SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Likviditet – Årsaker til høy risiko

Hvor stor fare er det for at en bedrift går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheter? Det offisielle finansregnskapet kan fortelle deg mye. Sjekk likviditeten.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.

Regninger kan ikke betales med overskudd - bare med kontanter. Vi skal her se på indikatoren likviditet. Sjekklisten hjelper deg til å

 1. Se etter og forstå årsaker til høy risikoscore ut fra tallene i finansregnskapet
 2. Stille sentrale tilleggsspørsmål for å verifisere og tolke risikobilde 

Likviditet beskriver bedriftens evne til å betale sine løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Vurdering av et selskaps likviditet er en viktig finansiell indikator i vurderingen av en bedrifts konkurssannsynlighet. 

Årsaker til høy risikoscore


Evnen til å betale sine løpende forpliktelser  
Hva er det du må se etter som gir høy risikoscore for likviditet? Du finner alle opplysningene du trenger i finansregnskapet. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i følgende nøkkeltall:

 • Likviditetsreserve i % av omsetningen
 • Belåningsreserve
 • Gjennomsnittlig kredittid leverandører (dager)

Tips

Alle disse nøkkeltallene samt komplett, dyptgående risikoanalyse får du Regnskapsanalyse med risikovurdering. Vi henter de offisielle regnskapstallene og genererer en 12-siders rapport med analyser.
Det er også disse nøkkeltallene som er lagt til grunn for risikoscoren i Regnskapsanalyse med risikovurdering, som også søylediagrammet innledningsvis er hentet fra.

Følgende forhold vil bidra til en høy risikoscore:

 • Lav likviditetsreserve (kasse/bank) i forhold til omsetningen. Dette gir høy risiko fordi selv små relative svingninger i aktivitetsnivå/omsetning vil kunne tære betydelig på likviditetsreservene. Dette gjør bedriften svært sårbar for selv en kort periode med motgang.
 • Lav belåningsreserve. Bedriften vil ha lite tilgang på ny likviditet i form av økt belåning hos en bank, basert på sikkerhet i de (bokførte) eiendelene selskapet har. Bedriftens handlingsrom for å løse likviditetsutfordringer vil derfor være begrenset.
 • Høy gjennomsnittlig kredittid leverandører (dager). Høy leverandørgjeld i forhold til varekjøp. Sett i et eksternt perspektiv innebærer dette en risiko for at selskapet har problemer med å betale sine regninger i tide. Det kunne sannsynligvis morarenter eller oppnådd kontantrabatter ved raskere betaling.
Tilsvarende vil motsatt vurdering av disse faktorene bidra til å gi en lav risikoscore.

Tips

I vår Regnskapsanalyse med risikovurdering har vi basert beregningene av belåningsreserven på erfaring med hvordan en rekke større banker i Norge vurderer selskapers belåningsreserve. Du kan altså med denne analysen se selskapet med en gjennomsnittlig banks blikk, gitt at de kun hadde offentlig informasjon tilgjengelig.
Belåningsreserven er sentral for reelt å kunne si noe om en bedrifts likviditet. Beregningen av belåningsgrunnlaget gjøres ved å multiplisere hver eiendelspost med en prosentsats som tilsvarer det en gjennomsnittlig bank vil ta i sikkerhet. Deretter trekkes rentebærende gjeld (eventuelt korrigert for unormal bruk av leverandørkreditter) fra, og en får den beregnede belåningsreserven. Dette tallet gir en indikasjon på om det er sannsynlig at selskapet vil kunne gå til en bank å få belåning med sikkerhet i eiendelene, eller om denne finansieringen synes lite realistisk.

Vi benytter ikke likviditetsgrad 1 og 2 i våre beregninger av risikoscore. Årsaken til dette er at vi mener disse nøkkeltallene gir en dårlig indikasjon på likviditet og derfor ikke fanger opp faresignalene i tide. De sier mer om en bedrifts finansielle struktur. Dersom alt annet ellers er likt, vil for eksempel økt binding i kundefordringer og varelager bedre disse nøkkeltallene, men er reelt en investering i økt arbeidskapital som tilsier at mer likviditet bindes i selskapet. 

Sentrale tilleggsspørsmål

Tips

Relevante personer å snakke med kan være selskapets ledelse eller styre.
Hvordan verifiserer og tolker du den risikoscoren du har kommet frem til? Sjekk supplerende informasjon fra finansregnskapet, og snakk med personer som kan forklare hva som ligger bak det du har funnet. Du bør også gjennom dette prøve å få en følelse med hvordan den fremtidige utviklingen vil bli.

Hvordan er den faktiske likviditetssituasjonen?

 • Hvor stor er ubenyttet kassekreditt? Dette fremkommer ikke fra offentlig tilgjengelige regnskapstall, men er en viktig informasjon for å vurdere bedriftens reelle tilgang på likvider.
 • Hvordan er muligheten for å stille sikkerhet for lån ut over den belåningsreserven som framkommer gjennom bokførte eiendeler og ordinære vurderinger av sikkerhet?
  • Finnes det noen mer-/mindreverdier i balansen som ikke kommer frem i bokførte tall? (for eksempel bygninger/tomter som har en markedsverdi utover bokført verdi)
  • Finnes noen annen lånereserve i selskapet?
 • Er det mulighet for kausjon?
 • Sjekk dekning av uprioritert gjeld ved likvidasjon. Den forteller deg om det ved en likvidasjon av selskapet vil være tilgang på likvider til å dekke krav fra kreditorer som ikke har prioritet i form av pant e.l. Denne sier med andre ord ikke noe om sannsynligheten for en konkurs, men noe om konsekvensen for en kreditor.

Hvordan har dagens likviditetssituasjon framkommet?

Tips

Vår Regnskapsanalyse med risikovurdering genererer også en kontantstrømoppstilling der du ser hvordan selskapet over tid har fått tilført likviditet og hvordan denne er benyttet. 
En kontantstrømoppstilling viser de faktiske inn- og utbetalingene gjennom året. Den forklarer dermed endringene i likviditetssituasjonen fra periode til periode.

 • Er det tilført eller tappet likviditet fra driften?
 • Er det gjort investeringer i eller salg av varige driftsmidler?
 • Er det tilført kapital gjennom låneopptak?
 • Er det tilført likviditet via kapitalforhøyelser?
 • Er det tappet likviditet som følge av kapitalnedsettelser?
 • Er det utbetalt utbytte eller gjort andre endringer knyttet til finansieringsaktiviteter?

Hvordan ser utviklingen framover ut?

Fakta

Covenants står for en skriftlig avtale eller løfte mellom to parter hvor den ene forplikter seg til at noe enten er, skal/skal ikke bli gjort, eller eventuelt går god for gitte forutsetninger Begrepet benyttes bl.a. om de kravene långiver (for eksempel banken) setter for finansieringens betingelser. 
 • Hvordan er selskapets egne forventninger fremover? Be om en likviditetsprognose.
  • Er det store beløp på vei inn (innbetaling av kundefordringer, emisjonsbeløp etc.)?
  • Er det store krav til utbetalinger som snart forfaller?
 • Hvordan er selskapets evne til å skape resultat (overskudd) fremover?
 • Hvordan vil en eventuell vekst i omsetningen øke presset på likviditeten? (binding i arbeidskapital)
 • Hva er konsekvensen av tapsrisiko på kunder?
 • Hva er konsekvensen av garantiforpliktelser og andre forpliktelser?
 • Hvordan er evnen til å betale utbytte til eierne?
 • Hvor stort er et eventuelt lånebehov og tilbakebetalingsevne overfor långiver?
 • Hvilke krav har långiver satt til den eksisterende finansieringen? (covenants, for eksempel egenkapitalandel)
 • Er långivers covenants brutt eller i ferd med å bil brutt, og hvilken konsekvens vil dette eventuelt ha på likviditeten? Strammere betingelser?
 • Har selskapet en høy andel kortsiktig gjeld? I så fall vil dette kunne føre til et økt press på likviditeten framover.
 • Hvordan er långivers tro på og tillit til bedriften?
 • Har selskapet likvide eiere?

Konkurs neste?

En bedrift som ikke evner å betale sine forpliktelser ved forfall, og samtidig ikke kan dokumentere konkrete forhold som kan endre dette i overskuelig framtid, er å anse som illikvid.

Det eneste håp om å betale gjelden ville være om eiendelene kan selges for mer enn bokført verdi. Bedriften er insuffisient når verdien av eiendelene er lavere enn gjelden.

Kombinasjonen av illikviditet og insuffisiens gjør en bedrift insolvent. Ved insolvens er fortsatt drift ikke lenger forsvarlig. Dersom ledelsen ikke finner mer grunnleggende og langsiktige løsninger på bedriftens finansiering, er i praksis konkurs neste steg.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte