IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Krisetegn i regnskap

Ved å lese et regnskap kan du finne ulike tegn til mulige problemer i virksomheten. Som inspirasjon har jeg satt opp en liste over typiske ting du kan se etter.

Last ned

Nedenunder finner du en liste med ulike tips til krisetegn du helt eller delvis kan lese ut av regnskapene for å avdekke slike problemer.

 • Regnskapet viser underskudd eller lavt overskudd flere år på rad
 • Dekningsgraden synker (problemer med å selge til regningssvarende priser og/eller manglende kalkylesystem?)
 • Vesentlige forskutterte inntekter på urealiserte gevinster eller ikke gjennomførte/fullførte leveranser
 • Tapte fordringer blir ikke nedskrevet
 • Økende grad av (gamle) utestående fordringer hvor tapsavsetningene er mindre enn sannsynlig risiko for tap
 • Utviklingskostnader som bør dekkes av den vanlige driften blir aktivert (f.eks. ordinær produktutvikling)
 • Avskrivningene er for lave/ avskrivningsmuligheter utnyttes ikke fullt ut
 • Anleggsaktiva blir oppskrevet
 • Nødvendig garantiavsetninger blir ikke foretatt og/eller det blir foretatt en skjult inntektsføring av tidligere avsetninger
 • Manglende avsetninger for andre påløpte forpliktelser
 • Nødvendig vedlikehold, produktutvikling og markedsføring blir ikke utført fordi dette vil "ødelegge resultatet" på kort sikt
 • Synkende grad av aktivitet og investeringer innen kundeservice og tilsvarende verdiskapende aktiviteter som ikke gir kortsiktig inntjening
 • Betydelige ordinære kostnader blir presentert som ekstraordinære poster
 • Betydelige ekstraordinære inntekter blir presentert som ordinære inntekter
 • Skjulte reserver i varelageret blir systematisk oppløst
 • Ferdigvarelageret øker sterkere enn salgsinntektene (problemer med å selge produksjonen?)
 • Varelageret overvurderes
 • Varelageret øker sterkt samtidig som vurderingsprinsippene endres
 • Kassekreditten er stadig helt utnyttet eller overtrukket
 • Kassekreditten øker uten tilsvarende økning i salget
 • Innskjerping i kassekreditten (tegn på at banken er skeptisk til ytterligere kreditt)
 • Bedriftens faste kostnader øker i sterkere grad enn omsetningen
 • Store faste forpliktelser (leasing, husleieavtaler mm) kombinert med synkende omsetning og/eller dekningsbidrag
 • Finanskostnadene øker sterkt, særlig grunnet morarenter, overtrekksrenter og avgitte kontantrabatter
 • Forfalte, ikke betalte renter øker
 • Offentlig gjeld (mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift) svulmer opp
 • Avsetning på skattetrekkskonto blir helt eller delvis ikke gjennomført
 • Gjeld til leverandører svulmer opp uten tilsvarende økning i omsetningen
 • Binding i omløpsmidler (fordringer, varelager) som øker sterkere enn det samlede dekningsbidraget ved rask ekspansjon
 • Synkende og/eller negativ arbeidskapital
 • Verdier av aksjer i datterselskaper overvurderes, eventuelt også fordringer på disse
 • Bruk av ikke reelle mellomregningspriser mellom selskaper i samme konsern
 • Høy belåningsandel på eiendeler og store garantiforpliktelser
 • Utsettelser på betaling av renter og avdrag på faste lån
 • Tvangsinndrivelser og utpanting
 • Stopp i leverandørkreditt og krav om kontant betaling eller bankgaranti
 • Panikksalg til kjente dårlige betalere (med økende tap på fordringer som resultat)
 • Mangelfulle og intetsigende noteopplysninger og årsberetning
 • Forbehold i revisors beretning
 

 

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte