Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Avkastning på sysselsatt kapital

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-hvor

Gjennomsnittlig sysselsatt kapital =(Sysselsatt kapital IB + Sysselsatt kapital UB)*0,5

og

Sysselsatt kapital =Egenkapital + Minoritetsinteresser + Netto Rentebærende Gjeld

og

Netto Rentebærende Gjeld =

Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld - Kontanter, bankinnskudd og kortsiktige investeringer

 

Sysselsatt kapital kan også beregnes på følgende måte:

Sysselsatt kapital=

Sum eiendeler

- Kontanter, bankinnskudd og kortsiktige investeringer

- Kortsiktige og langsiktige rentefrie forpliktelser (inkludert utsatt skatt)

De to beregningsmetodene gir samme resultat.

Rentebærende kortsiktig gjeld består primært av kassekreditt, men kan også inkludere andre poster. Utbyttegjeld behandles ofte i analysesammenheng som rentebærende.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte