DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Styrets redegjørelse for tinginnskudd

Når en bedrift skal øke sin aksjekapital, kan dette gjøres ved å skyte inn eiendeler istedenfor kapital. Dette kalles tingsinnskudd. I så tilfelle må styret utarbeide en særskilt redegjørelse. som angitt i ASL § 2-6, jfr ASL § 10-2.
  • En beskrivelse av det enkelte tingsinnskudd. Dersom tingsinnskuddet er en virksomhet, gjelder enkelte særskilte krav
  • Informasjon om de prinsipper som er lagt til grunn ved verdsettelsen av tingsinnskuddet
  • Informasjon om eventuelle forhold som kan være av betydning for bedømmelsen av om selskapet skal overta eiendelene
  • En erklæring om at eiendelene selskapet skal overta har en verdi som minst tilsvarer det avtalte vederlaget, derunder pålydende og overkurs på de aksjer som skal utdeles
Redegjørelsen må bekreftes av revisor, og bekreftelsen legges ved all dokumentasjon videre i prosessen med kapitalforhøyelsen.

Last ned eksempel på redegjørelse der tingsinnskuddet er en bil. Bruk det som mal for egen redegjørelse.