SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Soliditet – Årsaker til høy risiko

Hvor stor fare er det for at en bedrift går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheter? Det offisielle finansregnskapet kan fortelle deg mye. Sjekk soliditeten.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering

 1. Se etter og forstå årsaker til høy risikoscore ut fra tallene i finansregnskapet
 2. Stille sentrale tilleggsspørsmål for å verifisere og tolke risikobildet 

Soliditet beskriver en bedrifts evne til å tåle tap over tid, men også den beredskap den har for å kunne foreta strategiske investeringer. Vurderingen av soliditeten er direkte knyttet til egenkapitalsituasjonen i bedriften, og måles i utgangspunktet gjennom egenkapitalandelen

Alle disse nøkkeltallene samt komplett, dyptgående risikoanalyse får du online på nettopp.biz. Vi henter de offisielle regnskapstallene og genererer en 12-siders rapport med analyser.

Velg arkfanen "Bedriftsanalyse" fra startsiden eller klikk her. 

Aksjeloven § 3-4 og 3-5 behandler krav til forsvarlig egenkapital.

Årsaker til høy risikoscore


Evnen til å tåle tap over tid

Fakta

Aksjeloven § 3-4 og 3-5 behandler krav til forsvarlig egenkapital.
Hva er det du må se etter som gir høy risikoscore for soliditet? Du finner alle opplysningene du trenger i finansregnskapet.

Ta utgangspunkt i nøkkeltallet egenkapitalandel (bokført).

Desto lavere den bokførte egenkapitalen er i forhold til den totale investerte kapital i bedriften, desto høyere risikoscore vil det gi.

Hvilken egenkapitalbase virksomheten må ha, vil variere fra bedrift til bedrift. Dette skyldes så vel driftsrisikoen som at kvaliteten og belåningsgrunnlaget på selskapets eiendelsposter kan variere betydelig.

En eier har også mange hensyn å ta ved å finne den riktige balansen mellom egenkapital og ulike former for fremmedkapital. Sett utenfra, og fra et risikoståsted, er det imidlertid evnen til å tåle tap over tid som vil være i fokus. I det perspektivet er det bedre jo mer egenkapital du har. Her stiller også loven krav. I følge aksjeloven skal selskapet ha en forsvarlig egenkapital, dvs. en egenkapital som står i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten. Denne loven skal i første rekke beskytte selskapets kreditorer og øvrige interessenter mot uforsvarlig drift fra eiernes side. Se aksjeloven § 3-4 og 3-5.

Sentrale tilleggsspørsmål

Hvordan er den faktiske egenkapitalsituasjonen?

Tips

Relevante personer å snakke med kan være selskapets ledelse eller styre.
Rent regnskapsteknisk så er den bokførte egenkapitalen i en bedrift vel definert. For analyseformål er det nyttig også å se på ulike varianter av egenkapitalen, avhengig av hva du skal bruke informasjonen til. For å utdype den faktiske nåsituasjonen, vil balansen være et naturlig utgangspunkt, supplert med eventuelle spørsmål til ledelsen, dersom dette er relevant:

 • Hvordan ser nøkkeltallet "egenkapitalandel eksklusiv goodwill" ut? Gir dette et vesentlig annet bilde enn den bokførte egenkapitalandelen? En bank vil gjerne se på dette nøkkeltallet, da historisk aktivert goodwill i realiteten vil være lite verdt i et selskap som går med tap over lang tid.
 • Hvordan ser nøkkeltallet "egenkapitalandel likvidasjonsverdi" ut? Er egenkapitalen knyttet til verdier som vil miste sin verdi dersom selskapet må gi opp driften? Dette gjør at det er lite å hente for kreditorer ved en eventuell konkurs. I tillegg kan det gjøre at selskapet har vanskeligere for å skaffe tilveie tilstrekkelig fremmedkapital basert på egenkapitalen.
 • Dersom dekning av uprioritert gjeld ved likvidasjon er lav eller negativ, tilsier dette en høyere soliditetsrisiko enn egenkapitalandelen isolert sett gir uttrykk for.
 • Hva består egentlig egenkapitalen av? Substansen (og belåningsverdien) vil eksempelvis være en helt annen i en sentralt fullt utleid forretningseiendom enn for aktiverte forsknings- og utviklingskostnader, immaterielle eiendeler og goodwill.
 • Hva er den samlede verdien av aktiverte forsknings- og utviklingskostnader, goodwill, varemerker og utsatt skattefordel? For høye verdier her vil også medføre et urealistisk godt bilde av egenkapitalen i selskapet.
 • Er varelageret nedskrevet tilstrekkelig for ukurans og prisfallsrisiko? Hvis ikke vil egenkapitalen vise en for høy verdi.
 • Finnes det andre vesentlige mer- eller mindreverdier i balansen? (For eksempel aksjer eller eiendommer med vesentlig høyere salgsverdi enn bokført verdi)
 • Er det kostnadsført tilstrekkelig beløp for tap på krav og garanti- og serviceforpliktelser? I motsatt fall vil regnskapet vise en for høy egenkapital.

Hvordan har dagens egenkapitalsituasjon framkommet?

Fakta

I Regnskapsanalyse med risikovurdering får du en komplett kontantstrømoppstilling som er egnet for analyseformål.
For å kunne vurdere både nåsituasjonen og mulig utvikling og risiko framover, vil det også være nyttig å sette seg inn i hvordan dagens egenkapitalsituasjon har framkommet.

 • I hvilken grad har driften økt eller redusert egenkapitalen de siste årene?
 • Er det skutt inn ny egenkapital i form av kapitalforhøyelser (emisjoner) de siste årene?
 • Er egenkapitalen redusert i form av kapitalnedsettelser de siste årene?
 • Er det utbetalt utbytte de siste årene?
 • Er egenkapitalen redusert som en konsekvens av skattemessige disposisjoner? (For eksempel maksimal utbytteutdeling grunnet endrede skatteregler)
 • Er dette eventuelt tilbakeført som langsiktig, ansvarlig lånekapital?
 • Dersom det er aktivert forsknings- og utviklingskostnader, goodwill, varemerkeverdier, utsatt skattefordel eller lignende? Har dette skjedd i løpet av de siste årene, og hvordan så eventuelt egenkapitalsituasjonen ut før dette. Hva var bakgrunnen for aktiveringen som ble gjort?
 • Er det i løpet av de siste årene foretatt opp- eller nedskrivninger. Hvordan så egenkapitalsituasjonen ut før det, og hva var bakgrunnen for disse disposisjonene?

Hvordan ser utviklingen framover ut?

Fakta

Covenants står for en skriftlig avtale eller løfte mellom to parter hvor den ene forplikter seg til at noe enten er, skal/skal ikke bli gjort, eller eventuelt går god for gitte forutsetninger Begrepet benyttes bl.a. om de kravene långiver (for eksempel banken) setter for finansieringens betingelser.
Hvordan kan det forventes at egenkapitalsituasjonen vil utvikle seg, og hvordan vil behovet være? Her vil det være naturlig å se på trender så langt, se sammenhengene med andre risikoindikatorer samt prognoser fremover.

 • Hvordan er trend og forventninger knyttet til inntjening? I hvilken grad vil dette kunne bidra til å styrke eller svekke egenkapitalsituasjonen? En bedrift som for eksempel er i en investeringsfase, omstillingsfase eller av andre grunner har høy risiko på rentabilitet, trenger en solid egenkapitalbase.
 • Hvordan er likviditetssituasjonen i bedriften? Dersom denne har høy risiko, vil dette kunne føre til behov for tilførsel av ny egenkapital.
 • Hvordan er risikoen knyttet til finansiell struktur? Dersom du har høy risiko på soliditet, men lav på finansiell struktur, innebærer dette at bedriften muligens redder seg på langsiktig fremmedkapital. Du bør da se nærmere på forutsetningen for og utformingen av denne, særlig bankens covenants-krav.
 • Forutsetter bedriftens videre planer investeringer av noe omfang? Hvilket behov er det i så fall for egenkapitalfinansiering av disse investeringene?
 • Hvordan er belåningsgrunnlaget og belåningsreservene i bedriften (dvs. evnen til å stille sikkerhet for eventuelle lånegivere)? Dersom dette er lavt, vil dette øke presset på egenkapitalen ved eventuelle finansieringsbehov.
 • Dersom videre planer forutsetter finansiering med fremmedkapital, i hvilken grad vil långiver stille krav i form av covenants til egenkapitalen?
 • Hvordan er tilgangen på eventuell ny egenkapital blant eierne? Er eier et morselskap med høy soliditet, god likviditet, og langsiktige interesser i bedriften? Eller tilsier eierstrukturen og/eller historikk at det vil kunne være vanskelig å reise mer kapital hos eksisterende eiere?
 • Hvordan er selskapets utbyttepolitikk? Innebærer denne et ytterligere press på en allerede anstrengt egenkapitalsituasjon?
 • Har bedriften (en) dominerende eier(e) med akutte kapitalbehov? Kan det forventes at utbyttemuligheter blir utnyttet til siste mulighet, og at dette vil kunne gå ut over bedriftens mulighet til å skape nødvendig inntjening?

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte