IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Funn ved due diligence

En due diligence har som formål å verifisere de forutsetningene en vurdering av et selskap er basert på. Hva er det typisk du kan avdekke gjennom en due diligence?
Dette innebærer å verifisere faktisk framlagt informasjon, men like mye å framskaffe relevant informasjon som ikke er framlagt. Dette krever en god evne til å se sammenheng mellom ulike fakta, men ikke minst ideer til hva du skal se etter.

Noen forhold som kan avsløres ved due diligence er:

 1. Solidaransvar knyttet til deltakelse i ANS på grunn av manglende betalingsevne hos ANS-deltakerne
 2. Husleiekontrakter som er langt utover markedspris og/eller leieavtaler som ikke lar seg fremleie
 3. Fallskjermavtaler som ikke er offentlige i virksomheten og heller ikke registrert i protokollen fra styrereferater.
 4. Salg av goodwill og andre immaterielle eiendeler til overpris, og deretter konvertering av overskytende til aksjekapital
 5. Salg av bygninger, maskiner og inventar til overpris, og at dette konverteres til aksjekapital
 6. Aktivering av forsknings- og utviklingskostnader som viser seg å ikke ha den verdi som det er angitt
 7. Oppskriving av aksjebesittelser som er basert på "luftige" verdiberegninger.
 8. Skjulte lån i datterselskaper som brukes til kjøp av aksjer i moderselskapet.
 9. Kort restløpetid på helt sentrale kundekontrakter og stor risiko ved fornyelse
 10. Råvaretilførsel knyttet opp til langsiktige ugunstige kontrakter i forhold til markedspris.
 11. Store latente forpliktelser knyttet til fremtidige miljøvernforpliktelser og oppryddingsarbeider
 12. Varebeholdning som er vurdert til en tilvirkningskost som viser seg å være høyere enn siste års gjennomsnittlig oppnådde utsalgspris
 13. Store latente tap på fordringer på datterselskaper og tilknyttede selskaper
 14. Vedtektsbestemmelser og aksjonæravtaler som gir enkeltaksjonærer særfordeler som gjør det praktisk umulig for en investor å realisere merverdier. Dette kan for eksempel være forkjøpsretter til matematisk verdi