IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Styreleders arbeidsoppgaver

Styrelederens viktigste lovbestemte oppgaver er å innkalle til styremøter, forberede saker og lede styrebehandlingen. Men styrelederen har også en rekke oppgaver ut over de lovbestemte.

Lovbestemte oppgaver

 • Innkalle til styremøter/vurdere om det er behov for fysisk møte (telefonmøte et alternativ?)
 • Forberede de saker som skal behandles
 • Lede styrebehandlingen
 • Hvis mulig sørge for en samlet behandling av saker som tas opp uten fysiske styremøter

Andre oppgaver


 • Forberedelser
  • Bestille møterom og teknisk utstyr i tide
  • Være på plass i god tid og sjekke teknisk utstyr
  • Hvem skal være referent?
  • Sende innkalling m/ saksdokumenter i god tid
  • Oppgi antatt varighet på møte
 • Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge på hverandre og sin rolle som styremedlem og alle trekkes med i en kreativ prosess
 • Ha løpende kontakt med daglig leder mellom styremøtene
 • Ivareta kontakt med revisor
 • Påse at det føres styrereferater (protokoll)
 • Foreslå endringer i styrets sammensetning
 • Sørge for en forsvarlig organisering av styrearbeidet
 • Sørge for utkast til årsberetningen
 • Tilrettelegge for fastsettelse av lønn og annen kompensasjon og ivareta ansettelsesavtale med daglig leder
 • Gjennomføre regelmessig (for eksempel årlig) medarbeidersamtale med daglig leder
 • Påse at styret får all relevant informasjon for å kunne ivareta sine oppgaver
 • Styrelederen skal ikke være den som dominerer, men heller lytte og inspirere til kreativitet og skaperevne. La alle komme til ordet, men sørg for ikke for mange sidesprang fra det som er temaet.
 • Formulere klare konklusjoner og sørge for oppfølging av "hvem gjør hva" (personifisering med tidsfrister!)