Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk.

Tips

Regnskapslovens § 3-4 krever at årsregnskap og årsberetning skal være på norsk, med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene. 
Det finnes ikke noen entydig, språklig standard for regnskapsoppstillingen på verken norsk eller engelsk. Kjært barn har mange navn. Dette verktøyet er én måte å oversette regnskapsoppstillingen på. Det er utfyllende og detaljert nok til de aller fleste situasjoner. Oppstillingen dekker resultatregnskap, balanse og kontantstrøm.

 

Resultat

RESULTATREGNSKAPINCOME STATEMENT
Avgiftspliktig salgsinntektSales (taxable)
Avgiftsfri salgsinntektSales (tax-free)
________________________________________________________________
SUM SALGSINNTEKTTOTAL SALES
Andre driftsinntekterOther operating income
________________________________________________________________
SUM DRIFTSINNTEKTERTOTAL OPERATING INCOME
  
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidlerGain/loss on sale of non-current asset
Beholdningsendring egentilvirkede varerVariation in stocks of produced goods
VarekostnadCost of materials
Andre direkte kostnaderOther direct cost
LønnskostnaderPersonnel expenses
AvskrivningerDepreciation
NedskrivningerWrite-downs
Tap på fordringerLoss on receivables
Andre driftskostnaderOther operating expenses
________________________________________________________________
SUM DRIFTSKOSTNADEROPERATING EXPENSES
  
________________________________________________________________
DRIFTSRESULTATOPERATING PROFIT
________________________________________________________________
  
Inntekt fra investering i datterselskapShare of profit of subsidiaries
Inntekt fra investering i annet foretak i samme konsernShare of profit from group companies
Inntekt fra investering i tilknyttede selskaperShare of profit from associated companies
Verdiendring av markedsbaserte
finansielle omløpsmidler
Change in value of marketable
investments in the trading portfolio
Renteinntekt fra foretak i samme konsernInterest income from group companies
Annen renteinntektOther interest income
AgioProfit on foreign exchange
Annen finansinntektOther financial income
________________________________________________________________
Sum finansinntekterTotal Financial income
Kostnad fra investering i datterselskapShare of loss from subsidiaries
Kostnad fra investering i
annet foretak i samme konsern
Share of loss from group companies
Kostnad fra investering i tilknyttet selskapShare of loss from associated companies
Verdiendring av markedsbaserte finansielle
omløpsmidler i handelsportefølje
Change in value of marketable
investments in the trading portfolio
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidlerWrite-downs of short-term investments
Nedskrivning av finansielle anleggsmidlerWrite-downs of long-term investments
Rentekostnad til foretak i samme konsernInterest expenses from group companies
Annen rentekostnadOther interest expenses
DisagioLoss on foreign exchange
Annen finanskostnadOther financial expenses
________________________________________________________________
Sum finanskostnaderTotal Financial expenses
________________________________________________________________
NETTO FINANSPOSTERNET FINANCIAL ITEMS
________________________________________________________________
  
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADORDINARY RESULT BEFORE TAXES
Skattekostnad på ordinært resultatTaxes
________________________________________________________________
ORDINÆRT RESULTATORDINARY RESULT AFTER TAXES
Ekstraordinær inntektExtraordinary income
Ekstraordinær kostnadExtraordinary expenses
Skattekostnad på ekstraordinært resultatTaxes on extraordinary result
________________________________________________________________
ÅRSRESULTATNET INCOME
Minoritetens andel av årsresultatMinority interest share of net profit
Majoritetens andel av årsresultatetMajority interest share of net profit
Endring i mer-/ mindreverdier i balansenChange in balance values
________________________________________________________________
  
ÅRSRESULTATNET PROFIT FOR THE YEAR
________________________________________________________________
 FORDELT ÅRSRESULTAT:  
Avgitt/(- mottatt) konsernbidragGiven/received intra-group contribution
Foreslått utbytteDividend
Endring annen beskattet egenkapitalOther change in equity

 BALANSE BALANCE
    
 EIENDELER ASSETS
    
AAnleggsmidlerAFixed assets
IImmaterielle eiendelerIIntangible assets
 Utsatt skattefordel Deffered tax assets
 Forskning og utvikling Research and development
 Konsesjoner Licenses
 Goodwill Goodwill
________________________________________________________________
 Sum immaterielle eiendeler Total intangible assets
________________________________________________________________
IIVarige driftsmidlerIITangible assets
 Tomter Land
 Bygninger og annen fast eiendom Buildings and other real estate
 Maskiner og anlegg Machinery and equipment
 Skip, rigger, fly og lignende Ship, rigs, aeroplanes etc.
 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Operating movable property, furniture, tools, other
________________________________________________________________
 Sum varige driftsmidler Total tangible assets
________________________________________________________________
IIIFinansielle anleggsmidlerIIIFixed financial assets
 Investeringer i datterselskap Investments in subsidaries
 Investeringer i annet foretak i samme konsern Investments in group companies etc.
 Lån til foretak i samme konsern Loan to group companies
 Investering i tilknyttet selskap Investments in associated companies
 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Loans to associated companies and joint venture activities
 Investeringer i aksjer og andeler Equities and investments
 Obligasjoner og andre fordringer Bonds and other long-term receivables
 Pensjonsmidler Pension fund
________________________________________________________________
 Sum finansielle anleggsmidler Total fixed financial assets
________________________________________________________________
 Sum anleggsmidler Total fixed assets
________________________________________________________________
    
    
BOmløpsmidlerBCurrent assets
IVarerIInventories
 Råvarer Raw materials
 Varer under tilvirkning Work in progress
 Ferdigvarer Finished goods
________________________________________________________________
 Sum varer Total inventories
________________________________________________________________
IIFordringerIIDebitors
 Kundefordringer Accounts receivables
 Kundefordringer på selskap i samme konsern Accounts receivables group companies
 Forskudd til leverandører Advances to suppliers
 Andre fordringer Other short-term receivables
 Mellomværende med selskap i samme konsern Other short-term receivables group companies
 Krav på innbetaling av selskapskapital Payments to be received from owners
________________________________________________________________
 Sum fordringer Total receivablles
________________________________________________________________
IIIInvesteringerIIIShort-term investments
 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Equities and investments in group companies
 Markedsbaserte aksjer Marketable shares
 Markedsbaserte obligasjoner Marketable bonds
 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Other marketable financial instruments
 Andre finansielle instrumenter Other financial instruments
________________________________________________________________
 Sum investeringer Total short-term investments
________________________________________________________________
 Bundne bankinnskudd IV Bank deposits, tax deduction
 Bankinnskudd, kontanter og lignende Cash and deposits
________________________________________________________________
 Sum omløpsmidler Total current assets
________________________________________________________________
    
 SUM EIENDELER TOTAL ASSETS
___
___
_____________________________
_____________________________
___
___
_____________________________
_____________________________
    
 EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES
CEgenkapitalCEquity
IInnskutt egenkapitalIPaid-up equity
 Aksjekapital Share capital
 Egne aksjer Treasury stock
 Overkursfond Share premium reserve
________________________________________________________________
 Sum innskutt egenkapital Total paid-up equity
________________________________________________________________
IIOpptjent egenkapitalIIRetained earnings
 Fond for vurderingsforskjeller Reserve for valuation variations
 Annen egenkapital Retained equity
________________________________________________________________
 Sum opptjent egenkapital Total retained earnings
________________________________________________________________
 Sum aksjonærenes egenkapital Total shareholders equity
________________________________________________________________
    
 Ansvarlig lån behandlet som egenkapital Loans comparable to equity
 Minoritetsinteresser Minority interest
________________________________________________________________
 Sum egenkapital Total equity
________________________________________________________________
    
DGjeldDLiabilities
IAvsetning for forpliktelserIAllowances for liabilities
 Pensjonsforpliktelser Pension liabilities
 Utsatt skatt Deffered tax
 Andre avsetninger for forpliktelser Other provisions
________________________________________________________________
 Sum avsetninger for forpliktelser Total allowances for liabilities
________________________________________________________________
IILangsiktig rentebærende gjeldIIInterest-bearing long-term debt
 Konvertible lån Convertible debt
 Obligasjonslån Debenture loan
 Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to financial institutions
 Langsiktig rentebærende gjeld i selskap i samme konsern mv. Long-term interest-bearing debt to group companies
 Rentebærende ansvarlig lån Subordinated interest-bearing debt
 Øvrig langsiktig rentebærende gjeld Other interest-bearing long-term debt
________________________________________________________________
 Sum langsiktig rentebærende gjeld Total interest-bearing long-term debt
________________________________________________________________
    
IIILangsiktig ikke rentebærende gjeldIIILong-term not interest-bearing debt
 Langsiktig ikke rentebærende gjeld til selskap i samme konsern Long-term not interest-bearing debt to group companies
 Ikke rentebærende ansvarlig lån Subordinated not interest-bearing debt
 Øvrig langsiktig ikke rentebærende gjeld Other not interest-bearing debt
________________________________________________________________
 Sum langsiktig ikke rentebærende gjeld Total long-term not interest-bearing debt
________________________________________________________________
    
 Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities
________________________________________________________________
    
IVKortsiktig rentebærende gjeldIVShort-term interest-bearing debt
 Kassekreditt Overdraft facility
 Byggelån Construction loan
 Annen kortsiktig rentebærende gjeld Other interest-bearing short-term debt
    
________________________________________________________________
 Sum kortsiktig rentebærende gjeld Total short-term interest-bearing debt
________________________________________________________________
    
VKortsiktig ikke rentebærende gjeldVShort-term not interest-bearing liabilities
 Leverandørgjeld Trade creditors
 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern mv. Trade creditors group companies
 Forskudd fra kunder Advances from customers
 Betalbar skatt Tax payable
 Skyldige offentlige avgifter Value added taxes
 Utbytte Dividend
 Mellomværende med selskap i samme konsern mv. Current not interest-bearing debt to group companies
 Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld Other current not interest-bearing debt
________________________________________________________________
 Sum kortsiktig ikke rentebærende gjeld Total current not interest-bearing liabilities
________________________________________________________________
 Sum kortsiktig gjeld Total current debt
________________________________________________________________
 Sum gjeld Total liabilities
________________________________________________________________
    
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
___
___
_____________________________
_____________________________
___
___
_____________________________
_____________________________

 KONTANTSTRØM CASH FLOW
 EBIT (Driftsresultat) EBIT
+Avskrivninger+Depreciation
____________________________________________________________________
=EBITDA (Brutto driftsresultat før avskrivninger)=EBITDA
    
-Netto finansposter-Net Financial Items
-Betalbare skatter-Tax payable
+Endring omløpsmidler (eks. bank) 1)+Change in current assets (excl. Bank) 1)
+Endring kortsiktig gjeld (eks. KK) 2)+Change in short-term liabilities (excl. Bank overdraft) 2)
-Gevinst (+ Tap) ved salg av anleggsmidler-Gain (+ Loss) on sale of non-current asset
____________________________________________________________________
    
AORDINÆRE KONTANTSTRØMBIDRAG 1AORDINARY CASH FLOW 1
-Ordinære avdrag langsiktig gjeld-Amortisation
____________________________________________________________________
    
BORDINÆRE KONTANTSTRØMBIDRAG 2BORDINARY CASH FLOW 2
+/-Konsernbidrag+/-Given/received intra-group contribution
-Utbytte-Dividend
____________________________________________________________________
CTILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTENCORDINARY CASH FLOW 3
    
-Erstatningsinvesteringer-Investment fixed assets (replacement)
+Salg av anleggsmidler+Fixed assets sold out
____________________________________________________________________
=NØDVENDIG FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER=REQUISITED FINANCE REQUIREMENT FOR REPLACEMENT INVESTMENTS
    
-Ekspansjonsinvesteringer-Investment fixed assets (expansion)
+/-Endring langsiktige finansielle plasseringer+/-Change in long-term financial assets
+/-Endring langsiktige forpliktelser+/-Change in long-term liabilities
+Opptak ny langsiktig gjeld+New long-term debt
____________________________________________________________________
    
DNØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERINGDNECESSARY FINANCE
    
E=C+DORDINÆR NETTO KONTANTSTRØME=C+DORDINARY NET CASH FLOW
    
+/-Endring egenkapital+/-Change in equity
+/-Ekstraordinære poster netto+/-Net extraordinary items
-Ekstraordinære avdrag langsiktig gjeld-Extraordinary amortisation
    
____________________________________________________________________
FEKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØMFNET EXTRAORDINARY CASH FLOW
    
G=E+FÅRETS NETTO KONTANTSTRØMG=E+FChange in cash position
    
+Likviditetsreserve IB+Liquidity reserve at the begining of the period
+/-Endring limit driftskreditt+/-Change in limit bank overdraft
____________________________________________________________________
    
=LIKVIDITETSRESERVE UB=LIQUIDITY RESERVE AT THE END OF THE PERIOD
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte