DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA

Oppsigelsesbrev

Få oversikt over hovedreglene og de formelle punktene du med personalansvar må forholde deg til ved utforming av et oppsigelsesbrev. Du får også to eksempler på hvordan et oppsigelsesbrev kan se ut.
En oppsigelse må være skriftlig og inneholde gitte opplysninger aml § 15-4.

Det må foreligge saklig grunn. Oppsigelsen kan enten være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold aml § 15-7.

Arbeidsgivere og andre med personalansvar plikter å følge loven og det er viktig å ha oversikt for å unngå formelle feil ved oppsigelse. Dette kan koste dyrt både i form av tid, penger og unødvendige konflikter for både bedriften og den som blir oppsagt.

Her følger en oversikt over hovedreglene og de formelle punktene du med personalansvar må forholde deg til ved utforming av et oppsigelsesberev. Du får også to eksempler på hvordan et oppsigelsesbrev kan se ut. Det presiseres at dette bare er eksempler, og at teksten må tilpasses hvert enkelt tilfelle.

Oppsigelsesbrevets innhold

Tips

Oppsigelser omtales i arbeidsmiljøloven Kap 15

Fakta

Saksbehandlingsregler: Arbeidsgiver må:
  • Vurdere å gi arbeidstaker en advarsel og en mulighet til å forbedre seg dersom oppsigelsen skyldes forhold på arbeidstakers side
  • Drøfte spørsmålet om oppsigelse med arbeidstaker og dens tillitsvalgte, før beslutning treffes aml § 15-1
  • Avholde forhandlingsmøte dersom arbeidstaker krever det aml § 17-3
  • Avholde informasjons- og drøftelsesmøte med arbeidstakernes tillitsvalgte dersom oppsigelsen skyldes nedbemanningsbehov aml § 8-2 Dette gjelder kun virksomheter med minst 50 ansatte

En oppsigelse må være skriftlig og inneholde opplysninger om følgende aml § 15-4:

  • arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål,
  • arbeidstakers rett til å forsette i stillingen,
  • de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen,
  • hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist og
  • arbeidstakers fortrinnsrett, dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold.
Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver gi begrunnelsen for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Oppsigelsen skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert. Dersom oppsigelsen leveres personlig bør arbeidsgiver sikre seg kvittering på at arbeidstaker har mottatt denne.

Arbeidsgiver må følge de oppsigelsesfrister som følger av loven eller av ansettelsesavtalen aml § 15-3.

Tvister

Dersom det oppstår tvist om arbeidsforholdets opphør, vil som regel arbeidstaker ha rett til å stå i stillingen så lenge tvisten pågår aml § 15-11.

Rett til attest

Arbeidstaker har krav på en skriftlig attest aml § 1.

Spesielle forhold

Det gjelder særlige regler ved masseoppsigelser aml § 15-2.

Det gjelder et særlig oppsigelsesvern for arbeidstakere ved sykdom aml § 15-8, svangerskap og etter fødsel eller adopsjon aml § 15-9 og militærtjeneste mv. aml § 15-10.

Avskjed

Avskjed vil si at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker umiddelbart fratrer sin stilling dersom han har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen aml § 15-14. Det skal ekstremt mye til for at dette oppfylles, og mange arbeidsgivere har brent seg i rettssaker som følge av uberettiget avskjed.

Grove brudd på loyalitetsplikt, tyveri og underslag av arbeidsgivers midler kan være eksempler på gyldige avskjedsgrunner.

Eksempel: Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Tips

Det presiseres at dette eksempelet er av generell art og at teksten må tilpasses det konkrete tilfellet. Det kan være spesielle forhold som må tas med i brevet.
Marte Pedersen

Oppsigelse

De sies herved opp fra Deres stilling i Bygg & Mekk AS. med fratredelse den 30.09.07.

Årsaken til oppsigelsen er Deres gjentatte og alvorlige mislighold av Deres arbeidsoppgaver.

Dersom De vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har De rett til å kreve forhandling og reise søksmål og rett til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens aml § 17-3. aml § 17-4. aml § 15-11.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne oppsigelse er mottatt.

Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandling ikke er holdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis De bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom De reiser søksmål innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan De fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom (kjennelse). Det samme gjelder om De innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen.

Ved en eventuell tvist er Bygg & Mekk AS arbeidsgiver og riktig saksøkt.

Med hilsen

Bygg & Mekk AS
Eksempel: Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold                                                                  

Tips

Oppsigelser grunnet virksomhetens forhold skal inneholde en klausul om fortrinnsrett til ny ansettelse.
Det presiseres videre at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses det konkrete tilfellet.
Marte Pedersen

Oppsigelse

Årsaken til oppsigelsen er nedbemanningsbehov i selskapet.

Dersom De vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har De rett til å kreve forhandling og reise søksmål og rett til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens aml § 17-3. aml § 17-4. aml § 15-11.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne oppsigelse er mottatt.

Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandling ikke er holdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis De bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom De reiser søksmål innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan De fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom (kjennelse). Det samme gjelder om De innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen.

De har også fortrinnsrett til ny ansettelse fra dags dato og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp etter de regler som er fastsatt i arbeidsmiljølovens aml § 14-2.

Ved en eventuell tvist er Bygg & Mekk AS arbeidsgiver og riktig saksøkt.

Med hilsen

Bygg & Mekk AS
Støtte