SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Finansiell struktur – Årsaker til høy risiko

Hvor stor fare er det for at en bedrift går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheter? Det offisielle finansregnskapet kan fortelle deg mye. Sjekk den finansiell strukturen, også kalt kapitalstruktur eller finansieringsstruktur.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.

Vi skal her se på indikatoren finansiell struktur, også kalt kapitalstruktur eller finansieringsstruktur. Sjekklisten vår hjelper deg til å

 1. Se etter og forstå årsaker til høy risikoscore ut fra tallene i finansregnskapet
 2. Stille sentrale tilleggsspørsmål for å verifisere og tolke risikobildet

Finansiell struktur viser sammenhengen mellom eiendelenes tilbakebetalingstid og finansieringens langsiktighet. Har bedriften tilstrekkelig med langsiktig kapital?

Årsaker til høy risikoscore


Har bedriften tilstrekkelig med langsiktig kapital? 
Hva er det du må se etter som gir høy risikoscore? Du finner alle opplysningene du trenger i finansregnskapet. Ta utgangspunkt i følgende nøkkeltall:

Tips

Alle disse nøkkeltallene samt komplett, dyptgående risikoanalyse får du med vår Regnskapsanalyse med risikovurdering. Vi henter de offisielle regnskapstallene og genererer en 12-siders rapport med analyser.
Tallsett 1:

  • Langsiktig lagerfinansiering.
  • Gjennomsnittlig lagertid (dager)
 • Tallsett 2:
  • Langsiktig omløpsfinansiering.
  • Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen
Normalt benyttes tallsett 1. Tallsett 2 benyttes når varekostnad er mindre enn 10 % av totale inntekter og/eller når varelager er mindre enn 20 % av omløpsmidler for siste regnskapsår.

Følgende forhold vil gi høy risikoscore for tallsett 1:

 • Lav langsiktig lagerfinansiering. Dette vil framkomme som en kombinasjon av:
  • Lav arbeidskapital, som kan sees på som enten
   • lave omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld, eller 
   • lav langsiktig kapital (langsiktig gjeld og egenkapital) i forhold til anleggsmidler.
  • Høyt varelager
 • Høy gjennomsnittlig lagertid (dager), som framkommer dersom du har høy verdi av varelageret i forhold til vareforbruket.

Følgende forhold vil gi høy risikoscore for tallsett 2:

 • Lav langsiktig omløpsfinansiering.. Dette vil framkomme som en kombinasjon av:
  • Lav arbeidskapital (som i tallsett 1).
  • Store omløpsmidler
 • Høy kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen
Dersom tallsett 1 benyttes, er det også nyttig å kikke på nøkkeltallet kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen.

En betydelig del av varelageret bør finansieres med langsiktig kapital. Det øker selskapets handlefrihet. Lav langsiktig lagerfinansiering innebærer tilsvarende lav handlefrihet.

Lang lagertid øker faren for ukurans, men kan samtidig innebære en mulighet for bedre likviditet dersom det iverksettes riktige tiltak. Det faste minimumslageret bør alltid være langsiktig finansiert. 

Sentrale tilleggsspørsmål

Tips

Relevante personer å snakke med kan være selskapets ledelse eller styre.
Hvordan verifiserer og tolker du den risikoscoren du har kommet frem til? Sjekk supplerende informasjon fra finansregnskapet, og snakk med personer som kan forklare hva som ligger bak det du har funnet. Du bør også gjennom dette prøve å få en følelse med hvordan den fremtidige utviklingen vil bli.

Verifisering av finansiell stilling

 • Er alle anleggsmidler finansiert langsiktig? Anleggsmidler finansiert med kortsiktig gjeld er uheldig.
 • Gir dagens finansielle struktur en tilstrekkelig god likviditet for selskapet?
 • Har selskapet gjeld til nærstående parter?
 • Er verdien av varelageret riktig vurdert? Burde den eventuelt vært høyere/lavere?
 • Hva består kortsiktig gjeld av? Består den for eksempel av høy leverandørgjeld pga uautorisert bruk av leverandørkreditt med reell kredittid langt ut over kredittbetingelsene som følge? Eller lån fra mor- eller andre konsernselskap? Er dette i tilfelle til normale, markedsbaserte lånebetingelser?
 • Hva er verdien av aktiverte forsknings- og utviklingskostnader, goodwill, varemerker og utsatt skattefordel? Urealistiske høye verdier her vil også medføre et urealistisk bilde av egenkapitalen og med det den langsiktige kapitalen i selskapet.

Hvordan har dagens finansielle struktur framkommet?

Tips

Regnskapsanalyse med risikovurdering genererer også en kontantstrømoppstilling der du ser hvordan selskapet over tid har fått tilført likviditet og hvordan denne er benyttet.
En kontantstrømoppstilling viser de faktiske inn- og utbetalingene gjennom året. Den forklarer dermed også endringene i den finansielle strukturen fra periode til periode:

 • Har driften styrket eller svekket den finansielle stillingen?
 • Har selskapet nylig vært tilført ny egenkapital i form av kapitalforhøyelser?
 • Har selskapet nylig tatt opp nye lån?
 • Hvordan er endringen i bruk av kassekreditt (og dermed endringer i kortsiktig lån)?
 • Er det utbetalt utbytte de siste årene?
 • Har det vært foretatt kapitalnedsettelser de siste årene?
 • Er det utbetalt utbytte som er maksimalisert av skattemessige grunner med den følge at kortsiktig gjeld øker kraftig på grunn av høy gjeld til aksjonærene? Er dette tenkt konvertert til nye aksjekapital?

Hvordan ser utviklingen framover ut?

Fakta

Ved insolvens er fortsatt drift ikke lenger forsvarlig; en situasjon som oppstår når både illikviditet og insuffisiens inntreffer samtidig.
Illikviditet: selskapet klarer ikke å betale sine forpliktelser ved forfall, og det kan ikke dokumenteres konkrete forhold som kan endre dette i overskuelig fremtid.
Insuffisiens: gjelden er større enn eiendelenes virkelige verdi.
 • Hvordan forventes det at inntjeningen vil utvikle seg videre? Forventede negative årsresultat vil gå direkte på egenkapitalen, og derfor svekke den samlede langsiktige kapitalen.
 • Hvordan er utviklingen i arbeidskapitalen? Husk at en høy arbeidskapital ikke nødvendigvis behøver å være positivt dersom den for eksempel skyldes unødig kapitalbinding i kundefordringer og varelager.
 • Er selskapet i en vekstfase? Er det i så fall grunn til å tro at det vil kreve arbeidskapital (for eksempel for å kunne øke varelageret) ut over det selskapet allerede disponerer, og dermed øke behovet for langsiktig kapital?
 • Hvordan er selskapets likviditetssituasjon? Dersom denne er anstrengt, er det grunn til å tro at dette vil tilsi behov for ytterligere langsiktig kapital.
 • Står selskapet foran kjente investeringsbehov, og i hvilken grad har selskapet tilgang på langsiktig kapital for å håndtere dette?
 • Hvordan er selskapet posisjonert overfor ulike langsiktige finansieringskilder: Tilgang på egenkapital? Tilgang på langsiktige lån?
 • Er eventuell høy (kortsiktig) gjeld til aksjonærene tenkt konvertert til egenkapital?
 • Kan noe av selskapets kortsiktige gjeld konverteres til langsiktig gjeld eller egenkapital?
 • Kan noe av gjelden konverteres til ansvarlig lånekapital?

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte