SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Lars Løyning
Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Kartlegging av en virksomhet

I mange tilfeller har du bruk for å sette deg raskt inn i en virksomhet. Det kan være en bedrift du ikke kjenner fra før, eller som du har behov for å oppdatere deg på.
Som revisor har jeg ofte dette behovet som ledd i prosessen med å forstå en virksomhet.

Inndelingen i listen nedenunder gjenspeiler strukturen som RS 315 legger opp til i arbeidet med å forstå foretaket, men omfatter bare den første kartleggingen.

Typiske forhold ved en slik kartlegging vil være

 • Du har begrenset med tid til rådighet
 • Det du får høre vil være farget av hvordan avsender ønsker å framstå og/eller hva han tror du er ute etter
 • Du skal spille på lag med kunden, men må samtidig også skaffe informasjon som gjør deg i stand til å avdekke eventuelle forhold som denne ikke nødvendigvis ønsker å fremlegge
Derfor legger jeg i den første kartleggingen blant annet vekt på å

 • ikke bruke tid på å spørre om informasjon som jeg like enkelt kan skaffe meg via ordinære eksterne kilder, eller som jeg likevel får tilgang på senere i prosessen
 • få fram sentrale og mest mulig nøytrale fakta som jeg selv kan bruke som grunnlag for senere analyser, vurderinger og eventuelle oppfølgingsspørsmål der det er nødvendig
Nedenfor har jeg satt opp noen sjekkpunkter som jeg selv bruker til en slik første kartlegging. Denne omfatter innhenting av basisinformasjon fra eksterne kilder og et første møte med selskapets ledelse. Rekkefølgen i spørsmålene vil i praksis variere litt fra møte til møte:

Basisinformasjon

Tips

Basisinformasjonen og deler av persongalleriet vil du lett kunne kartlegge via eksterne kilder i forkant av et møte. Bruk møtet til å få verifisert at informasjonen er korrekt/uendret.
 • Firmanavn og organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Forretningsadresse/lokalisering
 • Hovedprodukter/tjenester
 • Regnskapstall for siste tre år
 • Etableringsdato

Persongalleri og eiere

Spar spørsmål som du ser vil være vanskelig å svare på eller vil kunne skap motstand til slutten av møtet.
 • Kontaktpersoner
 • Daglig leder
 • Styremedlemmer/styreleder
 • Eier(e)

Bransje og rammebetingelser

 • Hvilken bransje tilhører bedriften?
 • Har bransjen utpregede sesongvariasjoner, spesielle konkurranseforhold eller lignende?
 • Hvem er de viktigste konkurrentene?
 • Er bedriften/bransjen underlagt særskilte offentlige krav, rapporteringskrav, lovverk eller reguleringer?
 • Er det andre eksterne forhold som vil påvirke foretakets virksomhet vesentlig, så som endringer i rente, valuta, råvaretilgang, generelle konjunkturer, finansieringstilgang e.l.?

Foretakets art

Forretningsdrift

 • Hva slags kunder har bedriften? Bedriftskunder eller privat? Store eller små? Lokale, nasjonale eller internasjonale? Etc.
 • Hvor mange kunder har bedriften? Hvor mange er det som står for størstedelen av omsetningen (80/20 regelen)? Hvem er de viktigste kundene? I hvilken grad er kundeforholdene formalisert?
 • Er det enkle/varige leveranser, eller går de over lengre perioder? Prosjekter i arbeid?
 • Hvilken type leverandører har bedriften?
 • Hvor mange leverandører er det, og hvor mange er det som står for størstedelen av leveransene? Hvem er de viktigste leverandørene? I hvilken grad er leverandørforholdene formalisert?
 • Inngår bedriften i spesielle allianser? Felleskontrollert virksomhet? Outsourcing?
 • Hvordan er beliggenhet til produksjonsanlegg, lager og kontorer?
 • Hvordan er arbeidskraften tilknyttet virksomheten? Ansettelser/innleie, heltid/deltid, geografi, tilgang etc.
 • Hvor mange ansatte/tilknyttede personer er det? Hvem er nøkkelpersonene? Antall årsverk?
 • Lønn og belønningssystemer: Lønnsnivåer. Fast eller variabel? Fagforeningsavtaler. Pensjonsordninger. Opsjoner. Bonusordninger. Regulativer knyttet til reise etc.
 • Hvordan er organisasjonen bygget opp med hensyn til resultatansvar? Profitsentre (resultatenheter)? Kostnadssentre (fellesavdelinger)?
 • Hva er status og utvikling for forretningsdriften? Perioderegnskap? Prognose for året?
 • Foreligger det aksjonæravtaler, styreinstruks, instruks for daglig leder, personalhåndbøker mv.?
 • Er det spesielle avtaler knyttet til ledelse/nøkkelpersoner?
 • Er det transaksjoner med nærstående parter?
 • Har virksomheten vesentlige kostnader relatert til eventuell forsknings- og utviklingsaktivitet?
 • Er bedriften involvert i konflikter av noe slag: med kunder, ansatte, partnere, det offentlige e.l?
 • Er det avdekket tilfeller av misligheter i bedriften?

Investeringer

 • Planlegger eller har bedriften nettopp gjennomført oppkjøp, sammenslåing av eller salg av virksomhet?
 • Er det planlagt eller nettopp gjennomført andre investeringer: finansielle investeringer, varige driftsmidler?

Finansiering

 • Er bedriften del av en konsernstruktur? Hvordan ser denne i så fall ut? Er det tilknyttede selskap utenfor konsernet?
 • Er kapitalgrunnlaget/-tilgangen tilstrekkelig til å sikre forventet vekst og nødvendige investeringer?
 • Hvordan er gjeldsstrukturen bygget opp? Er det vilkår, begrensninger og ordninger som ikke gjenspeiles i balansen?
 • Brukes leasing?
 • Utbyttepolicy og -begrensninger?

Mål, strategier og relaterte risikoer

 • Er bedriften inne i omfattende endringsprosesser av noe art?
 • Hva er fundamentet for bedriftens verdiskapning? Patentert teknologi, kompetanse hos nøkkelpersoner, merkevare, markedsposisjon, distribusjon, finansielle muskler, etc.
 • Hva er de største risikofaktorene? Frafall av nøkkelpersoner? Tilgang på råvarer? Teknologisk utvikling? Manglende finansiering? Etc.

Regnskap og rapportering

 • Lokalisering av økonomi-/regnskapsfunksjon?
 • Kompetanse og kapasitet?
 • Ansvarsfordeling intern- og eksternrapportering?
 • Krav til økonomirapportering på måneds-, kvartal, halvår og helårsbasis?
 • Konsernrapporteringskrav?
 • Tidsfrister?

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte