Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Belåningsreserve (i %)

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
Bra: > 40 %
Middels: 10-40 %
Dårlig: < 10 %

Fakta

Belåningsgrad er det motsatte av belåningsreserve og viser hvor stor andel av bedriftens omløpsmidler og anleggsmidler som er belånt. 

Tips

I enkelte tilfeller vil også leverandørgjeld utover normale betingelser av analysehensyn behandles som rentebærende. 
Når det gjelder den faktiske vurderingen av belåningsreserven, kan banker se forskjellig på et case. Det kan også være skjulte verdier i et selskap som ikke kommer til uttrykk i balansen. 
Dette nøkkeltallet viser hvor stor del av eiendelene som antas å kunne stilles som sikkerhet for lån og som ikke allerede er belånt. Dette gir dermed et bilde på hvor god likviditetstilgang virksomheten har gjennom økte lån ved behov.
Belåningsgrunnlaget er den totale sikkerhet banker antas å gi et selskap basert på deres eiendeler, uten hensyn til eksisterende gjeld.

Sum rentebærende gjeld viser hvor mye gjeld selskapet allerede har etablert, og dermed også hvor mye av belåningsgrunnlaget som allerede er benyttet. Det resterende er belåningsreserven.

For å beregne belåningsgrunnlaget benyttes en prosentsats for hver av de ulike eiendelspostene (både omløpsmidler og anleggsmidler). Denne reflekterer hvor stor sikkerhet for lån de ulike eiendelspostene antas å gi. Dersom du skal beregne dette selv, må du ta stilling til hvordan en gjennomsnittlig bank typisk vil vurdere sikkerheten i eiendelene. Alternativt kan du benytte analysemodeller på markedet som har innarbeidet bankenes nivåer i beregningene.

Dersom belåningsreserven er 0 %, betyr det at alle muligheter for å stille sikkerhet for lån allerede er benyttet og at det dermed ikke finnes reserver i eiendelene som kan stilles i sikkerhet for nye lån. Selskapet er med andre ord fullt belånt.

Dersom belåningsreserven nærmer seg 0 % og selskapets drift er i negativ trend, er det sannsynlig at bankene vil stramme inn finansieringen med mindre selskapet får tilført mer egenkapital.   

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte