DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Innkalling til styremøte

Hva må en innkalling inneholde, og når må den sendes ut? Aksjeloven legger få føringer. Se mal og eksempel på innkalling.
Det er ingen bestemmelser i loven som stiller presise krav til innkalling til styremøter. Aksjelovens § 6-22 sier at "styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist". I følge aksjelovens § 6-20 er det styrelederen som har ansvar for å besørge at aktuelle saker blir behandlet i styret. Dermed er det normalt styrelederen som innkaller til styremøter og vurderer hvordan dette kan gjøres mest hensiktsmessig.

Normalt bør en innkalling

  • skje skriftlig
  • sendes til alle styremedlemmer og andre som eventuelt skal møte
  • inneholde angivelse av tid og sted for møtet
  • ha tydelig angivelse av hvilke saker som skal behandles
  • vedlegges materiale som i forsvarlig utstrekning gjør det mulig for deltakerne å sette seg inn i spørsmålene på forhånd
  • foretas med rimelig varsel slik at det er praktisk mulig for styremedlemmene å kunne møte og forberede seg til sakene som skal behandles
Noen velger også å indikere sluttidspunkt for møtet i innkallingen. Det kan ha positiv virkning på effektiviteten, men vær klar over at alle fremmøtte har talerett og at det noen ganger er uunngåelig med lange diskusjoner. Vær derfor sikker på at alle tar høyde for dette når de setter av tid til møtet.  

Last ned eksemplene og bruk dem som mal for din egen møteinnkalling.