SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Grunnlag for fortsatt drift

En bedrift kan gjennom sitt livsløp gjennomgå vanskelige økonomiske perioder. For noen kan det gå så langt at det ikke lenger er grunnlag for fortsatt drift. Sjekkliste for å avdekke faresignal i regnskapet.

Last ned

Det er ikke lenger grunnlag for fortsatt drift ved

Illikviditet, det vil si at selskapet ikke klarer å betale sine forpliktelser ved forfall, og at det ikke kan dokumenteres konkrete forhold som kan endre dette i overskuelig framtid.

Insuffisiens, det vil si at gjelden er større enn eiendelenes virkelige verdi

Dersom begge disse inntrer samtidig, er bedriften insolvent (betalingsudyktig) og vil ikke være i stand til å drive videre på forsvarlig vis.

En slik situasjon er ikke alltid åpenbar ved et første blikk på regnskapene. Nedenunder har jeg derfor satt opp en liste over undersøkelser som bør gjøres for å avdekke mulige grunnleggende økonomiske problemer. Negative funn på hvert av disse spørsmålene er hver for seg et faresignal som bør følges opp med mer grundige analyser:

Tips

Det engelske uttrykket for fortsatt drift, going concern, blir en del brukt i praksis.
Verdien av et selskaps eiendeler faller normalt betydelig dersom fortsatt drift ikke er mulig. Særlig er dette tilfelle når bedriften har dårlig likviditet i vanskelige økonomiske tider. 

Fakta

Aksjelovens § 3-4 stiller krav om en forsvarlig egenkapital ut i fra selskapets risiko og omfang.
Aksjelovens § 3-5 pålegger styret handleplikt dersom det må være grunn til å anta at denne ikke er tilstede. 
 • Viser leverandørreskontro at det finnes et betydelig omfang av forfalt, ikke betalt gjeld?
 • Er betalingsbetingelser hos en eller flere leverandører endret fra kreditt til kontant?
 • Viser offentlig gjeld at det finnes vesentlige forfalte, ikke betalte terminer for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift?
 • Viser utnyttelsen av kassekreditten at selskapet har betydelige, ikke innvilgede overtrekk over tid?
 • Mangler det forskriftsmessig avsetning for inntrukne skattetrekksmidler på egen konto?
 • Viser betalingshistorikken at bedriften har problemer med å betale renter og avdrag på langsiktig gjeld i tide?
 • Er driftens kontantstrømbidrag tilstrekkelig til å dekke avdrag på lån?
 • Finansieres anskaffelser av anleggsmidler i realiteten med kortsiktig kapital slik at selskapet dermed har en negativ arbeidskapital?
 • Har selskapet negativ netto kontantstrøm flere år på rad, og er selskapets likviditetsreserve negativ?
 • Har selskapet tapt nøkkelpersoner (og/eller viktig arbeidskraft), større/vesentlige kunder/marked, hovedleverandører e.l.?
 • Er det realistisk at selskapet klarer å oppfylle de forutsetningene som kreves for at selskapet i fremtiden skal ha en positiv netto kontantstrøm? Vil denne være tilstrekkelig til å opprettholde eller gjenvinne betalingsevnen?
 • Har selskapet urimelig lang lagertid og kredittid på debitorer som kan indikere stor ukurans i varelageret og en stor andel av kunder som ikke betaler?
 • Er selskapets eiendeler realiserbare i et annenhåndsmarked til minst bokført verdi innenfor en forsvarlig tidshorisont?
 • Finnes det ytterligere tilgjengelige belåningsreserver i selskapets eiendeler?
 • Mangler selskapet evne til å overholde egenkapitalkrav eller andre lovkrav som måtte gjelde (herunder særlig lover som gjelder for den enkelte bedrift)?
 • Er det pågående rettssaker, reguleringstiltak, endring av lovgivning, politiske vedtak eller tilsvarende som kan medføre betydelige kostnader for selskapet?
 • Mangler bedriften evne til å utbetale avsatt utbytte?

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte