IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Styrk likviditeten

Regninger kan ikke betales med overskudd, bare med kontanter. Sliter du med å få inn penger til å betjene dine løpende forpliktelser? Det er flere ting som kan gjøres for å styrke likviditeten.

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.

Dårlig likviditet utgjør en konkursrisiko for selskapet. Kontantstrømmen beskriver endringer i likviditeten. Hvordan kan du redusere risikoen knyttet til disse to indikatorene. Vi har laget en liste med ideer.

Hvordan redusere risiko knyttet til likviditet og kontantstrøm?

Omdisponer eiendelene i balansen

Fakta

Factoring:
En finansinstitusjon kjøper dine kundefordringer og tar jobben og risikoen med å kreve dem inn. Dermed får du frigjort midlene straks.
Leasing:
En leieavtale for utstyr som ofte gir rett til å kjøpe utstyret til en bestemt pris ved avtaleperiodens slutt.
Leaseback:
Salg av en eiendel som igjen leies tilbake for et avtalt tidsrom og til avtalt pris. 
Kasse/bank kan tilføres penger på bekostning av de andre eiendelene. Dette vil være å redusere kapitalbindingen i øvrige eiendeler, og la denne kapitalen brukes til å styrke likviditeten i stedet for å betale ned gjeld eller redusere egenkapitalen:

 • Reduser kapitalbinding i kundefordringeReduser binding i varelager
  • Selg ut overskuddslager til rabattert pris
  • Reduser nye innkjøp til et minimum
  • Reduser sortimentsbredde
 • Bruk leasing. Det reduserer behovet for investeringer
  • Bruk av leasing ved behov for nytt utstyr
  • Bruk av leaseback på eksisterende eiendeler
 • Selg anleggsmidler
  • Anleggsmidler som ikke er relatert til eller er kritisk for driften, som for eksempel tomter og bygninger som ikke er tilknyttet driften
  • Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.
 • Selg ut virksomhet
  • Virksomhet som ikke er kjernevirksomhet
  • Virksomhet som er ulønnsom, og tapper selskapet for likvider
  • Virksomheter som vil kreve store investeringer for å oppnå ønsket markedsposisjon og innebærer stor risiko
 • Utsett eller unnlat investeringer
  • Investeringer som ikke er driftsrelatert
  • Investeringer som ikke er kritiske på kort sikt
  • Investeringer som kan erstattes av leie, leasing e. l.
 • Reduser kapitalbinding i andre eiendeler
  • Selg markedsbaserte aksjer
  • Driv inn andre fordringer

Tilførsel til balansen

Kassen kan tilføres penger gjennom økning i egenkapital og/eller gjeld:

Tilførsel av ny egenkapital utenfra

 • Emisjon gjennom nåværende eller nye aksjonærer
 • Før en restriktiv utbyttepolitikk

Tilførsel av egenkapital fra driften

 • Reduser kostnader
 • Øk inntektene. Dette er i det lange løp det grunnleggende. Samtidig er det viktig å huske at omsetningsvekst på kort sikt kan gi likviditetsutfordringer fordi det gjerne også gir økt behov for arbeidskapital.
 • Reduser antall dager fra bestilling/arbeidet utføres til fakturering ved effektivisering av internrutiner, endre leveransebetingelser mv

Tilførsel av langsiktig og kortsiktig lånekapital

Fakta

Ansvarlig lånekapital:
Gjeld som står tilbake for all annen gjeld. Ikke egenkapital, derfor klassifisert som gjeld. 
 • Tilfør ansvarlig lånekapital
 • Øk tilgangen på kortsiktig fremmedkapital, for eksempel gjennom bedre kredittbetingelser fra leverandører
 • Tilførsel av ny langsiktig lånekapital. Utnytt belåningsgrunnlaget optimalt. Dette kan ha blitt større siden forrige gang du var i banken. Finnes det noen skjulte reserver du kan stille som sikkerhet? For eksempel verdistigning på tomter og bygninger?
 • Reforhandle rente- og avdragsbetingelser på eksisterende lån, for eksempel en lengre nedbetalingsprofil
 • Utvidelse av kassekreditten (vises ikke i balansen før den blir benyttet)

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte