DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Styreprotokoll

Styreprotokoll skal skrives for hvert styremøte, eller hver styrebehandling uten fysisk møte, jamfør aksjelovens § 6-29. Få maler og eksempler på norsk og engelsk.
 Protokollen skal minst angi

  1. Tid
  2. Sted
  3. Deltakerne
  4. At styret var beslutningsdyktig (se margen)
  5. Hvilke beslutninger eller vedtak som ble truffet.
  6. Deltakernes signatur

Dessuten bør det i margen føres opp hvem som har ansvaret for å utføre saker som er til oppfølging. En grei og praktisk rutine er å starte hvert styremøte med å gå igjennom referatet fra forrige styremøte og sjekke ut at oppfølgingssakene er utført.

Fakta

Beslutningsdyktighet krever ifølge ASL §§ 6-24 og 25
  • Alminnelig flertall
  • At mer enn halvparten av styrets medlemmer deltar i styrebehandlingen
  • At minimum en tredjedel av samtlige styremedlemmer stemmer for vedtaket

Et viktig spørsmål å ta stilling til er hvem som skriver referatet. Dersom et styremedlem eller daglig leder er uenig i noe som behandles av styret, bør dette protokollføres.

Last ned ekemplene fra "Kvalitetssikring AS", i norsk og engelsk versjon. De kan også brukes som maler til eget bruk.