IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Teamdisiplin

Katzenbach/Smiths definisjon og grunnelementer for teamdisiplin. Ledere med gode intensjoner mislykkes altfor ofte med å oppnå det potensielle prestasjonsnivået i sine grupper.Et virkelig team er en kraftfull og fleksibel men ikke spesielt komplisert prestasjonsenhet. Ledere med gode intensjoner mislykkes altfor ofte med å oppnå det potensielle prestasjonsnivået i sine grupper. Dette kunne i større grad vært unngått dersom gruppen, eller deler av den, hadde fungert som et virkelig team i situasjoner som er egnet for teaminnsatser.

En av de mest anerkjente definisjonene av virkelige team er gjort av Katzenbach i boken "Wisdom of teams":

Et virkelig team er en liten gruppe med personer med kunnskaper og erfaringer som kompletterer hverandre. De er engasjerte og omforente om gruppens hensikt, mål og arbeidsmetodikk, og de holder hverandre gjensidig ansvarlig for gruppens arbeidsresultat.

Som illustrert i figuren, bygger denne definisjonen på følgende fem grunnleggende disiplinelement:

Element 1: Et lite antall personer

På grunn av at de må samarbeide for å produsere kollektive arbeidsprodukter, er det vanskelig for flere enn 20-30 personer å fungere som et virkelig team. Antallet medlemmer i et optimalt team bør ikke overstige 10. Større grupper kan også fungere som virkelige team, men fungerer som oftest bedre i ulike undergrupper.

Element 2: Kompletterende kunnskaper og erfaringer

Nøkkelen til de høye prestasjonsnivåer som virkelige team oppnår er at deres medlemmers kunnskaper og erfaringer til sammen dekker hele det området som teamets arbeidsoppgave krever. Det finnes tre kategorier av ferdigheter som alle må balanseres i forhold til teamets hensikt og mål: tekniske og funksjonsrelaterte ekspertkunnskaper, problemløsnings- og beslutningskapasitet, samt evnen til å kommunisere og samhandle.

Element 3: Felles hensikt og mål

Et felles engasjement for en meningsfylt hensikt og for viktige mål er vesentlig for at et teams hele potensielle energi skal kunne utnyttes. Uten en tydelig retning og metoder for å måle framskritt kan teams potensielle svært høye prestasjonsnivå ikke oppnås.

Element 4: Engasjement for en omforent arbeidsmetodikk

Hvert team må utvikle sin egen arbeidsmetodikk. Den må være slik at hvert teammedlems kunnskaper, erfaringer og evner utnyttes på best mulig måte. Dette innebærer ikke man ikke bare må ta hensyn til medlemmenes kunnskaper og erfaringer, men også deres tilgjengelighet og eventuelle faktorer som vanskeliggjør teamarbeidet.

Element 5: Holder hverandre ansvarlig

En gruppe kan ikke fungere som et virkelig team om ikke medlemmene gjensidig holder hverandre ansvarlig for gruppens arbeidsresultat. Dette kan beskrives i motsetningen mellom: "Sjefen vår holder oss ansvarlig" og "Vi holder hverandre ansvarlig".

Teamdisiplin i lederteam

Disse disiplinelementene er like viktige for lederteam som for team lengre ned i hierarkiene. Det svært høye prestasjonsnivået som team kan oppnå, betinger at samtlige fem elementer foreligger i en potensiell teamsituasjon. Noe unntak fra denne regelen finnes ikke.

Å innføre denne teamdisiplinen i toppen på bedriftene, er like viktig som å gjøre det på andre steder i organisasjonen, men det er ofte mer utfordrende i ledelsen av følgende tre grunner:

  • Den administrerende selskapsledelsens tradisjonelt aksepterte "disiplin" er ofte i konflikt med ett eller flere av teamdisiplinenes element
  • Den tiden som er tilgjengelig for medlemmer av et potensielt lederteam er ofte mindre enn for medlemmer av potensielle team lengre ned i bedriftshierarkiene
  • Mangel på suksess i lederteam kan bli mye alvorligere og dyrere enn mangel på suksess i andre team