SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Snuoperasjon

Noen ganger må det en snuoperasjon til for å berge virksomheten. Her er en del tiltak som normalt er vesentlige i en snuoperasjon.
 • Vurder hvorvidt det finnes et teknisk/markedsmessig unikt grunnlag for å rette opp resultat-/likviditetsutviklingen.
 • Foreta hurtig og grundig vurdering av balansen:
  • Verdivurderinger av eiendeler
  • Kartlegg totale forpliktelser
  • Vurder mulighet for kapitalfrigjøring - refinansiering
  • Vurder likviditetsbehovet de nærmeste 8 uker for å kunne drive virksomheten i omstruktureringsfasen
 • Identifiser nøkkelpersoner.
 • Bygg opp et nytt lederteam som tør ta upopulære avgjørelser.
 • Sikre god og åpen kommunikasjon og informasjon.
 • Gjennomfør nødvendige organisatoriske endringer raskt (skap grunnlag for trygghet).
 • Definer alle ansattes oppgaver klart og etablereffektive og stimulerende kontroll- og styrings -systemer for resultat, balanse, likviditetsstyring og kalkulasjon/etterkalkyler. Sørg for at ansatte måles og belønnes etter påvirkbare vurderingskriterier.
 • Umiddelbar og tildels brutal kostnadskutt og løpende streng kostnadskontroll. (Vurder strengt de kostnader som er absolutt nødvendig for å drive de lønnsomme forretningsområdene) Nærmere om kostnadskutt:
  • Reduser bemanningen
  • Øk effektivitetsovervåkningen
  • Utnytt kontantrabatter/ bonuser/ kvantumsrabatter.
  • Etabler intensiver for kostnadssparing og produktivitetsøkning.
  • Vurder kritisk de mest dominerende kostnadsposter.
  • Etabler formelle ansvars- og oppfølgingsrutiner for hver enkelt kostnadspost.
 • Identifikasjon av hvilke driftsområder som kan gi tilfredsstillende lønnsomhet i forhold til bundet kapital. Konsentrer virksomheten om de områder bedriften har sine styrker og sats på å nå toppnivå på disse områdene.
 • Umiddelbar sanering av produktområder som ikke gir målsatt lønnsomhet og som ikke ligger innenfor områder der bedriften har komparative fortrinn.
 • Kutt ut "unødvendige" stabsfunksjoner
 • Selg alle ikke driftsnødvendige eiendeler som bygninger, tomter, biler og maskiner med liten utnyttelsesgrad.
 • Gjennomfør kapitalrasjonalisering og finansiell rekonstruksjon. En analyse av mulighetene for å foreta en finansiell rekonstruksjon omfatter en analyse av;
  • Samtlige balanseposter med sikte på å redusere kapitalbindingen og forlenge tilbakebetalingen av lån.
  • Muligheter for tilførsel av ny egenkapital.
  • Alternative finansieringskilder.
  • Muligheter for sikkerhetsstillelse for lån. Hvorvidt bedriftens situasjon gjør finansieringsformer som leasing og factoring fordelaktige. Nåværende og alternative selskapsformer og selskapsstrukturer.
 • Sørg for å være likvid gjennom hele snuoperasjonen gjennom nært samarbeid med bank og kreditorer.
 • Gjennom riktig valg av personer, sørg for å sikre effektiv beslutnings- og gjennomføringsevne.
 • Etabler synlige mål for alle involverte i omstillingen.
 • Desentraliser resultatansvar gjennom nødvendige reorganiseringer for å oppnå sammenheng mellom ansvar og påvirkningsmulighet.
 • Hvis mulig, rydd helt opp i "gamle synder" ved å drive fremtidig virksomhet ut fra et nyetablert selskap.
 • Søk nye investorer og strategiske alliansepartnere.
 • Hvis videre drift ikke er mulig, foreta styrt avvikling med tilstrekkelig likviditetstilførsel til å forhindre panikksalg til gi-bort- priser.