Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Krav om forsvarlig egenkapital

Aksjeloven som kom i 1999 skjerpet kravet til forsvarlig egenkapital. Her får du en oversikt over disse bestemmelsene.

Løpende vurdering
Risiko
Omfang
Egenkapital
Handleplikt

Fakta

For ordens skyld nevnes at vi nå har to aksjelover i Norge:
Én for "vanlige" aksjeselskaper, Aksjeloven - asl. , og én for allmennaksjeselskaper (som som regel er store selskaper), Allmennaksjeloven - asal.. På noen områder er lovene vesentlig forskjellige mens de på mange områder er helt eller nesten likelydende, for eksempel §§ 3-4 og 3-5.
Aksjeloven som kom i 1999 skjerpet kravet til forsvarlig egenkapital. Bakgrunnen for de skjerpede bestemmelsene er kreditorvernet; å legge forholdene til rette for å redusere risikoen for at noen skal tape penger på oss. Vi er med andre ord pålagt å verne om våre kreditorer.

Bestemmelsene innebærer oppsummert at et selskap til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret er pålagt å vurdere dette løpende. Aksjeloven pålegger også styret handleplikt. Dette innebærer at dersom egenkapitalen ikke er forsvarlig, skal styret straks behandle saken og innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og foreslå tiltak som vil bringe egenkapitalen opp på et forsvarlig nivå. 

Utgangspunkt i aksjeloven §§ 3-4 og 3-5

ASL § 3-4

"Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet."

ASL § 3-5

"Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst."

Andre relaterte lovsteder

RL § 4-5

"Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet."

RL § 3-3

Her fremgår at det i årsberetningen skal opplyses dersom det er tvil om fortsatt drift.

ASL § 6-15

"Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling."

Behov for vurderinger

Intensjonene i lovens bestemmelser på dette området er på mange måter klare. Samtidig er det også klart at det både er grunnlag og behov for tolkninger og vurderinger. Hvor stor skal for eksempel en egenkapital være for å være forsvarlig for en gitt virksomhet. Hvor stor er egentlig risikoen ved virksomheten? 

Dette tolkningsrommet fritar imidlertid ikke styret og daglig leder for sine ansvar. Tvert i mot stiller det krav til at det faktisk gjøres reelle vurderinger av egenkapitalsituasjonen og at disse vurderingene og tilhørende konklusjoner dokumenteres på en ordentlig måte.

INNHOLD - Forsvarlig egenkapital