DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA

Ansettelsesavtale

Formelle feil ved ansettelse kan koste dyrt både for bedriften og nyansatte. Få oversikt over lovkravene og de formelle punktene du med personalansvar må forholde deg til ved utforming av en ansettelsesavtale, samt et eksempel på hvordan en ansettelsesavtale kan se ut.
Arbeidstaker har krav på en skriftlig ansettelsesavtale, som arbeidsgiver skal utforme et utkast til. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en representant ved utarbeidelse av arbeidsavtalen aml § 14-5.

Skriftlig ansettelsesavtale skal foreligge snarest mulig og senest én måned etter arbeidsforholdets påbegynnelse aml § 14-5.

Minstekrav (aml §14-6)

Fakta

Ansettelser omtales i arbeidsmiljøloven Kap 14.
Det gjelder særlige krav til ansettelses-avtale for utenlandsstasjonerte arbeidstakere aml § 14-7.
 

Tips

Det kan være personer som har fortrinnsrett til en stilling aml § 14-2 og § 14-3.
Det er kun begrenset adgang til å ansatte arbeidstakere i en midlertidig stilling og til å foreta innleie av arbeidstakere aml § 14-9,§ 14-12 og § 14-13.
Unntak for overtidsbetaling med mer kan kun begrenses i henhold til regelen i aml § 10-12.
Kravene til ansettelsesavtalen er gitt i aml § 14-6. Her fremgår at en ansettelsesavtale må opplyse om alle forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet og i et hvert fall:

Arbeidstakers og arbeidsgivers identitet.

Arbeidsstedet, eventuelt opplysninger om at arbeidstakeren skal arbeide på forskjellige steder. I sistenevnte tilfelle må det opplyses om arbeidsgiverens forretningsadresse eller hjemsted.

En beskrivelse av arbeidet og/eller av arbeidstakerens tittel, stilling eller stillingskategori.

Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.

Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Eventuelle prøvetidsbestemmelser.

Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

Oppsigelsesfrister.

Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.

Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

Lengde av pauser.

Avtale om særlige arbeidstidsordninger dersom det er aktuelt.

Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Eksempel på avtale

Tips

Det presiseres at dette eksempelet er av generell art og at teksten må tilpasses det konkrete ansettelsesforhold.
Mellom Dataspesialisten AS (heretter kalt Selskapet) og Per Hansen (heretter kalt Arbeidstakeren) er det i dag inngått følgende arbeidsavtale:

Ansettelse

Arbeidstakeren ansettes i Selskapet som økonomiansvarlig med tiltredelse den 01.10.07.

Arbeidssted

Arbeidsstedet er for tiden Selskapets lokaler i Oslo.

Selskapet kan så lenge det ikke er åpenbart urimelig, fastsette annet arbeidssted for Arbeidstakeren enn det som gjelder ved tiltredelsen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

Arbeidstakeren plikter å utføre de arbeidsoppgaver som er eller blir tillagt stillingen og som naturlig faller inn under denne.

Selskapet kan når forholdene gjør det nødvendig sette arbeidstakeren til annet arbeid.

Lønn

Årslønnen utgjør kr. 400 000.

Arbeidstakeren har krav på overtidsbetaling etter arbeidsmiljølovens regler.

Lønnsutbetaling foretas til Arbeidstakerens lønnskonto, den 15. i hver måned. Er det en lønningsdag foretatt feil utlønning, kan Selskapet foreta den nødvendige justering neste lønningsdag.

Arbeidstid

Stillingen er en heltidsstilling, basert på 37,5 timers arbeidsuke. For tiden er den ordinære arbeidstiden fra kl. 08.00 til kl. 16.00, mandag til fredag.

Arbeidstakeren har krav på en halv times lunsjpause.

Ferie

Rettigheter til ferie, tidspunkt for ferieavvikling og opptjening av feriepenger følger av ferieloven.

Oppsigelse

I ansettelsestiden er den gjensidige oppsigelsestid 1 måned regnet fra den første i måneden etter at oppsigelsen har skjedd med mindre arbeidsmiljøloven krever lenger oppsigelsestid.

Prøvetid

Det gjelder en prøvetid på seks måneder fra tiltredelsen. I prøvetiden er oppsigelsestiden fjorten dager. Selskapet har rett til å forlenge prøvetiden etter arbeidsmiljølovens § 15-6(4) dersom Arbeidstakeren er fraværende i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av Selskapet.

Andre avtaler

For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende arbeidsinstrukser.

Dette arbeidsforholdet er ikke regulert av noen tariffavtale.

Oslo/16. august 20XX

 

                        
    

 

 

Mulige tilleggsreguleringer i arbeidsavtalen

  1. Taushetsplikt

Arbeidstaker forplikter seg til å iaktta taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til fortrolige opplysninger, med mindre annet følger av særskilt lovgivning. Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdets avslutning.

Med fortrolige opplysninger menes all informasjon som Arbeidstaker har fått kjennskap til, som ikke er alminnelig kjent, og som Arbeidstaker etter en forsiktig vurdering bør forstå kan ha betydning for Arbeidsgiver å hemmeligholde.

  1. Immaterielle rettigheter

Enhver immateriell rettighet, herunder blant annet retten til oppfinnelser, være seg patenter, varemerker, mønster, kjennetegn, opphavsrettigheter, knowhow og lignende, som utvikles av Arbeidstaker i forbindelse med ansettelsesforholdet, skal fullt og helt tilfalle Arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal uten vederlag ha ubegrenset rett til å utnytte slike rettigheter.

Arbeidstaker plikter å informere Arbeidsgiver om enhver rettighet som kan omfattes av bestemmelsen, med mindre det er åpenbart at Selskapet allerede kjenner denne.

  1. Lojalitetsplikt

Arbeidstakeren forplikter seg, så lenge ansettelsesforholdet varer, til ikke å inngå i noen form for personlig forretningsforhold, direkte eller indirekte, med arbeidsgivers kunder, forretningsforbindelser, leverandører eller konkurrenter.

  1. Konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausul

Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å ta ansettelse i, påta seg oppdrag eller arbeid for eller på noen måte, direkte eller indirekte, engasjere seg i virksomhet som direkte konkurrerer med Arbeidsgivers virksomhet, i en periode på inntil [6] måneder.

[Arbeidsgiver betaler Arbeidstakeren et vederlag tilsvarende 50 % av Arbeidstakerens lønn på fratredelsestidspunktet dersom konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Vederlaget utbetales månedsvis.]

Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å påta seg oppdrag for Arbeidsgivers kunder, eller aktivt påvirke øvrige ansatte i Arbeidsgivers virksomhet til å slutte i sine stillinger, i en periode på [6] måneder etter utløp av oppsigelsestiden. Forbudet gjelder enten virksomheten utøves som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt hos annen arbeidsgiver, og uansett årsak til at ansettelsesforholdet opphører.

 

 

Støtte