SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Kontantstrøm – Årsaker til høy risiko

Hvor stor fare er det for at en bedrift går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheter? Det offisielle finansregnskapet kan fortelle deg mye. Sjekk kontantstrømmen.Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.


Hvor kommer pengene fra og hvor blir de brukt?  
Vi skal her se på indikatoren kontantstrøm. Sjekklisten vår hjelper deg til å

 1. Se etter og forstå årsaker til høy risikoscore ut fra tallene i finansregnskapet
 2. Stille sentrale tilleggsspørsmål for å verifisere og tolke risikobildet

Kontantstrømmen viser hvor pengene kommer fra og hvor de blir brukt, og kommer til uttrykk gjennom endringer i balansen i form av tilførsel/tapping eller omdisponering av eiendeler.

Kontantstrømanalysen gjør det vanskelig å skjule svak inntjening over tid og kan ofte gi et første signal om negativ utvikling.

Årsaker til høy risikoscore

Tips

Alle disse nøkkeltallene samt komplett, dyptgående risikoanalyse får du med vår Regnskapsanalyse med risikovurdering. Vi henter de offisielle regnskapstallene og genererer en 12-siders rapport med analyser.

Fakta

EBIT = Earnings before interests and taxes

Tips

"Kontantstrømmen lyver ikke". Dersom det er gjort disposisjoner for å pynte på resultatregnskapet, vil dette gi utslag på kontantstrømmen. 
Kikk først på de postene som har størst endring. Det vil også nyttig å bla mellom kontantstrømanalysen og oppstillingene av resultat og balanse. 
En risikoanalyse av indikatoren kontantstrøm bør ta utgangspunkt i følgende nøkkeltall:

 • Ordinært kontantstrømbidrag 2
 • Ordinær netto kontantstrøm
 • Årets netto kontantstrøm
Dersom alle disse parametrene er positive, betyr det god kontantstrømkvalitet, og motsatt når de er negative. Følgende forhold vil dermed bidra til høy risikoscore:

 • Lavt eller negativt ordinært kontantstrømbidrag 2 - som kan skyldes:
  • Lavt driftsresultat (EBIT) og lave avskrivninger.
  • Lave finansinntekter/høye finanskostnader.
  • Høye betalte skatter.
  • Økt kapitalbinding i omløpsmidler.
   • Varelager. 
   • Kundefordringer.
   • Andre fordringer.
  • Sterk reduksjon i kortsiktig gjeld.
  • Høye avdrag på langsiktig gjeld
 • Lav eller negativ ordinær netto kontantstrøm som i tillegg til det ovenstående kan skyldes:
  • Stort utbytte til aksjonærene.
  • Stort betalt konsernbidrag.
  • Stor selvfinansiering av investeringer (eventuelt for liten tilførsel av langsiktig finansiering av investeringen)
 • Lav eller negativ årets netto kontantstrøm som i tillegg til det ovenstående kan skyldes:
  • Nedskrivning av egenkapital med utbetaling.
  • Nedbetaling av leverandørgjeld ut over ordinære betingelser (> 45 dager).
  • Negativ effekt av andre ekstraordinære poster

Sentrale tilleggsspørsmål

Tips

Relevante personer å snakke med kan være selskapets ledelse eller styre.
Hvordan verifiserer og tolker du den risikoscoren du har kommet frem til? Sjekk supplerende informasjon fra finansregnskapet, og snakk med personer som kan forklare hva som ligger bak det du har funnet. Du bør også gjennom dette prøve å få en følelse med hvordan den fremtidige utviklingen vil bli.

 • Hva er hovedårsaken til et lavt driftsresultat?
 • Hva skyldes økt kapitalbinding i omløpsmidler?
  • Økt binding i varelager? Hva skyldes dette?
   • Tilfeldig ved spesielt stort varekjøp rett før årsskiftet? (for eksempel p.g.a. langsiktige tilvirkningsavtaler)
   • For lite nedskrevet for ukurans/utdaterte produkter som ikke kan selges til bokført verdi?
   • Normal vekst?
  • Økt binding i kundefordringer? Hva skyldes dette?
   • Tilfeldig ved at noen få store kundefordringer ble sendt rett før årsskiftet?
   •  Begynner kundefordringsmassen å bli mer usikker/dårligere kvalitet/høyere risiko for tap? Burde den vært skrevet ned mer? Har det i etterkant oppstått forlik eller lignende?
   • Naturlig vekst i omsetningen?
  • Økt binding i andre fordringer? Hva slags fordringer er dette og hva er årsaken til økningen? 
 •  Er kontantstrømmen fra driften tilstrekkelig til å dekke avdrag på lån?
 • Skyldes et høyt utbytte og/eller nedskrivning av egenkapitalen med utbetaling til aksjonærene skattetilpasninger eller et ønske hos aksjonærene om å tappe selskapet?
 • Er nedbetaling av leverandørgjeld ut over ordinære betingelser gjort for å rydde opp (engangsfenomen) eller skyldes det at leverandører har blitt skeptiske og ikke vil levere på kreditt før gamle synder er ryddet opp i?
 • Hvordan er investeringene finansiert - Gjennom låneopptak, salg av eiendelsposter eller annen selvfinansiering?
 • Hvor stor er beholdningen av likvide midler? (kasse, bank, ubenyttet del av kassekreditt)
 • Hvor stor er likviditetsreserven og hvilke faktorer påvirker endringen i denne?
 • Er det noen store poster i kontantstrømanalysen som oppveier hverandre? Dette slår muligens ikke ut i høy risikoscore. Hva er i tilfelle årsaken til dette?
 • Er det samme enhet som blir sammenlignet for de ulike årene? Har det vært store oppkjøp eller avhending av virksomhet?
 • Hvordan er forventningene fremover (se likviditetsprognosen)

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte