Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Balanseoppstilling for årsregnskapet

Balansen skal vise selskapets eiendeler og hvordan disse er finansiert (egenkapital og gjeld).

En balanseoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.

Kravene for balanseoppstillingen framgår av regnskapslovens § 6-2 og § 6-3.

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

EIENDELER

A: Anleggsmidler

I. Immaterielle eiendeler

 1. Forskning og utvikling
 2. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter
 3. Utsatt skattefordel
 4. Goodwill

II. Varige driftsmidler

 1. Tomter, bygninger og annen fast eiendom
 2. Maskiner og anlegg
 3. Skip, rigger, fly og lignende
 4. Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

III. Finansielle anleggsmidler

 1. Investeringer i datterselskap
 2. Investeringer i annet foretak i samme konsern
 3. Lån til foretak i samme konsern
 4. Investering i tilknyttet selskap
 5. Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
 6. Investeringer i aksjer og andeler
 7. Obligasjoner
 8. Andre fordringer

B: Omløpsmidler

I. Varer

II. Fordringer

 1. Kundefordringer
 2. Andre fordringer
 3. Krav på innbetaling av selskapskapital

III. Investeringer

 1. Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
 2. Markedsbaserte aksjer
 3. Markedsbaserte obligasjoner
 4. Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
 5. Andre finansielle instrumenter

IV.  Bankinnskudd, kontanter og lignende

EGENKAPITAL OG GJELD

A: Egenkapital

I.  Innskutt egenkapital

 1. Selskapskapital
 2. Overkurs
 3. Annen innskutt egenkapital

II.  Opptjent egenkapital

 1. Fond
 2. Annen egenkapital

B: Gjeld

I. Avsetninger for forpliktelser

 1. Pensjonsforpliktelser
 2. Utsatt skatt
 3. Andre avsetninger og forpliktelser

II. Annen langsiktig gjeld

 1. Konvertible lån
 2. Obligasjonslån
 3. Gjeld til kredittinstitusjoner
 4. Øvrig langsiktig gjeld

III. Kortsiktig gjeld

 1. Konvertible lån
 2. Sertifikatlån
 3. Gjeld til kredittinstitusjoner
 4. Leverandørgjeld
 5. Betalbar skatt
 6. Skyldige offentlige avgifter
 7. Annen kortsiktig gjeld

Beholdning av egne aksjer skal føres opp til pålydende på egen linje under posten selskapskapital eller spesifiseres i note eller i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

Som pensjonsforpliktelser etter første ledd D I nr 1 regnes differansen mellom verdien av påløpte pensjonsforpliktelser og verdien av midler avsatt til dekningen av forpliktelsene.

Utbytte er ikke lenger egen linje under kortsiktig gjeld. Avsatt utbytte kan fortsatt vises som kortsiktig gjeld, men dette er ikke pålagt (jf IFRS hvor avsatt utbytte ikke anses som gjeld).

Poster innledet med arabertall, unntatt poster under egenkapital, skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap.

Dersom den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i balansen foretas en ytterligere oppdeling, eventuelt tilføyelse av poster som ikke framgår av oppstillingsplanen.

Nedenunder er vist et eksempel på balanseoppstilling basert på krav og retningslinjer for offentlig rapportering.

Eksempelbedriften AS: Balanserapport til årsregnskapet 200y

Eiendeler Note 200y 200x
 Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Utsatt skattefordel 10 563 655
_________
598 516
_________
Sum immaterielle eiendeler   563 655 598 516
       
Varige driftsmidler      
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 6 463 004
_________
6 024 500
_________
Sum varige driftsmidler   6 463 004 6 024 500
       
Finansielle anleggsmidler      
Investering i datterselskap 4 144 784 50 000
Invest. i aksjer og andeler 4 8 000 8 000
Andre fordringer   19 159
_________
65 501
_________
Sum finansielle anl.midler   171 943 123 501
     
_________
 
_________
Sum anleggsmidler   7 198 602 6 746 517
       
 Omløpsmidler      
Lager av varer 5,6 29 498 319 28 780 613
       
Fordringer      
Kundefordringer 5 412 481 541 540
Andre fordringer   2 623 672
_________
1 451 004
_________
    3 036 153 1 992 544
       
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 4 558 241 4 265 994
     
_________
 
_________
Sum omløpsmidler   37 092 713 35 039 152
     
_________
 
_________
Sum eiendeler   44 291 315 41 785 669

Egenkapital og gjeld Note 200y 200x
 Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Selskapskapital (400 aksjer á 1000) 9 400 000
_________
400 000
_________
Sum innskutt egenkapital   400 000 400 000
       
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital   4 146 398
_________
11 516 507
_________
Sum opptjent egenkapital   4 146 398 11 516 507
     
_________
 
_________
Sum egenkapital 1 4 546 398 11 916 507
       
 Gjeld      
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld   13 457 724 16 123 857
Betalbar skatt 10 2 027 088 13 524
Skyldige offentlige avgifter   3 090 176 2 481 978
Annen kortsiktig gjeld 7 21 169 930
_________
11 249 802
_________
Sum kortsiktig gjeld   39 744 918 29 869 162
     
_________
 
_________
Sum gjeld   39 744 918 29 869 162
     
_________
 
_________
Sum egenkapital og gjeld   44 291 315 41 785 669

 

Trondheim 28. april 200z,

            


Styreleder            Daglig leder        Styremedlem        Styremedlem

 

INNHOLD - Årsregnskap

Støtte