DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Lars Løyning
Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Instruks for attestasjon, anvisning, og tapsavskrivning

Hvordan ønsker du som ansvarlig å delegere fullmakter og resultatansvar i virksomheten? Hvordan følges dette opp? Last ned mal med utfylt eksempel.

Last ned

Aksjelovens kapittel 6 del II pålegger styret å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten og for daglig leder. Videre skal styret påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Tilsvarende skal daglig leder følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt og underrette styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver fjerde måned. I utgangspunktet er det daglig leder som har fått fullmakter fra styret men i praksis må daglig leder delegere ansvar og fullmakter til nøkkelpersoner og øvrige ansatte i virksomheten.

Et av de praktiske virkemidlene som kan bidra er i denne sammenheng utarbeidelse av en instruks for attestasjon, anvisning og tapsavskrivning.

Fakta

Relevante lovreferanser er blant annet:

Den formelle rammen for en slik instruks er gitt av selskapets vedtekter, instruks for styret og eventuell instruks for daglig leder som synliggjør hvilke fullmakter styret og daglig leder besitter. Utformingen vil således variere fra selskap til selskap.

Last ned eksempelet på hvordan en slik instruks kan se ut. Dette er basert på erfaringer både i egen virksomhet og som rådgiver for andre. Eksempelet er utformet som for et enkeltstående selskap.