IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Organisasjon - innspill til forbedringstiltak

Innspill til tiltak for å skape lønnsomhet og langsiktig verdiskapning innenfor organisasjonsområdet.
Denne listen er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Den må brukes med omhu og om nødvendig tilpasses hver enkelt bedrift. Ikke alle innspill er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante tiltak for en bedrift som ikke står på denne listen.

 

Når du kjenner nåsituasjonen i selskapet og har definert selskapets mål, er det nyttig å vurdere alternative tiltak for å skape lønnsomhet og langsiktig verdiskaping. Her får du innspill til mulige tiltak innenfor organisasjonsområdet.

Vi har samlet en liste over spørsmål som stimulerer denne tankeprosessen. Hvilke av disse spørsmålene som er mest relevante vil avhenge av om selskapet fokuserer på:

 • Generell lønnsomhetsforbedring
 • Rask lønnsomhetsforbedring
 • Langsiktig verdiskapning gjennom vekst
I tipslisten nedenfor har vi uthevet i kursiv de spørsmålene som vi mener er mest relevante for rask lønnsomhetsforbedring. I tillegg foreslår vi flere steder aktiviteter til hjelp i diskusjonen. 

Eiersammensetning

Er eierne tilstrekkelig aktive og bidrar med sin kompetanse og sitt nettverk til å sørge for langsiktig verdiskaping i selskapet?

Er det behov for nye eiere for å

 • Styrke kapitalgrunnlaget (på kort og lang sikt)?
 • Bedre kompetansenivået og nettverket?

Organisasjonsstruktur

Er selskapets organisasjonsstruktur fremdeles riktig eller vil en annen struktur være mer effektiv?

Bør det gjøres tiltak for å få en mer fornuftig aldersfordeling? Hvilke?

Bør det gjøres tiltak for å få en mer fornuftig kjønnsfordeling? Hvilke?

Fungerer ansattes roller og ansvarsområder optimalt?

 • Er roller og ansvarsområder tydelig definert for samtlige medarbeidere?
 • Har alle medarbeiderne (fra ledelsen og nedover) et klart forhold til sin rolle og sitt ansvar?
 • Er alle roller og ansvarsområder dekket, og med de rette personene?
 • Hva kan gjøres for å forbedre disse områdene?


Kompetanse

Hvilke aktiviteter skal gjennomføres for å dekke de store kompetansehullene i bedriften?

Er det behov for ny ekstern kompetanse i organisasjonen?

Hvilke aktiviteter gjennomføres for å heve kompetansenivået?

 • Opplæringsprogrammer
 • Etterutdanningstilbud
 • E-læring
 • Læring gjennom jobben
 • Mentorvirksomhet
Benyttes for mye eller for lite penger på kompetanseheving?

Hvilke kilder skal benyttes for kompetansebygging (internt/eksternt)?

 

Nøkkelpersoner

Hva bør gjøres for å redusere risikoen for å miste nøkkelpersoner, eventuelt sikre at kompetanse ikke forsvinner?

 • Kompensasjon
 • Motivasjon
 • Opprykk
 • Etterutdanning
Hva bør gjøres for å erstatte nøkkelpersoner dersom behovet oppstår?

 

Belønningssystemer og KPIer (Key Performance Indicators = måleparametre)

Fungerer belønningssystemer for ulike ansattegrupper tilfredsstillende?

 • Hva synes de ansatte selv?
 • Hva synes ledelsen?
 • Hva synes styret og eierne?
Bør andre modeller innføres?
(Fastlønn, provisjon, bonusordning, eierandel, opsjoner, resultatdeling, pensjoner)

Bidrar belønningssystemet til å skape optimale verdier for selskapets eiere på kort og lang sikt?

 • Har selskapet de riktige KPIene?
 • Er belønningssystemet tilstrekkelig knyttet opp mot disse KPIene?


Corporate Governance/ Internkontroll

Hvilke aktiviteter bør iverksettes for å bedre eierstyringen?

Hvilke aktiviteter bør iverksettes for å bedre internkontrollen?


Rapportering og kommunikasjon

Er det behov for å bedre selskapets rapporteringsrutiner? Hva bør gjøres?

Hvordan bør selskapets kommunikasjon bedres?

 • Internt
 • Eksternt
Vet alle ansatte "hvor vi skal" (målet for reisen) og hvordan vi skal komme dit?

 

Systemer

Er det behov for å bytte ut eller forbedre selskapets systemer?

 • Økonomi
 • IT
 • CRM
 • Annet


Kvalitetsledelse

Hvilke aktiviteter bør prioriteres for å bedre selskapets kvalitetssikring av ulike aktiviteter?

Bør det etableres standarder? Hvilke?


Arbeidsmiljø

Hvilke aktiviteter bør prioriteres for å bedre eller opprettholde

 • Samholdet mellom bedriftens ansatte
 • Forholdet mellom ansatte og ledelsen
 • De ansattes motivasjon og trivsel
Er det behov for å redusere sykefraværet? Hvilke aktiviteter bør prioriteres?

Er det behov for å redusere gjennomtrekken (ansatte slutter ofte) i selskapet? Hvilke aktiviteter bør prioriteres?