DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Innkalling til ordinær generalforsamling

Mal for ordinær generalforsamling utfra kravene i aksjelovens § 5-10. Med eksempel på norsk og engelsk.
Krav til innkalling til generalforsamling fremgår av aksjelovens § 5-10:

 • Innkallingen skal være skriftlig
 • Innkallingen skal sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse
 • Innkallingen skal angi tid og sted for avholdelse av generalforsamlingen
 • Innkallingen skal "bestemt angi" de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dette innebærer at sakene må være tilfredsstillende presist angitt til at aksjonærene vet hva som skal behandles. Forslag til dagsorden skal fremgå av innkallingen. Ved forslag om endring av selskapets vedtekter skal endringsforslaget fremgå i innkallingen
Ved bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne, må aksjeeierne uttrykkelig ha godtatt dette.

Generalforsamlingen skal i følge aksjelovens § 5-9 avholdes i den kommune selskapet i følge vedtektene har sitt forretningskontor med mindre annet følger av vedtektene eller er nødvendig av særlige grunner.

Innkallingen må i henhold til aksjelovens § 5-10 annet ledd skje senest en uke før generalforsamlingen dersom vedtektene ikke setter lengre frist. For allmennaksjeselskap er innkallingsfristen minst to uker.

Eksempel

Til aksjonærer, styremedlemmer og revisor i Kvalitetssikring AS
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kvalitetssikring AS på selskapets kontor i Kvalitetsveien 2 den 31. mai 20XX kl 1400.
Til behandling foreligger:
 1. Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonærer og godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
 4. Vedtektsendring
  Vedtektenes pkt. 5 foreslås endret til "Styret skal bestå av 3-7 medlemmer"
 5. Valg av nytt styre
 6. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
Aksjonærene kan representeres ved fullmakt.
Årsregnskapet samt styrets årsberetning og revisjonsberetningen følger vedlagt.
Trondheim, 10. mai 20XX

Styreleder