DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Jeanette Bretteville
Daglig leder av Rydd i rot

Skjema for medarbeidersamtale

Få hjelp til forberedelse, strukturering av selve samtalen og oppfølging i etterkant.
En god medarbeidersamtale er en strukturert medarbeidersamtale. På bakgrunn av egne erfaringer har jeg utarbeidet et skjema som en hjelp til forberedelse, strukturering av selve samtalen og oppfølging i etterkant.

Skjemaet er formulert som en henvendelse fra leder til medarbeider. Hvert punkt skal forberedes av både leder og medarbeider før selve samtalen. Medarbeider svarer direkte på spørsmålene, mens leder forbereder sine innspill til dialog på hvert punkt.

Last ned malen og tilpass den til ditt og dine medarbeideres behov.

Skjemaet er delt i følgende tema:

 • Mål og hensikt med samtalen
 • Resultater
 • Arbeidsmål
 • Arbeidsmetode og organisering
 • Samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
De to tomme kolonnene skal fylles med egne stikkord og kommentarer. Du kan enten skrive ut og notere med penn på papiret, eller skrive rett i worddokumentet.

Kolonnen for Notater før skal fylles ut i forkant av medarbeidersamtalen. Kolonnen for Under/etter fylles ut under og etter samtalen.

Mål og hensikt med samtalen

Tips

Både leder og medarbeider gjør notater på hvert sitt skjema.
Tema: 

 • Din oppfatning av denne samtalens hensikt    
 • Din forberedelse til samtalen og hvilke temaer som er mest aktuelle    
 • Dine mål med samtalen    
 • Eventuelt     

Resultater

Tips

Når dere snakker om resultater er det naturlig å gi ris og ros. Du som leder kan komme med oppmuntring og råd tilpasset resultatet. 
Vi tar opp de oppnådde resultatene og drøfter hvorfor det gikk som det gjorde. Først og fremst ønsker vi å lære av det som har skjedd, og dermed gjøre en enda bedre jobb videre.

Tema: 

 • Hvordan gikk det? (Kort tilbakeblikk)    
 • Hvordan vurderer du resultater og innsats?    
 • Vurderer du og jeg resultater og innsats etter samme målestokk?    
 • Hva er de viktigste resultater i det siste året?    
 • Blir oppnådde resultater tilstrekkelig vedsatt?    
 • Hvordan er resultatoppfølgingen i det daglige?    
 • Er det noe spesielt du skal bestrebe deg på for ettertiden?    
 • Er forventningene til resultater begge veier klare?    
 • Eventuelt     
 • Hva kan du/vi gjøre?    

Arbeidsmål

Hva forventer jeg som leder at du og din avdeling skal gjøre i tiden fremover, og hva mener du selv at du/dere kan klare? Det er viktig for bedriften totalt at alle kjenner sine mål og at de avtalte mål blir fulgt opp underveis, slik at vi vet vi er på rett kurs.

Tema: 

 • Hvilke mål er for tiden de mest aktuelle i din jobb?    
 • Er de individuelle målene klare og entydige?    
 • Bruker du mye tid og engasjement på arbeid som ikke kan måles?    
 • Er den måten målene fastsettes på i dag tilfredsstillende?    
 • Er du og jeg enige om prioritering av målene?    
 • Er helheten og sammenhengen mellom målene tilfredsstillende?     
 • Eventuelt    
 • Hva kan du/vi gjøre?    

Arbeidsmetode og organisering

Hvordan oppleves situasjonen på arbeidsplassen, fysisk og psykisk?

Tema: 

 • Får du jobbe slik du mener er riktig?    
 • Finnes eksempler på unødig og/eller irriterende spill av tid og krefter?    
 • Jobbinnhold - beskrivelse av dine viktigste arbeidsoppgaver?    
 • Prioriterer og fordeler du dine arbeidsoppgaver fornuftig?    
 • Har du det nødvendige ansvar og myndighet til å utføre dine arbeidsoppgaver?    
 • Opplever du at bedriften har rasjonelle systemer og rutiner?    
 • Er det noe spesielt du skal bestrebe deg på for ettertiden?    
 • Eventuelt     
 • Hva kan jeg/vi gjøre?    

Samarbeid

Tema: 

 • Får du den støtte og hjelp du trenger i ditt daglige arbeid?    
 • Har vi en god praksis når det gjelder informasjon og kommunikasjon?    
 • Hvordan samarbeider du med dine kollegaer?    
 • Hvordan samarbeider du med meg?    
 • Har firmaet et sosialt og faglig miljø som stimulerer deg?    
 • Eventuelt     
 • Hva kan du/vi gjøre?    

Faglig og personlig utvikling

Hvilke opplæringsbehov og fremtidsplaner har du? Hvordan vurderer jeg som leder situasjonen og bedriftens behov? Hvordan kan dette kombineres på en gunstig måte?

Tema: 

 • Forholdet mellom din egen kompetanse og dine oppgaver/utfordringer - får det tilstrekkelig oppmerksomhet?    
 • Har du kvalifikasjoner som du i dag ikke får utnyttet?    
 • Har du behov for mer veiledning og/eller opplæring?
  • Faglig
  • Personlig
 • Vil det skje endringer i oppgaver eller ansvar frem til neste medarbeidersamtale som krever spesielle kunnskaper eller ferdigheter?     
 • Hva kan gjøres annerledes i det daglige når det gjelder å skape mer læring og utvikling?    
 • Eventuelt     
 • Hva kan du/vi gjøre?    
 

 

Støtte