DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Lars Løyning
Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Regnskapshåndbok

Mal og eksempel på en ferdig håndbok. Hvilke prinsipper ligger til grunn for presentasjon av regnskapstall for ledelse, styret og generalforsamlingen? Hvordan kan du som ansvarlig unngå overraskelser som følge av uklarheter?
Aksjeloven kap. 6 II pålegger styret blant annet å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Tilsvarende skal daglig leder sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Videre skal daglig leder minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets stilling og resultatutvikling. I praksis ivaretas dette ofte i samarbeid med selskapets økonomiansvarlig.

Et av de praktiske virkemidlene som kan bidra er i denne sammenheng utarbeidelse av en regnskapshåndbok.

En regnskapshåndbok bør sees i sammenheng med de retningslinjer som er gitt for virksomheten i form av vedtekter, styreinstruks, instruks for daglig leder og daglig leders instrukser til avdelingsledere, budsjettansvarlige og øvrige ansatte.

Erfaringen er at mange selskaper ikke har et bevisst forhold til de regnskapsprinsipper som skal benyttes ved perioderapporteringen og at man utarbeider prinsippbeskrivelser i ettertid i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet. Dette kan medføre negative overraskelser og resultatkorrigeringer.

Last ned eksempelet på hvordan en regnskapshåndbok kan se ut. Dette er basert på erfaringer både i egen virksomhet og som rådgiver for andre. Eksempelet er utformet som for et enkeltstående selskap, med kommentarer til aktuelle tilpasninger for konsern underveis.