IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte oppstillingen for rapportbruk mest egnet for analyse av din bedrift eller bransje?
Det finnes mange måter å stille opp kontantstrømmen på når du skal analysere. Jeg vil presentere en oppstillingsform som er tilrettelagt for analyse av både regnskap eller budsjett:

 • Det legges vekt på å synliggjøre bruttoverdier da det i en bedriftsøkonomisk kontantstrømanalyse er kritisk å se både hvor pengene kommer fra og hvor de benyttes.
 • Det skilles mellom reinvesteringer (erstatningsinvesteringer) og nyinvesteringer (ekspansjonsinvesteringer).
 • Det tas hensyn til ubenyttet kassekreditt som en del av likviditetsreserven.
Det skilles mellom ekstern analyse og intern analyse. Den eksterne analysen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon mens du i en intern analyse baserer deg på all relevant tilgjengelig informasjon om selskapet. 

  Hva må oppstillingen gi svar på?

 1. Hvor stort er kontantstrømbidraget fra den ordinære driften basert på normale betalingsbetingelser fra leverandører og det offentlige?
 2. Er kontantstrømmen fra den ordinære drift tilstrekkelig til å dekke avdrag på lån?
 3. Er det likvider tilbake i selskapet etter at avdrag er betalt til å betale utbytte/foreta privatuttak?
 4. Hvor store er planlagte reinvesteringer (erstatningsinvesteringer) og hvor stor del av finansieringsbehovet av disse dekkes ved salg av gamle anleggsmidler?
 5. Hvor store ekspansjonsinvesteringer planlegges?
 6. Hvor mye av samlede nettoinvesteringer planlegges finansiert med ny langsiktig gjeld?
 7. Hvor stor blir nødvendig restfinansiering av de samlede investeringene?
 8. Dekker den tilbakeholdte likviditet fra driften, etter at avdrag er betalt, den nødvendige restfinansieringen av investeringer?
 9. Vil selskapet få en positiv ordinær netto kontantstrøm?
 10. Hvor stor blir ekstraordinær kontantstrøm i form av endring i egenkapital, ekstraordinære poster og leverandør-finansiering utover normal kredittid?
 11. Hvor stor blir årets netto kontantstrøm (sum innbetalinger ÷ sum utbetalinger)?
 12. Hvor stor blir selskapets likviditetsreserve ved budsjettperiodens utløp?

La meg vise et eksempel på en kontantstrømoppstilling som besvarer disse spørsmålene:

Tips

Av praktiske årsaker er det her vist tall for to år. Bruk gjerne flere, for eksempel 3-5 år.
Bruk gjerne en kombinasjon av historiske tall (regnskap) og planer (budsjett/prognose).  
(tall i hele 1000)

  År 0År -1
 Driftsresultat (EBIT)5 5001 288
+Ordinære avskrivninger700
________
720
________
=Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA)6 2002008
    
+Finansinntekter100142
-Finanskostnader-500-863
-Skatter, betalte-1 260-267
+Reduksjon omløpsmidler 1)-191-3 974
+Økning kortsiktig gjeld 2)449
________
-4
________
    
AORD. KONTANTSTRØMBIDRAG 14 798-2 958
-Ordinære avdrag langsiktig gjeld-
________
-2 057
________
    
BORD. KONTANTSTRØMBIDRAG 24 798-5 015
+/-Konsernbidrag--
-Utbytte-3 773
________
-100
________
CTILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTEN1 025-5 115
    
-Erstatningsinvesteringer--
+Salg av anleggsmidler-
________
59
________
 NØDV. FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER-59
    
-Ekspansjonsinvesteringer-708-760
+/-Endring langsiktige fordringer (finansielle anleggsmidler)-25322
-/+Endring langsiktige forpliktelser--
+Opptak ny langsiktig gjeld88
________
4 779
________
    
DNØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERING-6454 400
    
E=C+DORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM380-715
    
 Endring egenkapital-2 000
 Ekstraord. poster netto-100
-Ekstraord. avdrag langsiktig gjeld--
 Endring leverandørfinansiering ut over normal kredittid-
________
-
________
    
FEKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM-2 100
    
G=E+FÅRETS NETTO KONTANTSTRØM3801 385
    
+Likviditetsreserve IB4 120735
+/-Endring limit driftskreditt-
________
2 000
________
=LIKVIDITETSRESERVE UB4 500
________
4 120
________

1) Spesifisering av omløpsmidler

  År 0År -1
-økning (+reduksjon) kundefordringer--931
+reduksjon kundefordringer72-
-økning (+reduksjon) varelager-55-3355
+reduksjon av varelager--
-økning (+reduksjon) av andre kortsiktige fordringer-208-
+reduksjon av andre kortsiktige fordringer-
________
312
________
=Sum endringer i omløpsmidler (eks. kasse/bank)-191
________
-3 974
________

2) Spesifisering av kortsiktig gjeld

  År 0År -1
+økning leverandørgjeld-3899
-reduksjon leverandørgjeld-1429-
+økning offentlig gjeld--
-reduksjon av offentlig gjeld-335-27
+økning av annen kortsiktig gjeld2213-
-reduksjon av annen kortsiktig gjeld-
________
-3876
________
=Sum endring i kortsiktig gjeld (eks. kassekreditt)449
________
-4
________

Kommentarer til oppstillingen

Fakta

EBIT er forkortelse for den engelske betegnelsen "Earnings before Interest and Taxes".
EBITDA er forkortelse for den engelske betegnelsen "Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation".

Driftsresultat/EBIT:

Driftsinntekter minus driftskostnader. I eksempelet ser du at driftsresultatet er positivt begge årene, og økende (fra 1.288 til 5.500).

Resultat før renter og avskrivninger/EBITDA

Også kalt driftsresultat før avskrivninger. Avskrivninger er en ren kalkulatorisk kostnad for å synliggjøre "kapitalslitet" på tidligere investeringer, og de har ingen effekt på kontantstrømmen. I en kontantstrømoppstilling ønsker du å ta ut slike kalkulatoriske kostnader for senere å kunne erstatte disse med faktiske utbetalinger (knyttet til for eksempel reinvesteringer).

Ordinært kontantstrømbidrag 1

Dette viser kontantstrømbidrag fra den ordinære driften, inkludert finans, endringer i omløpsmidler (for eksempel innbetaling av utestående fordringer) og endringer i kortsiktig gjeld.

 • I endringer i omløpsmidler holdes her endringer i kasse og bank (likvide midler) utenom.
 • Endringer i kortsiktig gjeld som vedrører utbetaling av utbytte, konsernbidrag og skatter holdes også utenom her, men tas inn senere i oppstillingen.
I eksempelet ser du at dette kontantstrømbidraget i år -1 er på - 2,9 millioner, til tross for et positivt driftsresultat. Dette skyldes i hovedsak at selskapet binder opp vesentlig mer i omløpsmidler, 3,9 millioner (som i dette tilfellet i hovedsak skyldes en økning i varelageret samt økt binding i kundefordringer). Legg merke til at det rent teknisk legges til en negativ reduksjon, dvs. at det i dette eksempelet er en økning i omløpsmidler. Tilsvarende legges det til en negativ økning, dvs. en reduksjon av kortsiktig gjeld (4 000).

Driften tapper med andre ord selskapet for likvider til tross for at den resultatmessig går i pluss.

Ordinært kontantstrømbidrag 2

Her inkluderes også avdragene på langsiktig gjeld. I eksempelet ser du for år -1 at disse avdragene ytterligere står for en vesentlig tapping av likvider. Det ordinære kontantstrømbidraget inkludert avdrag på langsiktig gjeld blir da i sum for år -1 på ca. - 5 millioner.

Tilbakeholdt likviditet fra driften

Dette viser hvor stor del av kontantstrømbidraget som holdes tilbake i bedriften etter at det også er tatt hensyn til utbytte til eiere og eventuelle konsernbidrag. Tilbakeholdt likviditet fra driften er blant annet viktig fordi dette må sees i sammenheng med det investeringsbehovet bedriften har, og hvordan dette skal finansieres.

Prinsipielt er det forrige års utbytte (og konsernbidrag) som skal tas med her. Dersom utbyttet ikke er spesifisert under kortsiktig gjeld, vil endring i denne være medtatt i kontantstrømmen fra driften. Det vil da være årets utbytte som framkommer.

I eksempelet er det gjort en pragmatisk tilnærming til kontantstrømmen ved at det er utbytte fra samme periode som er benyttet. Du betrakter med andre ord årets utbytte som en utbetaling i perioden, selv om den reelt sett ikke er utbetalt. Spesielt ved eksterne analyser er det enklere å tilnærme seg kontantstrømmen ved å bruke årets utbytte. Jeg vil presisere at dette ikke påvirker årets netto kontantstrøm, da motposten "endringer i kortsiktig gjeld" endres tilsvarende.

Dersom vi i eksempelet fortsatt tar utgangspunkt i år -1, er kontantstrømbidraget negativt i utgangspunktet. Et utbetalt utbytte på 100 000 forverrer situasjonen ytterligere. I dette tilfellet vil det dermed være snakk om en belastning fra driften i perioden.

Reinvesteringer/erstatningsinvesteringer

Så langt er det ikke tatt hensyn til investeringer i oppstillingen. Avskrivninger er også tatt ut. Investeringer utgjør en kontantstrøm (utbetaling) på investeringstidspunktet, og vil få resultateffekt de påfølgende år gjennom årlige avskrivninger. Den delen av de totale investeringene som går med til å erstatte slitasje og foreldelse betegnes reinvesteringer eller erstatning.

Nyinvesteringer/ekspansjonsinvesteringer

Tilsvarende gjelder for investeringene som representerer en reell utvidelse av selskapets produksjonsapparat. Disse betegnes gjerne nyinvesteringer eller ekspansjonsinvesteringer.

Nødvendig selvfinansiering av investering

Dette beskriver hvor mye av de totale investeringsbehovene som må dekkes gjennom selskapets tilbakeholdte likviditet fra driften eller gjennom tilførsel av ny egenkapital. Nødvendig selvfinansiering framkommer ved å sette opp summen av nødvendige investeringer og deretter trekke fra den delen som dekkes inn ved ny langsiktig finansiering. Du tar også hensyn til eventuelle endringer i langsiktige finansielle anleggsmidler og forpliktelser.

I eksemplet ser du at det ikke blir igjen noe selvfinansieringsbehov for år -1. Dette fordi det er tatt opp betydelig mer ny langsiktig gjeld enn det som er investeringsbehovet. Dermed ender disse langsiktige disposisjonene i dette tilfellet opp som et bidrag (på 4,4 millioner) for å dekke inn den negative kontantstrømmen fra driften.

Ordinær netto kontantstrøm

Dette viser årets innbetalinger minus årets utbetalinger før eventuelle ekstraordinære poster og endringer i egenkapital.

I eksemplet ser du at det negative kontantstrømbidraget for driften i år -1 delvis er balansert opp med det positive bidraget fra "nødvendig selvfinansiering av investering" (i hovedsak opptak av ny langsiktig gjeld). Likefullt er det fortsatt en negativ ordinær netto kontantstrøm på 725 000. Denne vil enten tappe likviditetsreserven eller må kompenseres via tilførsel av ny egenkapital eller ekstraordinære disposisjoner.

Ekstraordinær netto kontantstrøm

Dette viser kontantstrømmen som stammer fra endringer i egenkapital og/eller eventuelle ekstraordinære disposisjoner.

I eksempelet ser du at det er tilført 2 millioner i ny egenkapital i tillegg til at ekstraordinære poster utgjør 100 000. Til sammen utgjør ekstraordinær netto kontantstrøm 2,1 millioner.

Årets netto kontantstrøm

Denne viser årets samlede innbetalinger minus årets samlede utbetalinger. Det forteller hvor store likvide midler som totalt er tilført til eller tappet fra selskapet i løpet av året. Den fremkommer ved at vi tar utgangspunkt i ordinær netto kontantstrøm og legger til den ekstraordinære netto kontantstrømmen.

I eksempelet ser du for år -1 at den ordinære netto kontantstrømmen er på minus 715 000. Men, den ekstraordinære netto kontantstrømmen på 2,1 millioner gjør at årets netto kontantstrøm totalt sett ender opp på plussiden med 1 385 millioner.

Likviditetsreserve

Denne viser bedriftens totale beholdning av likvide midler, inkludert poster som kasse, bank og ubenyttet kassekreditt (driftskreditt). Den beskriver bedriftens evne til å betale gjeld etter hvert som den forfaller.

I eksemplet ser du at likviditetsreserven ved inngangen til år -1 (Likviditetsreserve IB) var på 735 000. Ved utgangangen av år -1 var den på 4 120 millioner. (Likviditetsreserve UB). Dette inkluderer også en økning av kassekreditten (driftskreditten) på 2 millioner. Til tross for en negativ kontantstrøm fra driften er altså likviditetsreserven økt betydelig. 

Eksempelet som helhet

Dersom du ser på år -1 ser du en bedrift som har hatt et positivt driftsresultat. Imidlertid har driften gitt en økning i de midler som er bundet opp i varelager og kundefordringer. Dette skyldes kanskje at bedriften er inne i en vekstfase?

For å håndtere økningene i varelager og kundefordringer, samt nødvendige investeringer, har bedriften vært nødt til å tilføre likvider ut over den eksisterende likviditetsreserven. Dette er løst ved en blanding av langsiktige lån, tilførsel av ny egenkapital og utvidelse av kassekreditten. Disse tiltakene har også gitt tilgjengelige likvider ved inngangen til år 0.

I år 0 har bedriften fått stabilisert nivået på varelager og kundefordringer samtidig som driftsresultatet er økt. Dette har gitt et positivt ordinært kontantstrømbidrag. Utbetalinger av utbytte samt noe selvfinansiering av investeringer gjør at årets netto kontantstrøm blir beskjeden, men likevel positiv på 380 000. Med uendret kassekreditt (driftskreditt) øker likviditetsreserven tilsvarende.

Støtte