DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Protokoll fra generalforsamling

Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike.
Kravene i aksjelovens § 5-16:

Det er møteleder som har ansvaret for at det føres protokoll, men selve føringen kan overlates til andre under møteleders oppsyn.

Loven krever at følgende informasjon er med:

  • Liste over møtende aksjonærer (i protokollen eller som vedlegg)
  • Generalforsamlingens beslutninger
  • Angivelse av utfallet av avstemningene i generalforsamlingen
I tillegg er det god skikk å ha med følgende opplysninger:

  • Dato for avholdelse av generalforsamlingen
  • Sted for avholdelse av generalforsamlingen
  • En kronologisk gjengivelse av de saker som ble behandlet
Protokollen skal alltid signeres av møteleder. Møteleder velges av generalforsamlingen. I tillegg skal det av generalforsamlingen velges en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Det er intet krav om at protokollen ferdigstilles, signeres eller leses opp i selve generalforsamlingen. Dette er vanlig å gjøre i møtet, men kan altså gjøres i ettertid. God skikk tilsier imidlertid at dette gjøres så snart som mulig. 

Generalforsamlingsprotokollen skal oppbevares av selskapet på en betryggende måte og skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på selskapets kontor. Det er intet krav om at kopi av protokollen distribueres til selskapets aksjonærer, men det er ikke uvanlig at dette allikevel gjøres for god ordens skyld.