DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Første gangs rekrutteringsintervju

Den første intervjurunden skal alltid gjøres med et breddeintervju. Det vil si et strukturert intervju der du stiller de samme spørsmålene til alle kandidater.
En sentral fase i rekruttering er intervjuene av kandidatene. Den første intervjurunden skal alltid gjøres med et breddeintervju. Det vil si et strukturert intervju der du stiller de samme spørsmålene til alle kandidater. Dette gir en klart høyere validitet enn hvis du kjører intervjuet etter innfallsmetoden.

I dette intervjuet er målet å få et førsteinntrykk av kandidatenes personprofil og ellers kartlegge kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper i forhold til stillingens krav (arbeids- og kravspesifikasjonen, AKS). Spørsmålene konsentrerer seg om kjernekompetansen som kreves i stillingen.

I etterkant av intervjuet er det svært viktig å evaluere kandidaten i forhold til de viktigste kriteriene i AKS.

Som forberedelse til intervjurunden lager du en mal knyttet til punktene i AKS. Jeg har her laget en generell mal du kan ta utgangspunkt i for både spørsmål og evaluering.

Å sette opp ditt eget skjema

Tips

Hvis det er flere med i intervjupanelet anbefaler jeg at dere har en klar ledelse og arbeidsdeling i panelet. I etterkant av hvert intervju er det viktig at det skjer en evaluering opp mot arbeids- og kravspesifikasjonen.
Ta utgangspunkt i de helt sentrale kravene til stillingen. Spørsmålene i malen kan brukes som de står, eller du kan konkretisere dem ved å ta med kravene slik de er formulert i din AKS. Legg til eller ta bort spørsmål avhengig av hva som er hensiktsmessig for den utlyste stillingen.

Det samme gjelder for evalueringen. Lag gjerne flere punkter og gi dem mer konkret ordlyd ut fra din AKS.

Når intervjuet skal gjennomføres kan det være lurt å være to intervjuere til stede. I denne sammenheng er det viktig at dere avklarer ledelse og arbeidsdeling før dere setter i gang. Etterpå kan dere etterpå fylle ut evalueringskjemaet hver for dere og så diskutere eventuelle ulikheter.

Last ned og sjekk ut eksempelet på en tilpasset og utfylt mal. Intervjuet er knyttet til AKS for stillingen "Informasjonsansvarlig i Interesseorganisasjonen AS". I siste delen av eksempelet har jeg også vist hvordan det konkrete evalueringsskjemaet kan se ut når det er ferdig utfylt etter et intervju.

Gjennomføring

I starten av intervjuet presenterer du deg selv, hensikten og tidsrammen for intervjuet (anbefaler ca 45 min.)

Avslutt intervjuet med å fortelle om den videre prosessen.

Umiddelbart etter at kandidaten har forlatt rommet evaluerer du/dere intervjuet.

Støtte