SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Rentabilitet – Årsaker til høy risiko

Hvor stor fare er det for at en bedrift går konkurs eller kommer i økonomiske vanskeligheter? Det offisielle finansregnskapet kan fortelle deg mye. Sjekk rentabiliteten.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering

Vi skal her se på indikatoren rentabilitet. Sjekklisten hjelper deg til å

 1. Se etter og forstå årsaker til høy risikoscore ut fra tallene i finansregnskapet
 2. Stille sentrale tilleggsspørsmål for å verifisere og tolke risikobildet 

Lønnsomhet forteller noe om bedriftens evne til å tjene penger. Rentabilitet ser dette i forhold til hvor mye kapital som er bundet opp i bedriften for å tjene disse pengene. 

Årsaker til høy risikoscore


Evnen til å tjene penger  
Hva er det du må se etter som gir høy risikoscore for rentabilitet? Du finner alle opplysningene du trenger i finansregnskapet. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i følgende nøkkeltall:

 • Totalrentabilitet: Forteller hvor stor avkastning virksomheten har på den totale kapitalen bedriften disponerer (summen av gjeld og egenkapital i balansen), uavhengig av hvordan virksomheten er finansiert.
 • Rentedekningsgrad: Viser bedriftens driftsresultat + finansinntekter i forhold til rentekostnadene (finanskostnadene). Det vil si i hvilken grad bedriften klarer å betjene kostnadene knyttet til fremmedkapitalen.
Over tid er rentabiliteten viktig for at et selskap skal ha livets rett. Ikke bare må driften gå med overskudd, den må gi tilstrekkelig overskudd til å betale renter på lån og også gi en fornuftig avkastning for de som har investert i bedriften.

Følgende forhold vil gi høy risikoscore:

Lav totalrentabilitet, som kan skyldes:

 • Lavt "ordinært resultat + finanskostnader" (som er det samme som "driftsresultat + finansinntekter"). Dette vil oppstå ved en kombinasjon av:
  • Lave salgsinntekter
  • Lave andre driftsinntekter 
  • Høye driftskostnader
   • Varekostnad 
   • Lønn
   • Avskrivinger
   • Andre driftskostnader
 • Høy totalkapital (egenkapital + gjeld), fordi dette vil forsterke kravet til hvor mye bedriften må tjene for å betjene lån og gi avkastning til eiere.
Lav rentedekningsgrad, som skyldes:

 • Høye rentekostnader i forhold til ordinært resultat + rentekostnader (det samme som driftsresultat + finansinntekter)
Dersom rentedekningsgraden er lav er det en indikasjon på at selskapet tjener for lite penger til å betjene sine renteforpliktelser. Dette er også en indikasjon på at selskapet med dagens inntjening ikke vil være i stand til å betjene ytterligere låneforpliktelser. Dermed vil tilgangen på ny kapital være begrenset.

Kombinasjoner av lav totalrentabilitet og lav rentedekningsgrad vil gi høy risiko. 

Sentrale tilleggsspørsmål 

Tips

Relevante personer å snakke med kan være selskapets ledelse eller styre.
Hvordan verifiserer og tolker du den risikoscoren du har kommet frem til? Sjekk supplerende informasjon fra finansregnskapet, og snakk med personer som kan forklare hva som ligger bak det du har funnet. Du bør også gjennom dette prøve å få en følelse med hvordan den fremtidige utviklingen vil bli.

Hvordan ser egentlig rentabiliteten ut?

 • Resultatet (og egenkapitalen) kan være for høy dersom
  •  varelageret ikke er tilstrekkelig nedskrevet for ukurans og prisfallsrisiko
  •  det ikke er kostnadsført tilstrekkelig beløp for tap på krav og garanti- og serviceforpliktelser
  •  det ikke er kostnadsført høye nok avskrivninger
  •  det er aktivert poster som burde vært kostnadsført
Dersom dette i sin helhet er gjort det siste året, vil dette kunne innebære at den beregnede totalkapitalrentabiliteten blir for høy. Dersom dette imidlertid er gjort over tid (eventuelt tidligere, men ikke i år) vil det kunne innebære at den beregnede totalrentabiliteten er for lav.

 • Goodwill-avskrivninger er i realiteten en kostnadsføring av en kjøpeprosess som reduserer reell rentabilitet dersom goodwill er til stede. Rentabilitet bør måles før goodwill-avskrivninger.

Hva har påvirket rentabiliteten?

 • Hva er årsakene til lave inntekter og endringer i disse?
  • Lavt volum
   •  Noen store kunder som har falt fra?
   •  Salg/bortfall av virksomhetsområder?
   •  Generell nedgang?
   •  Er det lave volumet forbigående?
  • Lav pris 
  • Sterk konkurranse
  • Endrede preferanser i markedet etc.
  • Selskapet har vært gjennom en oppstart-/ etableringsfase med lave inntekter i forhold til kostnader
 • Årsaker til synkende bruttofortjeneste/dekningsbidrag? - Lavere salgspriser - Høyere innkjøpspriser - Endring i produkt-/markedsmix
 • Hva er årsaken til kostnadsutviklingen?
  • Hvilke kostnadsposter er det som har økt? Hva er årsaken til dette?
  • Er kostnadsutviklingen vedvarende eller forbigående?

Hvordan ser det ut framover?

Tap over tid vil tappe bedriften for likviditet, og den finansielle strukturen og soliditeten vil svekkes. Dette vil gjerne forsterkes ved at selskapet gradvis vil bli mindre attraktivt for investorer og lånegivere.

 • Hvordan er forventningene til den videre utviklingen i resultat og rentabilitet?
 • Hva er selskapets kritiske suksessfaktorer?
 • Er det grunn til å tro at forventet resultatutvikling er realistisk sett i forhold trendene så langt?
 • Vil videre resultatutvikling bidra til å tappe selskapet for likvider? Har selskapet i så fall tilstrekkelig likviditetstilgang til å tåle dette?
 • Forventes det negative årsresultat framover, og har i så fall selskapet tilstrekkelig egenkapital til å tåle dette?
 • Tilsier forventet resultatutvikling at selskapet ikke vil være i stand til å betjene ytterligere lån? Vil i så fall dette sette en stopper for planlagt og/eller nødvendig tilførsel av kapital i form av låneopptak?
 • Hva er behovet for vesentlige investeringer fremover? I hvilken grad vil disse medfører økte rentekostnader og økte avskrivninger som igjen vil påvirker resultatet?
 • Hvilken effekt vil det ha på resultatet dersom disse investeringene ikke kan gjennomføres eller må forskyves?
 • Hvilke muligheter finnes for å redusere kapitalbindingen i selskapet, som igjen vil bidra til å styrke rentabiliteten?

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte