SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Korreksjoner av mer-/mindreverdier i balansen

En verdsettelse basert på substansverdi baserer seg på siste tilgjengelige balanse på verdsettelsestidspunktet. Denne korrigeres for mer-/mindreverdier i selskapets eiendeler og gjeld.
Verdifastsettelse etter substansverdimetoden baserer seg på en verdsettelse av de enkelte eiendelene hver for seg til eiendelenes "going concern verdi" og trekke fra gjeld (og eventuelt latent skatt der dette er relevant).

Nedenfor følger en moment- og sjekkliste som kan brukes for å identifisere nevnte mer- og mindreverdier.

Last ned sjekklisten og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.

Slik kan sjekklisten ser ut i ferdig utfylt tilstand:

Eksempel: IT-bedriften AS

Firma:IT-bedriften AS
Sted:Oslo
Dato:24.2.20XX
Utført av:Hans Hansen, økonomiansvarlig IT-bedriften AS
Julie Juul, Rådgiver Konsulentene AS
Input:Basert på balanse pr 31.12.20ww, med bokført egenkapital på 9,2 mill.
(siste tilgjengelige balanse på verdsettelsestidspunktet. Revisorgodkjent)
Tolkning av sjekklisten:OK: Ingen korreksjon som følge av dette spørsmålet.
Avvik: Grunnlag for mer-/mindrevurdering
Kommentar: Beskrivelse/tallfestelse av aktuell mer-/mindreverdivurdering. (NB! En økning av gjeldsposter settes som en oppjustering av den aktuelle posten i balansen, men vil være en mindreverdi for balansen (egenkapitalen) som helhet)

Varelager


Ligger det reserver i varelageret?

SjekkpunktOKIRKommentar
Er varelager som er helt kurant i opptellingen klassifisert som ukurant?X  
Er det benyttet lavere basispris enn reelt?X  
Er deler av varelageret holdt utenfor vareopptellingen, eventuelt er varekjøp belastet på året uten at varene er tatt med i opptellingen?X  

Er varelageret overvurdert?

SjekkpunktOKIRKommentar
Er det medtatt ukurante varer med full verdi, men som burde vært avskrevet/nedskrevet med full verdi? XOvervurdert med 500.000,- for varer som har ligget på lager mer enn ett år.
Nedjusteres med 500.000,-
Er det brukt for høye basispriser?X  
Er deler av varelageret tellet flere ganger, eller er det tatt med varer uten at tilsvarende forpliktelser er registrert?X  

Nedskriving på varekontrakter

SjekkpunktOKIRKommentar
Har selskapet varekontrakter vedrørende framtidige leveranser til fast pris? XKontraktsfestet innkjøpspris for levering i august er 100,-/enhet (1000 enheter), men vi anser stor risiko for at markedsverdien for tilsvarende vare vil falle til rundt 70kr/enhet innen aug.
Regnskapsmessige avsetninger for dette er ikke gjort.
Nedjustering 30.000,-
Er det risiko for at prisen faller fram til leveransetidspunktet?X  
Er det i så fall avsatt regnskapsmessig for en slik prisfallsrisiko?X  

Kundefordringer

SjekkpunktOKIRKommentar
Er kundefordringer tilstrekkelig nedskrevet? Kan de innkasseres til bokført verdi? XDet foreligger utestående fordringer som er betydelig foreldet og hvor vi finner det lite sannsynlig å kunne innkassere de summene som er bokført i balansen.
Nedjustering: 350.000,-
Er det reserver knyttet til kundefordringer, dvs. at de er nedskrevet mer enn nødvendig?X  

Anleggsmidler

SjekkpunktOKIRKommentar
Hva er anleggsmidlenes markedsverdi i n"going concern"? XBygninger taksert til 1,1 mill mer enn bokført verdi.
Oppjustering: 1,1 mill.
Hva kan anleggsmidlene selges for i en opphørssituasjon?X (Irrelevant i denne sammenheng)
Er anleggsmidlene salgbare?X Ja
Representerer bokførte avskrivninger reelt kapitalslit? XDet er bokført verdier på datautstyr (avskrevet i to år) som i dag ikke lenger benyttes og som i praksis ikke er salgbart.
Nedjustering: 120.000,-

Faktureringsreserve

SjekkpunktOKIRKommentar
Er det levert varer (redusert varelager) men hvor det er en reserve fordi fakturaen ikke er registrert? X 
Er det fakturert varer som fortsatt ikke er registrert tatt ut av lager?X  

Aktivering/utgiftsføring av fysiske investeringer

SjekkpunktOKIRKommentar
Er det utgiftsført anskaffelser som burde vært aktivert og som således representerer en reserve?X  
Er det aktivert eiendeler burde vært utgiftsført og som således representerer en overvurdering? XDet er aktivert ordinært vedlikehold med 100.000,- (skulle vært utgiftsført som drift)
Nedjustering: 100.000,-

Aktivering/utgiftsføring av immaterielle eiendeler

SjekkpunktOKIRKommentar
Representerer aktiverte forsknings- og utviklingskostnader verdier som kan omsettes eller som påviselig vil gi økt inntjening i framtiden? XDet er foretatt betydelig investeringer i en ny dataløsning som forventes å gi økt salg og en styrket markedsposisjon som selskapets nye hovedprodukt. Denne er utgiftsført over driften.
Oppjustering: 5 mill.
Har selskapet finansielle ressurser til å ferdigstille og kommersialisere aktiverte f & u-prosjekt?X  
Kan patenter og rettigheter omsettes. Hva er markedspris?X  
Kan varemerket omsettes i markedet uavhengig av den øvrige virksomheten?X  
Hvorledes er verdien av varemerket fastsatt?X  
Er det samsvar mellom bokført goodwill og underliggende verdier? XSelskapet gjorde et kjøp av "innmat" av Dalbedriften AS i 2009. Dette har ikke utviklet seg som planlagt og verdiene knyttet til goodwillposten er lite sannsynlig realiserbare.
Nedjustering: 1,2 mill.

Aksjer og andre verdipapirer

SjekkpunktOKIRKommentar
Avviker markedsverdien på aksjer og verdipapirer fra balanseførte verdier? XBedriften NoreNet har utviklet seg svært positivt den siste perioden og aksjene i selskapet representerer en betydelig merverdi i forhold til det bokførte. Vurderingen er basert på siste kjente emisjonskurs for aksjene.
Oppjustering: 2,1 mill.

Gjeld og avsetninger for øvrige forpliktelser


Pensjonsforpliktelser

SjekkpunktOKIRKommentar
Er det grunn til å tro at bedriften kan redusere fremtidige pensjonsutbetalinger ved å trekke på pensjonspremiefondet/dekke premien med avkastning på pensjonspremiefondet?X  
Er det tatt nødvendig hensyn til kapitaliserte pensjonsforpliktelser og innbetalt premiefond og pensjonsfond? XNetto pensjonsforpliktelser på 2 mill. er ikke avsatt i balansen
Oppjustering (ny gjeldspost): 2 mill.
Er det tatt hensyn til eventuelle skatteeffekter ved utgiftsføring av pensjonen?X  

Garanti og serviceforpliktelser

SjekkpunktOKIRKommentar
Ligger det en reserve gjennom at det er gjort avsetninger ut over garantiforpliktelser?X  
Er det grunnlag for å oppvurdere selskapets gjeld som følge av manglende garantiavsetninger? XDet mangler avsetninger for påløpende garantiforpliktelser.
Oppjustering (ny gjeldspost): 200.000,-

Annen gjeld

SjekkpunktOKIRKommentar
Er alle forpliktelser tatt med?X  
Er eventuelle gjeld i utenlandsk valuta riktig vurdert i henhold til dagens kurs?X  


Evaluering
På basis av de foretatte mer-/mindreverdivurderingene, er eiendelene oppjustert med 5 900 000, mens gjelden er oppjustert med 2 200 000.

Dette innebærer en oppjustering av egenkapitalen med totalt
3 700 000.

Verdijustert egenkapital: 12 900 000,-

Oppfølging
Det er gjort en betydelig merverdivurdering knyttet til ny dataløsning (Merverdi: 5 mill.). Det er usikkerhet om dataløsningen reelt sett representerer en slik verdi, sett i forhold til kostnaden med å realisere tilsvarende løsning med dagens teknologi (vesentlig lavere kost enn tidligere p.g.a. nye muligheter?). På bakgrunn av viktigheten av denne posten for den totale vurderingen, anbefales det at den følges opp med en enda grundigere vurdering.

Ansvar: Julie Juul.

SignaturFunksjon

Rådgiver
Konsulentene AS

Økonomiansvarlig
IT-bedriften AS