SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Styret i krisebedrifter

Hordan opptrer styret når det er økonomisk krise i bedriften? Hva er de grunnleggende tingene? Hvordan håndterer du gjeldsproblematikken?
Når den økonomiske krisen inntrer i en bedrift, er det viktig at styret er på banen. Det er styret som må lede bedriften gjennom krisen, enten til nytt liv, eller gjennom en avvikling på ryddig måte. 

Nedenunder har jeg satt opp en liste med noen punkter som gir noen grunnleggende holdepunkter for å håndtere styrearbeid i en bedrift i økonomisk krise.

 • Glem å snu en bedrift fra styrebordet! 
 • Styret må være klar over den reelle årsaken til krisen, og beslutte nødvendige strategiske snutiltak
 • Er det sittende styret de som er best egnet til å ta bedriften ut av den situasjonen den er i? Spør om dette før styret vurderer daglig leder/ledergruppen. Må på dette tidspunktet forsikre seg om at eieren (eierne) er enig(e).
 • Som styreleder har du ansvar for å ivareta kreditorenes interesser. Har du store kreditorer? Ta kontakt og forhør deg om denne kreditoren har tillit til dette styret. Viktig å vite hvor du har både eieren og store kreditorer. Sørg for å ha et åpent forhold til banken - det må være enighet med disse om hvordan løpet skal kjøres. Sørg for å få skriftlige bekreftelser!
 • Etabler en daglig ledelse styret har tro på. Er den som har ført bedriften inn i krisen den riktige til å styre ut av den igjen?
 • Ta ubehaget ved å skifte ut ledelsen hvis det er nødvendig. Dersom du har en "dårlig" følelse er det 90% sannsynlig at dette er riktig.
 • Sørg for nødvendige organisasjonsendringer. Dette innebærer også å sørge for nødvendig bemanningsreduksjon, ofte en betingelse for en vellykket omstilling.
 • Sørg for iverksettelse av likviditetsfremmende tiltak
 • Det er styreleders ansvar å gå til skifteretten. Når?
 • Pass på at du ikke svekker daglig leders tillit.

Teknisk side

 • Gå gjennom den detaljerte balansen (så detaljert at du kan "gå rundt" og "ta" på de fysiske eiendelene. Må gjøre deg opp en mening om hva selskapet er verdt.
 • Identifiser alle forpliktelser, også de som ikke fremgår direkte i balansen.
 • Provoser fram negative reserver og tapsfør disse. Plikter å flagge de reelle verdiene overfor kreditor.
 • Aktuelle lover: Aksjeloven - asl., Konkursloven, Straffeloven

Gjeldsforhandlinger

 • Forhandle med banken, hovedkreditorer, eiere. Hva vil disse bidra med? 
 • Få en skriftlig avtale med banken om innen hvilke rammer bedriften skal fortsette. Du må for eksempel unngå at banken setter stopp rett etter at du har skaffet nye penger fra eierne som ledd i en redningsplan.
 • Snu kassekredittkontrakten og les hva som står nederst på baksiden. Det må kanskje strykes! Bli enige med banken om at denne kontrakten varer til en viss dato under forutsetning om at vilkårene oppfylles:  "Løper frem til 20xx uoppsigelig".
 • Fremprovoser en avtale med banken i dag! Du har ikke nødvendigvis tid og likviditet til å la banken vurdere i flere uker.
 • Du må unngå å etablere ny gjeld når du vet at du ikke kan gjøre opp, for da driver du for kreditors regning. Da er det tid for skifteretten.
 • Sørg for å behandle alle kreditorer likt
 • Når går styret over fra å være eiernes representanter til å bli kreditorenes representanter? -> Når kreditorenes interesser er truet. Hva når egenkapitalen ikke er forsvarlig? Har eierne da noe å si? Kan ut fra en going konsern-betraktning likevel være mye verdt!
 • Bruk advokat som bisitter i styrerommet når det er problemer!