IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Korreksjoner for å estimere et normalresultat

Hva er det normale prestasjonsnivået for selskapet? Finn dette med en gjennomsnittsbetraktning som erstatning for konkrete tidsfestede tall.
For å estimere normalresultatet på bakgrunn av foreliggende historiske resultater og budsjetter, må du starte med å fjerne alt som gir et skjevt bilde. Det kan være ekstraordinære poster eller det kan være "optimalisering" av regnskapene i en periode, som vil gi utslag senere.

Tips til aktuelle korreksjoner:

 • Opplegg og oppløsning av skjulte reserver i varelageret
 • Opplegg og oppløsning av skjulte reserver i utestående fordringer gjennom større/mindre belastninger på "tap på krav" enn bedriftsøkonomisk riktig
 • Påkostninger utover nødvendig vedlikehold belastet driften, alternativt forsømt vedlikehold
 • Summen av bokførte avskrivninger og utgiftsført vedlikehold større eller mindre enn nødvendige løpende reinvesteringer
 • Kunstige lave eller høye lønninger og pensjoner i forhold til hva lønns- og pensjonskostnader vil bli i fremtiden
 • Lån til/fra aksjonærer til andre betingelser enn markedsbetingelser
 • Personlige uttak og tjenester belastet selskapet, eventuelt ytelser gitt selskapet som det ikke er tatt fullt betalt for
 • Eierlønn i personlig selskap. Denne tas ut av bedriftens overskudd og vises ikke i regnskapene. Må synliggjøres som en reell kostnad gjennom en kalkulert eierlønn (det som det vil koste å fylle funksjonen framover)
 • Differanse mellom bedriftsøkonomisk avregningspris og bokført internpris i konsernselskaper
 • Forsømte markedsførings-, forsknings- og utviklingskostnader, eller eventuelt store kostnader av ovennevnte type som har vært utgiftsført, men som først ventes å gi inntjening i framtiden
 • Garantiavsetninger utover det bedriftsøkonomisk nødvendige, alternativt unnlatelse av nødvendige garantiavsetninger
 • Unnlatelse av å ta belastninger i regnskapet av påløpte tap
 • Aktivitetsområder som har påvirket historiske resultater, men som ikke vil gjøre det i framtiden
 • Ekstraordinære resultatelement som gevinst og tap ved salg av driftsmidler