SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Delårsregnskapet

Et delårsregnskap vil normalt ikke være av samme presisjonsnivå som et avsluttet årsregnskap. For å danne deg et bilde av den økonomiske statusen underveis i året, er det derfor nødvendig med endel tilleggsspørsmål.
Last ned sjekklisten og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.

Svarene du finner gjennom vurderingen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av en due diligence rapport eller tilsvarende. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til en mer formell rapport. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt:

Eksempel: IT-bedriften ASFirma:     IT-bedriften AS Sted:   Oslo Dato:   24.2.20xx Utført av:   Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS:
Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS
  Input:   Delårsregnskap pr 31.1.20xx Resultat-
koder:   OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuelle kommentarer til avvik eller andre forhold som vil ha betydning for transaksjonen. Følgende finansiell informasjon må innhentes før den finansielle analysen igangsettes:Sjekkpunkter OK IR Kommentar Er det gjort fulle tidsavregninger av inntekts- og kostnadsposter? X   NB! Kvartalsvis vedlikehold for programvare er faktureret og inntektsført på januar, men vedrører hele kvartalet. I budsjettet er dette periodisert ut på måned.

Dette forårsaker et relativt stort avvik. Er det gjennomført fulle avskrivninger og foretatt overslag over mulige tap på krav? X     Er det foretatt vurdering av aktivering/utgiftsføring av påkostninger/vedlikehold, samt vurdert behandlingen av FoU-kostnader? X     Hvorledes er varelagervurderingen?
(Vanlige metoder er som følger

  • Konstant varelager => varekjøp = vareforbruk
  • Bruk av beregnet (budsjettert) vareforbruk => ofte overvurdering av lager og vareforbruk
  • Bruk av lagerregnskap => bedre vurdering, men vurdering på ukurans er sjelden gjort
  • Full opptelling og verdisetting => Presisjon som et årsoppgjør)
  X Varen er programvare (registreres ikke som varelager). Er det skilt mellom ordinære og ekstraordinære poster? X     Er det foretatt vurderinger av nødvendige balansemessige nedskrivninger? X     Hva er korrigert resultatprognose for året sammenlignet med opprinnelig budsjett? X    

Evaluering Delårsregnskapet vedrører en relativt kort periode (januar). Det er likevel av vesentlig interesse på grunn av den relativt store posten som vedrører håndtering av vedlikeholdskontrakter.

For analyser og ytterligere detaljer vises til due diligence rapporten.

Oppfølging Ingen

Signatur Funksjon
Rådgiver
Konsulentene AS
Statsaut. revisor
Revisjonsselskapet AS
Økonomiansvarlig
Firmainvest AS  

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte