IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Styrk finansiell struktur

Mangler selskapet nok langsiktig kapital? Får du høye utslag på risikoindikatoren finansiell struktur? En svak og ubalansert finansiell struktur gir ofte dårlig likviditet, som igjen kan føre til konkurs. Hvordan reduserer du denne risikoen?

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering

Hvordan redusere risiko knyttet til finansiell struktur?

Fakta

Ansvarlig lånekapital =
Gjeld som står tilbake for all annen gjeld. Ikke egenkapital, derfor klassifisert som gjeld.
Dette kan for eksempel være kapital som en stor eier stiller til disposisjon, men som eieren av ulike grunner ikke ønsker å sette inn i form av økt egenkapital.
 • Vurder følgende finansieringskilder:
  • Tilførsel av ny egenkapital via kapitalforhøyelse (emisjon)
  • Tilførsel av ansvarlig lånekapital
  • Egenfinansiering via driften (overskudd fra driften)
  • Ulike former for offentlig støtte og tilskudd
  • Langsiktig fremmedkapital
  • Factoring
  • Leasing
Økt tilførsel av kortsiktig fremmedkapital vil kunne bidra til å løse umiddelbare likviditetsbehov, men vil også øke risikoen knyttet til den finansielle strukturen.

Reduser kortsiktig gjeld

Dette vil være de samme tiltakene som å redusere kapitalbindingen for å styrke likviditeten, eller for å bedre rentabilitet eller soliditeten. Ved likviditetstiltak tilføres kapitalen til "kassen". For å bedre den finansiell strukturen brukes den deretter til å betale kortsiktig gjeld.

Mulige tiltak for å redusere kapitalbindingen kan være:

 • Reduser kapitalbinding i kundefordringer
  • Reduser antall dager fra faktura til betaling (kredittbetingelser)
  • Følg opp manglende betaling (purre-/inkassorutiner)
  • inngå factoringavtale med bank/finansinstitusjon
 • Reduser binding i varelager
  • Selg ut overskuddslager til rabattert pris
  • Reduser nye innkjøp til et minimum
  • Reduser sortimentsbredde
 • Bruk leasing. Det reduserer behovet for investeringer
  • Bruk av leasing ved behov for nytt utstyr
  • Bruk av leaseback på eksisterende eiendeler
 • Selg anleggsmidler
  • Anleggsmidler som ikke er relatert til eller er kritisk for driften, som for eksempel tomter og bygninger som ikke er tilknyttet driften
  • Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.
 • Selg ut virksomhet
  • Virksomhet som ikke er kjernevirksomhet
  • Virksomhet som er ulønnsom, og tapper selskapet for likvider
  • Virksomheter som vil kreve store investeringer for å oppnå ønsket markedsposisjon og innebærer stor risiko
 • Utsett eller unnlat investeringer
  • Investeringer som ikke er driftsrelatert
  • Investeringer som ikke er kritiske på kort sikt
  • Investeringer som kan erstattes av leie, leasing e. l.
 • Reduser kapitalbinding i andre eiendeler
  • Selg markedsbaserte aksjer
  • Driv inn andre fordringer
Disse tiltakene i seg selv bidrar altså til bedret likviditet (øker kasse/bank). Det presiseres at dette igjen må benyttes til å betale ned kortsiktig gjeld for å bedre den finansielle strukturen.

Retningslinjer

 • Ha en bevisst holdning til forholdet mellom egenkapital og gjeld. En lav egenkapitalandel gir høy egenkapitalavkastning men også høy risiko. Blir långiverne urolige og kutter ned kredittrammen/-betingelsene, blir fort følgen en uhåndterlig likviditetssituasjon.
 • Sørg for at løpetiden på den gjeld selskapet tar opp reflekterer den inntjeningstiden som relaterer seg til det finansierte objektet. Er for eksempel et objekt med en økonomisk levetid og en inntjeningstid på 10 år finansiert med et 3 års lån, sier det seg selv at likviditeten fort blir anstrengt. Det er svært viktig at anleggsmidler og den faste nødvendige minimumsbindingen i omløpsmidler er finansiert med langsiktig kapital.
 • Kortsiktige kreditter utover normale automatiske kreditter som leverandørgjeld og offentlig gjeld (betalt ved forfall), skal bare finansiere fluktuasjoner (endringer opp og ned) i det kortsiktige kapitalbehovet.
 • Balansen bør bygges opp slik at kapital er tilgjengelig i det øyeblikket man har behov for den. Det er ønskelig å ha igjen noen belåningsreserver i eiendelsmassen slik at det er mulig å reise lånekapital ved behov. Bygg inn dette hensynet når størrelsen på egenkapitalen skal bestemmes. Merk at selskap, som for eksempel rådgivingsbedrifter, ofte ikke har eiendeler av betydning som de kan stille som sikkerhet.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte