SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Organisasjon - kartlegge nåsituasjonen (SMB)

Sjekkliste for vurdering av små og mellomstore bedrifter.
Sjekklisten er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Den må brukes med omhu og om nødvendig tilpasses hver enkelt bedrift. Ikke alle spørsmålene er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante spørsmål for en bedrift som ikke står i sjekklisten.

 

Vi har uthevet i kursiv de mest sentrale spørsmålene som vi mener er relevante for de aller fleste.

Eiersammensetning

Hvem eier bedriften?

Er nåværende eiere kilde til en eventuell styrking av kapitalgrunnlaget?

Nåværende eieres holdning til å slippe andre inn på eiersiden?
 

Styret

Er styret aktivt eller passivt?

Er selskapet styrestyrt eller administrasjonsstyrt?

Er styreleder sentral aksjonær i selskapet?

Hvilke kompetanseområder dekker styret?


Ledelsen og nøkkelpersoner

Hvordan er ledelsen satt sammen?

Hvordan er de ulike personene i ledelsen sine ambisjoner/hensikt for selskapet?

Har ledelsen eierandeler i selskapet?

I hvilken grad er selskapet avhengig av nøkkelpersoner?

Hvem er nøkkelpersonene?

Hvilke egenskaper, kompetanser og ansvarsområder, sterke og svake sider har nøkkelpersonene?

Hvordan er samspillet mellom ulike nøkkelpersoner?

Hvordan kan disse erstattes (internt eller eksternt) dersom behovet skulle oppstå?

Hvordan er samspillet og kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte?

 

Organisasjonsstruktur

Hvordan er selskapets organisasjonskart?

Hvordan er aldersfordelingen?

Hvordan er kjønnsfordelingen?


Kompetanse

Hvordan vurderes dagens kompetansenivå på ulike nivåer i organisasjonen?

Hvor er de store hullene?

Hvilke aktiviteter gjennomføres for å heve kompetansenivået?

  • Opplæringsprogrammer
  • Etterutdanningstilbud
  • E-læring
  • Læring gjennom jobben
  • Mentorvirksomhet
Hvor mye (kr.) benyttes på dette?

Hvor mye utgjør dette av omsetningen?

Hvilke kilder benyttes/vurderes for kompetansebygging (internt/eksternt)?


Belønnings-systemer og KPIer (Key Performance Indicators = måleparametre)

Hvordan er selskapets belønningssystemer for ledelsen, andre nøkkelpersoner og øvrige ansattegrupper?(Kompensasjon: Fastlønn, provisjon, bonusordning, eierandel, opsjoner, resultatdeling, pensjoner etc.)

Hvordan er dette knyttet opp mot KPIer?


Corporate Governance/ Internkontroll

Hvordan tilfredsstiller selskapet anbefalingen om god eierstyring?

Hvordan er selskapets rutiner for internkontroll?

Hvilke aktiviteter planlegges for forbedring av disse områdene?


Rapportering og kommunikasjon

Hvor ofte avholdes møter i ledergruppen?

Hvordan foregår selskapets interne rapportering oppover: hyppighet, innhold, medium, ansvarlig person(er)?

Hvordan foregår selskapets interne rapportering nedover i organisasjonen: hyppighet, innhold, medium, ansvarlig person(er)?

Hvordan foregår selskapets eksterne kommunikasjon (investorer/aksjemarked, kunder, leverandører, samarbeidspartnere)?

Hvilken informasjon gis til og fås fra bransjeorganisasjoner?


Systemer

Hva er selskapets viktigste systemer?

  • Økonomi / ERP
  • IT
  • CRM
  • Etc.
Hvordan fungerer disse?

Hva gjøres for å forbedre disse?


Kvalitetsledelse

Hvordan foregår kvalitetssikring av selskapets ulike aktiviteter?

Følges standarder?

Hva gjøres for å bedre kvaliteten?


Arbeidsmiljø

Hvordan er samholdet mellom bedriftens ansatte?

Hvordan er forholdet mellom ansatte og ledelsen?

I hvilken grad trives de ansatte?

Hva gjøres for å bedre/opprettholde motivasjon og trivsel?

Hvor høyt er sykefraværet?

Hvor stor gjennomtrekk (utbytting av personell) har selskapet?

I hvilken grad følger de ansatte selskapets verdigrunnlag?