Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Likviditetsreserve (i %)

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 8 %
Middels: 3-8 %
Dårlig: < 3 %

Fakta

Ubenyttet kassekreditt = Limit kassekreditt - det som er trukket (benyttet)
Dette er i praksis et mye mer egnet likviditetsmål enn likviditetsgrad 1 og 2. For det første har du her sett bort i fra kundefordringer og varelager. Dermed har du fjernet en usikkerhet om disse er korrekt nedskrevet i balansen og i hvilken grad de lar seg realisere. I tillegg ser du likviditeten i forhold til omsetningsvolumet i selskapet (salgsinntekter), hvilket bedre reflekterer det faktiske likviditetsbehovet.
Kortsiktige investeringer er eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter, for eksempel børsnoterte aksjer.

Informasjon om ubenyttet kassekreditt har du ikke alltid tilgang på dersom du gjør en analyse kun basert på ekstern informasjon om et selskap. Da må du utelate denne i beregningene.

Nivåer for hva som er bra eller dårlig likviditetsreserve er meget bransjeavhengig da generelle svingninger i inn- og utbetalinger vil være forskjellig. For noen kan likviditetsbehovet variere betydelig i løpet av året som følge av sesongvariasjoner. I tillegg vil selskapets omløpshastighet påvirke dette; rask omløpshastighet gir lavere behov for likviditetsreserve.   

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte