DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA
Ane Bergo
Advokatfullmektig/ Associate

Arbeidsavtale – Mal for standard avtale

Rediger malen etter behov – Få innspill til tilleggsmomenter

I margen til venstre finner du en mal for standard arbeidsavtale. Nedenfor får du også innspill til de mest vanlige tilleggsmomentene til en arbeidsavtale.

Mulige tilleggsreguleringer i arbeidsavtalen

Taushetsplikt

Arbeidstaker forplikter seg til å iaktta taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til fortrolige opplysninger, med mindre annet følger av særskilt lovgivning. Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdets avslutning.

Med fortrolige opplysninger menes all informasjon som Arbeidstaker har fått kjennskap til, som ikke er alminnelig kjent, og som Arbeidstaker etter en forsiktig vurdering bør forstå kan ha betydning for Arbeidsgiver å hemmeligholde.

Immaterielle rettigheter

Enhver immateriell rettighet, herunder blant annet retten til oppfinnelser, være seg patenter, varemerker, mønster, kjennetegn, opphavsrettigheter, knowhow og lignende, som utvikles av Arbeidstaker i forbindelse med ansettelsesforholdet, skal fullt og helt tilfalle Arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal uten vederlag ha ubegrenset rett til å utnytte slike rettigheter.

Arbeidstaker plikter å informere Arbeidsgiver om enhver rettighet som kan omfattes av bestemmelsen, med mindre det er åpenbart at Selskapet allerede kjenner denne.

Lojalitetsplikt

Arbeidstakeren forplikter seg, så lenge ansettelsesforholdet varer, til ikke å inngå i noen form for personlig forretningsforhold, direkte eller indirekte, med arbeidsgivers kunder, forretningsforbindelser, leverandører eller konkurrenter.

Konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausul

Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å ta ansettelse i, påta seg oppdrag eller arbeid for eller på noen måte, direkte eller indirekte, engasjere seg i virksomhet som direkte konkurrerer med Arbeidsgivers virksomhet, i en periode på inntil [6] måneder.

[Arbeidsgiver betaler Arbeidstakeren et vederlag tilsvarende 50 % av Arbeidstakerens lønn på fratredelsestidspunktet dersom konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Vederlaget utbetales månedsvis.]

Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å påta seg oppdrag for Arbeidsgivers kunder, eller aktivt påvirke øvrige ansatte i Arbeidsgivers virksomhet til å slutte i sine stillinger, i en periode på [6] måneder etter utløp av oppsigelsestiden. Forbudet gjelder enten virksomheten utøves som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt hos annen arbeidsgiver, og uansett årsak til at ansettelsesforholdet opphører.

 

 

Støtte