DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Styreprogram

Styreprogrammet viser hvilke oppgaver det vil være naturlig for et styre å behandle i løpet av en styreperiode, og når de skal behandles.
Styreprogrammet er inndelt i åtte tema, som også korresponderer med en arbeidsmappe vi kaller Styresekretæren.

Du benytter videre styreprogrammet for å beskrive når hvert tema skal behandles i ditt styre. Noen av sakene behandles kanskje bare en gang i året mens andre saker ønskes behandlet på hvert styremøte. Atter andre igjen er kun aktuelle dersom det skjer en endring (som f.eks eierskifte). I kolonnene til høyre noteres når det skal avholdes styremøter, og det settes kryss for hver sak og når den skal behandles.

Last ned malen og tilpass den til din bedrift.

Kontroll og dokumentasjon på gjennomføring av styrets oppgaver

I forbindelse med styreansvarer det et viktig punkt at det er lov å vurdere feil, men det er ikke lov å ikke vurdere. Ut over den dokumentasjonen som foreligger i form av styrerreferater og annen dokumentasjon, vil det være nyttig og enkel tilleggsdokumentasjon å "ringe inn" kryssene i styreprogrammet etter hvert som styret behandler de enkelte sakene. Dette tjener også som en enkel kvalitetssikring av arbeidet.