DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Aksjeeierbok

Aksjelovens § 4-5 sier at "når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det oppsettes en aksjeeierbok for selskapet"..
Kravene til aksjeeierboken reguleres av aksjelovens § 4-5 til § 4-11. Her beskrives det blant annet at aksjeeierne skal innføres i aksjeeierboken i alfabetisk orden, med angivelse av:

  • Navn/foretaksnavn
  • Fødselsdato/organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Antall aksjer
  • Nummer på aksjene
  • Eventuell aksjeklasse
I tillegg kommer

  • Dato for innføring i aksjeeierboken ved eierskifter
  • Merknader om overføringer og pantsettelser
Aksjeeierboken skal "føres på betryggende måte og kan føres elektronisk". En vanlig løsning er å ha aksjebevisene samlet i en perm, med utskrift av aksjeeierboken fremst i permen. Aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver som ønsker innsyn.

Last ned eksempelet og bruk som mal for egen aksjeeierbok.

Kommentarer

Datoer for innføring i aksjeeierboken

Det er i praksis to måter å komme inn i aksjeeierboken på:

  1. ved utstedelse av nye aksjer (kapitalforhøyelse eller stiftelse), eller
  2. ved overdragelse av eksisterende aksjer til en ny eier

Ved stiftelse skal det uten opphold opprettes en aksjeeierbok for selskapet med den initielle eiersammensetningen og aksjefordelingen. Ved kapitalforhøyelse skal de nye aksjene innføres i aksjeeierboken fra det tidspunkt aksjene gir rettigheter i selskapet (jfr aksjelovens § 10-11).

Ved eierskifte skal nye eiere innføres uten opphold etter at den nye eieren har meldt og godtgjort sitt erverv av en aksje. Dag for innføringen skal angis. Selv synes jeg det er praktisk å skille mellom dato for opprinnelige innføring av en aksje (stiftelse eller kapitalforhøyelse) og dato for innføring av eventuelle nye eierens erverv av aksjen (se eksempel i nedlastingsdokumentet).