktuelle kjøpsobjektet.

Last ned sjekklisten og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.

Denne kan du benytte som en uformell huskeliste for deg selv for å strukturere arbeidet med å innhente informasjon. Du kan også fylle ut sjekklisten som et vedlegg til en due diligence rapport. Da som en dokumentasjon på hvilke dokumenter som er forsøkt innhentet for den finansielle analysen.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt:

Sjekkliste for dokumenter til bruk i finansiell analyse

Firma:   Vurdering av IT-bedriften AS
Sted: Bergen
Dato: 24.2.20xx
Utført av: Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS:
Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS
 
Input: Informasjonen består primært av informasjon vedrørerende IT-bedriften AS for perioden 20uu-20xx, og er supplert med informasjon fra forgjengerne IT-spesialisten og Programvarehuset fra perioden før 20uu der dette er relevant.
Resultat-
koder:
 OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse.

 Følgende finansiell informasjon må innhentes før den finansielle analysen igangsettes:

SjekkpunktOKIRKommentar
Offisielle årsregnskap med noter, styrets beretning og revisors beretning for de siste 3-5 åreneX Dokumenter for IT-bedriften fra 20uu - 20ww. I tillegg foreligger årsregnskap for forgjengerne IT-spesialisten AS og Programvarehuset AS for perioden i årene før.
Alminnelig regnskapsskjema for de siste 3 åreneX  
Selvangivelse og ligningspapirer for de siste 3 åreneX  
Tilgjengelige budsjetter for de neste 3-5 år, hvis det er mulig. Her menes følgende budsjetter med spesifiserte budsjettforutsetninger:

  • Resultatbudsjetter
  • Balansebudsjetter
  • Likviditetsbudsjetter
X Det foreligger ikke langtidsbudsjett, kun budsjett for 20xx.

Det foreligger ikke likviditetsbudsjett.
Siste 3 års budsjetter; for å kunne sammenligne med hva som er oppnåddX Det foreligger ikke historisk budsjett for 20uu (relatert til en turbulent fusjonsperiode)
Perioderegnskap for de siste 12 mnd. Dette skal omfatte per måned og akkumulertX  
Få oversikt over spesifikasjoner av andeler i ANS, DA og KS med vekt på samlet ansvar, maks solidaransvar og ansvar for tegnet, men ikke innbetalt KS-kapitalX Selskapet har ikke interesser i ANS, DA eller KS.
Skaff kopi av tilbakekjøps- og gjenkjøpsavtalerX Det foreligger ingen tilbakekjøps og gjenkjøpsavtaler.
Skaff kopi av husleiekontrakter og sammenlign disse leiebetingelsene med betingelsene ellers i markedetX  
Få oversikt over eventuelle verdivurderinger som er foretatt av bedriften eller dens eiendeler (det vil si takster), de siste tre åreneX  
Innhent oversikt over eventuelle garantiforpliktelser for solgte varer og tjenesterX Det forefinnes kun generelle garantibestemmelser.
Få oversikt over terminkjøp av valuta og/eller varer X 
Innhent spesifikasjon over mellomværende med assosierte selskaper og nærstående parterX  
Anskaff en detaljert oversikt over alle låne- og kredittavtaler som selskapet innehar med spesifikasjon av

  • Lånegiver:
  • Opprinnelig lånebeløp
  • Restlån
  • Rentebetingelse (er det fast eller variabel rente?)
  • Årlige avdrag og spesifikasjon av avdragsterminer
  • Sikkerhetsstillelse for lånet; det vil si objekt og prioritet
X  
Skaff kopi av faktoring- og leasingavtalerX  
Skaff kopi av kassekredittkontrakterX  
Skaff kopi av garantier og kausjoner som er avgitt på vegne av selskapetX  
Skaff kopi av opsjonsavtaler som er inngått av selskapet, samt eventuelle aksjeopsjoner og konverteringsrettigheterX  

 

Evaluering
Det er til dels mangelfull dokumentasjon på budsjettsiden, både med hensyn til langtidsbusjetter og for likviditetssituasjonen. Dokumentasjon fra perioden rundt 20uu (fusjonstidspunkt) er tildels noe uoversiktelig.

Ut over dette foreligger det tilfredsstillende dokumentasjon på alle vesentlig punkter som er identifisert.

 

Oppfølging
Oppdragsgiver bør få utarbeidet et likviditetsbudsjett for inneværende år (20xx).

 

SignaturFunksjon

Rådgiver
Konsulentene AS

Statsaut. revisor
Revisjonsselskapet AS

Økonomiansvarlig
Firmainvest AS