IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Styrk rentabiliteten

Uten evne til å tjene penger vil bedriften over tid komme i problemer. Du må også se dette i lys av hvor mye kapital som er investert i bedriften. Både salgsinntekter og andre forhold kan forbedres for å styrke rentabiliteten.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.

Svak eller dårlig rentabilitet over tid vil både gradvis svekke likviditeten og gjøre selskapet mindre attraktivt for aksjonærene. Dette utgjør en konkursrisiko for selskapet. Hvordan kan du redusere denne risikoen? Vi har laget en liste med ideer.

Hvordan redusere risiko knyttet til rentabilitet?

Forbedre resultatet

 • Øk inntekter:
  • Øk volum
   • Selg mer i eksisterende marked med eksisterende produkter
   • Selg mer i eksisterende marked med nye produkter
   • Selg eksisterende produkter i nye marked
   • Selg nye produkter i nye marked
  • Øk pris samtidig som salgsvolumet opprettholdes
  • Bedre kvalitet og/eller betalingsoppfølging for faktisk å få inn de penger som er fakturert og/eller unngå reklamasjoner
 • Reduser kostnader
  • Prioriter store poster som det er mulig å gjøre noe med (som ikke er kritiske for bedriften)
  • Strukturer kostnadene på en hensiktsmessig måte, for eksempel:
   • Kostnadsart: varekostnad, lønn, innkjøp, andre driftskostnader etc.
   • Om det tar kort eller lang tid før kostnadsreduksjonen gir full/betydelig effekt
  • Gjør om faste kostnader til variable. Dette vil gi større fleksibilitet hvis omsetningen går ned. Bruk av underleverandører i stedet for å produsere selv kan være et alternativ
 • Styrk forvaltningen av overskuddskapital for å øke finansinntektene
 • Refinansier for å redusere rentekostnader (finanskostnader)
 • Bruk deler av likviditetsreserven til å øke inntjeningen ved å
  • Unngå dyre morarenter fra leverandører
  • Unngå dyre kassekredittrenter
  • Utnytte tilbud om kontantrabatter fra leverandørene

Reduser kapitalbinding

Dette vil være de samme tiltakene som å redusere kapitalbindingen for å styrke likviditeten, eller for å bedre den finansielle strukturen eller soliditeten. Ved likviditetstiltak tilføres kapitalen til kasse/bank. For å bedre den finansiell strukturen brukes den deretter til å betale gjeld. For å styrke rentabiliteten benytter du den frigitte kapitalen til enten å betale ned gjeld eller redusere egenkapitalen i form av utbytte eller tilbakekjøp av aksjer.

Mulige tiltak for å redusere kapitalbindingen kan være:

 • Reduser kapitalbinding i kundefordringer
  • Reduser antall dager fra faktura til betaling (kredittbetingelser)
  • Følg opp manglende betaling (purre-/inkassorutiner)
  • inngå factoringavtale med bank/finansinstitusjon
 • Reduser binding i varelager
  • Selg ut overskuddslager til rabattert pris
  • Reduser nye innkjøp til et minimum
  • Reduser sortimentsbredde
 • Bruk leasing. Det reduserer behovet for investeringer
  • Bruk av leasing ved behov for nytt utstyr
  • Bruk av leaseback på eksisterende eiendeler
 • Selg anleggsmidler
  • Anleggsmidler som ikke er relatert til eller er kritisk for driften, som for eksempel tomter og bygninger som ikke er tilknyttet driften
  • Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.
 • Selg ut virksomhet
  • Virksomhet som ikke er kjernevirksomhet
  • Virksomhet som er ulønnsom, og tapper selskapet for likvider
  • Virksomheter som vil kreve store investeringer for å oppnå ønsket markedsposisjon og innebærer stor risiko
 • Utsett eller unnlat investeringer
  • Investeringer som ikke er driftsrelatert
  • Investeringer som ikke er kritiske på kort sikt
  • Investeringer som kan erstattes av leie, leasing e. l.
 • Reduser kapitalbinding i andre eiendeler
  • Selg markedsbaserte aksjer
  • Driv inn andre fordringer
Disse tiltakene i seg selv bidrar altså til bedret likviditet (øker kasse/bank). Det presiseres at dette igjen må benyttes til å betale ned gjeld eller tilbakebetale egenkapital for å bedre totalkapitalrentabiliteten. Får å bedre egenkapitalrentabiliteten må den frigjorte kapitalen benyttes til tilbakebetaling av egenkapital.   

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte