SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Frode Åsheim
Senior Vice President, Strategy i Nets

Utarbeide balanserte målkort

Unngå de viktigste fallgruvene ved utarbeidelse av balanserte målkort. Her har du en liste av råd basert på mine erfaringer i forskjellige bedrifter. Rådene er først og fremst for deg som har ansvaret for å tilrettelegge arbeidet.

Last ned

 • Etabler en prosjektgruppe med bred deltakelse, hvor toppledelsen sitter som styringsgruppe.
 • Legg opp til en prosess med arbeidsmøter. Dette gir generelt en gunstig team-byggingseffekt, spesielt i de miljøer hvor hverdagen generelt ikke åpner for mye gruppesamarbeid og langsiktige refleksjoner.
 • Bruk ressurser på å organisere gode møter. Erfaringen sier at det er verdt å definere egne roller for: fasilitator (tilrettelegger), faglig utfordrer og dokumentør (referent). Dette gir en vesentlig høyere effektivitet og frigir energi for de øvrige til å fokusere på innholdet i møtet.
 • Legg opp til et oppstartsmøte med avklaring av strategiske forhold. Dette bidrar til å skape konsensus i gruppen rundt hva som er enhetens overordnede mål, og til at deltakerne får større eierskap til prosessen.
 • Vær klar på hvordan eventuelle behov for å bearbeide strategien skal håndteres. I et målstyringsperspektiv ønsker vi ideelt sett at strategien skal være så klar at føringene for målkortet er uomtvistelige. I praksis vil dette ikke alltid være tilfelle. Min anbefaling er å etablere en metodikk hvor innspill til strategien tas vare på og kan bearbeides videre i en beslektet men adskilt strategiprossess. Fullfør målkortarbeidet innenfor de rammer som er gitt.
 • Vær tydelig på hva som er innenfor mandatet til prosjektet som er nedsatt. Typiske utfordrende områder er grensesnitt mellom enheter, som kan munne ut i organiseringsspørsmål. Skal dette endres går det utenfor et målstyringsprosjekts mandat, og dette må løftes videre som input i andre fora.
 • Unngå for mange indeksparametere. Målkort som utformes på konsern eller forretningsenhetsnivå vil kunne fristes av å samle (aggregere) det som leveres på seksjons- eller avdelingsnivå i ulike indekser. For mange slike indekser vil bryte med generelle mål om i størst grad å velge kjente bransjemål og også gi unødig merarbeid på rapporteringssiden.
 • Drøft best mulig hvorvidt målene er påvirkbare og SMART(e), dvs. Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidsbestemte.
 • Ta hensyn til rapporteringsarbeidet. Enhver parameter du velger å ta med i målkortet generer rapporteringsarbeid. Er målingen bare "kjekt å ha" så kutt den ut.
 • Avklar strukturen i målkortet, ikke minst i forhold til inndeling i perspektiv. Det er mange måter å sette opp et målkort på, ikke minst med hvilke perspektiv som danner hovedstrukturen. Avklar dette på et tidlig stadium, og sørg for at innholdet i de ulike perspektivene er godt forankret.
 • Sørg for at vektingen mellom de ulike perspektivene representerer den forretningsmessige oppbygningen i konsernet. Dersom en enhets leveranser er mandatbestemte fra et annet sted i organisasjonen, kan for eksempel dette indikere at kundeperspektivet bør veie tungt, selv om man innholdsmessig kan arbeide med det man oppfatter som finansielle forhold.
 • Etabler klare ansvar for å følge opp utestående punkter. Arbeidsmengde og kompleksitet kan variere fra område til område. Derfor vil det også kunne være noen områder en ikke kommer helt i mål med i løpet av de planlagte møtene. Sørg da for å tilordne ferdigstillelsesansvar til enkeltpersoner i gruppen.
 • Vær oppmerksom på de utfordringer som følger med ved nedbryting av mål til den enkelte medarbeider. En knytning av målkort til medarbeiderne vil alltid være et sensitivt tema. En gunstig tilnærming kan være å gå via en diskusjon om hvilken type medarbeideroppfølging bedriften ønsker, noe som må ta hensyn til både det forretningsmessige og til den aktuelle bedriftskulturen. Denne drøftningen kan gjerne ta utgangspunkt i om man ønsker å følge opp medarbeiderne ved å ha høy grad av teknisk kontroll, eller styre via motivasjon/coaching.
 • Ikke overless målkortet med måleparametre! Hold fokus på de faktorene som er avgjørende for suksess. Kutt faktorer som er med bare fordi de er enkle å måle eller som bare gjør målekortet unødig komplisert. Et godt målkort er tydelig og prioritert.
 • Vær tydelig på hvilke konsekvenser målkortene skal få, både ved høy og lav score. Kommuniser tydelig hvordan målkortene vil brukes. Dette vil gi større engasjement og ansvarlighet i forhold til bruken av målkortene.
 • Vær forberedt på å investere ressurser både i form av tid og penger. Balansert målstyring virker, men bare dersom det gjennomføres helhetlig. Ikke start en prosess dersom du ikke er klar for å gjøre en helhjertet innsats.